Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01357/2017
Első irat érkezett: 06/27/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 4.Mfv.690.096/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége, EU Bíróság határozata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/13/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 23.M.2497/2015/9. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 4.Mfv.690.096/2016/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy szolgálati nyugállományba helyezték, és a szolgálati idő megállapítása során az illetékes minisztérium a szakmunkásképző szakközépiskolai tanulói idejét nem ismerte el szolgálati időnek. A szakmunkásképzést végző szakközépiskolai tanulmányi ideje szolgálati időként történő beszámítása érdekében több peres eljárás volt folyamatban, amelyek befejezésekor az indítványozó keresetét elutasították arra hivatkozással, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 259. § (6) bekezdése kizárja a már szolgálati nyugállományban lévő személyt szakközépiskolai tanulói ideje szolgálati időbe történő beszámításából.
Az indítványozó tudomására jutott az Európai Unió Bírósága (EUB) C-259/13. számú ügyben hozott ítélete, amely szerint a Hjt. 259. § (6) bekezdés rendelkezései és az indítványozó ügyében hozott elutasító bírói döntések meghozatala során az indítványozót olyan életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés érte, amely sérti a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv 2. és 9. cikkét.
Az indítványozó a fentiekre tekintettel perújítási eljárást kezdeményezett. A perújítási kérelmében kezdeményezte az EU Bíróságnál előzetes döntéshozatali eljárás megindítását is. A bíróság a perújítási kérelmet jogerős döntésével elutasította, és megállapította, hogy az EUB ítélete a Pp. rendelkezései alapján perújítás alapjául nem szolgálhat.
Az indítványozó sérelmezte, hogy a tárgyalási jegyzőkönyvet a bíróság nem készítette el határidőben, az erre tekintettel előterjesztett kifogását elutasította, az - álláspontja szerint - pontatlan és valótlan megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv kijavítása iránti kérelmét szintén elutasította, mindezekre tekintettel sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga.
Az indítványozó sérelmezte továbbá, hogy ügyében a bírói tanács törvénytelenül volt megalakítva, mivel a tanács egy tagja korábban már bíróként részt vette a jogvita elbírálásában és a határozat hozatalában.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság azzal, hogy megtagadta a perújítást olyan esetben, amikor az indítványozó a perújítási kérelmét az EU Bíróság ítéletére alapította, hátrányos megkülönböztetést jelentett azon jogkeresőkhöz képest, akik a perújítási kérelmüket az Alkotmánybíróság határozatára vagy valamely más jogerős határozatra alapították.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 23.M.2497/2015/9. számú végzése, Fővárosi Törvényszék 4.Mfv.690.096/2016/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1357_11_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1357_11_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1357_10_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1357_10_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1357_7_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1357_7_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1357_6_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1357_6_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1357_4_2017_anonim.pdfIV_1357_4_2017_anonim.pdfIV_1357_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1357_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.10.16 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint against the ruling No. 4.Mfv.690.096/2016/6 of the Budapest-Capital Regional Court (admissibility of retrial, decision of the EU Court of Justice)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .