English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01994/2022
Első irat érkezett: 09/02/2022
.
Az ügy tárgya: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó biztosító társaság biztosítási szerződést kötött egy gazdasági társasággal. A gazdasági társaságnál káresemény következett be, ezért keresetet nyújtott be a biztosító mint alperes ellen, melyben biztosítási díj megfizetésére kérte kötelezni a biztosítót.
Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével megállapította, hogy az indítványozó a vagyonbiztosítási szerződés alapján a felperest ért káresemény miatti kárt megtéríteni köteles. A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. A Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A felperes ezt követően jogegységi panaszt nyújtott be a Kúriához. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozatával megállapította, hogy a támadott ítélettel a Kúria eltért a korábban közzétett határozatoktól, és a jogkérésben való eltérés nem volt indokolt. Az indokolatlan eltérésre figyelemmel a jogegységi panasszal támadott ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
A Bszi. sérelmezett szakaszai a jogegységi panasz elbírálásának szabályait határozzák meg. Az indítványozó álláspontja szerint a jogegységi tanács összetételét meghatározó rendelkezések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, azon belül is a törvényes bíróhoz való jogot és a bíróság függetlenségének és pártatlanságának követelményét. Nézete szerint a jogegységi panasz eljárásra irányadó, eljárásrendet kijelölő szabályok a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét eredményezik, mivel az eljárási szabályok hiányossága miatt önkényességre adnak lehetőséget.
Az indítványozó szerint a Kúria jogegységi hatályú határozatában foglalt contra legem jogértelmezése, a kérelmen való túlterjeszkedése sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdés, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdés, 41/D. § (1) és (5) bekezdés
  Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1994_6_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_1994_6_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_1994_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_1994_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_1994_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1994_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1994_7_2022_amicus_IM.pdfIV_1994_7_2022_amicus_IM.pdf
.
A döntés száma: 3482/2022. (XII. 6.) AB végzés
.
Az ABH 2022 tárgymutatója: alkotmányjogi panasz a Kúria jogegységi panasz eljárásban hozott döntése ellen
.
A döntés kelte: Budapest, 11/15/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3482_2022 AB végzés.pdf3482_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A gazdasági társaság indítványozó meghatalmazott jogi képviselője (Molnár & Társa Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: dr. Molnár István) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

  [2] 2. Az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasz benyújtására akkor van lehetőség, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, vagy hatáskörét az Alaptörvénybe ütközően korlátozza, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [3] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [4] Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése alapján az ügyben tanácsban járt el.
  [5] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa az alkotmányjogi panasszal támadott Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozatával a Kúria Pfv.I.21.240/2021/4. számú ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
  [6] Az indítványozó a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata ellen terjesztett elő alkotmányjogi panaszt, azonban a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasító döntése nyomán az ügyben az eljárás még folyamatban van. Mindezek alapján az alkotmányjogi panasz a törvényi feltételeknek nem felel meg, mert a Kúria felülvizsgálati tanácsa előtt elbírálatlan indítvány van (az eljárás még folyamatban van), így érdemi elbírálására nincs lehetőség.

  [7] 3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § (1) bekezdése, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
  [8] A Kúria felülvizsgálati eljárás során hozott döntését követően – az Abtv.-ben meghatározott feltételek ­teljesülése esetén – az alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetősége továbbra is nyitva áll az indítványozó számára.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.
    alkotmánybíró
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    09/02/2022
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against section 41/A (1) and (3), section 41/C (2), (3) and (6), section 41/D (1) and (5) of the Act CLXI of 2011 on the Organisation and the Administration of Courts and the uniformity of law decision No. Jpe.I.60.009/2022/10 of the Curia (uniformity of law complaint procedure)
    Number of the Decision:
    .
    3482/2022. (XII. 6.)
    Date of the decision:
    .
    11/15/2022
    .
    .