Ügyszám: IV/01999/2017
.
Első irat érkezett: 10/19/2017
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz és előzetes döntéshozatali kérelem (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:04/23/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy előzetes döntéshozatali kérelemmel forduljon az Európai Unió Bíróságához az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk (3) bekezdése alapján, illetve másodlagosan kérte az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az Európai Bíróság (EUB) C-274/10. számú Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott döntésében megállapította, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 186. § (2) bekezdésében szereplő szabály, miszerint csak akkor lehet visszaigényelni adott beszerzáshez kapcsolódó áfa összeget, ha a beszerzás kifizetésre került, ellentétesaz Áfa Irányelvvel (a Tanács 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről).
A fenti ügy folyományaként az EUB a C-654/2013. számú Delphi-ügyben hozott végzésében (Delphi-végzés) megállapította, hogy azok az adóalanyok, akik uniós jogba ütköző módon nem részesültek áfa különbözetük visszatérítésében, közösségi jog alapján késedelmi kamatra jogosultak. A kamat kifizetését a nemzeti jogi szabályozás alapján, de az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával kell megállapítani, oly módon, hogy a nemzeti bíróságoknak adott esetben el kell tekinteniük az uniós jogba ütköző nemzeti szabályozás alkalmazásától.
Az indítványozó a Delphi-végzésre való hivatkozással a pénzügyileg rendezetlen beszerzéseire jutó áfa késedelmes kiutalására tekintettel, késedelmi kamat kiutalása iránt terjesztett elő kérelmet aza dóhatósághoz. Az adóhatóság megállapította a kamatszámítás alapját képező, az uniós jogba ütköző módon vissza nem igényelhető és a bevallásokban feltüntetett pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó áfa összegét. Az elsőfokú adóhatóság részben helyt adott az indítványozó kérelmének és részére késedelmi kamatot állapított meg. A kamat elkésett kiutalása miatt járó kamat fizetését az elsőfokú adóhatóság elutasította.
A bíróság - a közigazgatási döntés felülvizsgálata során - az adóhatóság határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el. A Kúria a döntést hatályában fenntartotta.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §
    Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1999_6_201_anonim7.pdfIV_1999_6_201_anonim7.pdfIV_1999_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1999_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1999_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1999_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.04.23 11:00:00 Teljes ülés
2018.06.05 10:00:00 Teljes ülés

.
..