English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00006/2015
Első irat érkezett: 01/05/2015
.
Az ügy tárgya: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/26/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Czine Ágnes Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - kérte a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja valamint a 72/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó előadja, hogy egy tornaklub labdarúgó mértkőzéseire éves bérletet váltott, amelyhez szurkolói kártya kiváltása is szükséges. A szurkolói kártya megvásárlásakor a sportról szóló törvény támadott rendelkezései alapján vénalenyomatot is vettek melyet eltárolt a tornaklub, és a beléptetéskor vénaszkennerrel a tenyérlenyomattal összevetette.
Az indítványozó álláspontja szerint az azonosítási folyamat részeként folyamatosan megtörtént a sérelmezett adatok felhasználása. A törvény révén ezzel sérült a magánszféra védelméhez való joga, és az információs önrendelkezési joga. Az indítványozó véleménye szerint az alapjog korlátozásához előírt törvényi szabályozás feltételeinek önmagában nem felel meg az, hogy a biometrikus adatok kezelését a sportról szóló törvény szabályozza. Véleménye szerint az alapjog sérelme, korlátozása csak akkor elfogadható, ha a korlátozás, illetve az adatkezelés megfelelő garanciáit is rögzíti a törvény. Továbbá biometrikus azonosítás nélkül is garantálható a békés szurkolók biztonsága, alapjogsérelem nélkül.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény alkalmazása révén sérült az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe foglalt alapvető jogok korlátozásáról szóló elv, a VI. cikk (1) bekezdésébe foglalt magánélet védelméhez való joga, és a VI. cikk (2) bekezdésébe foglalt információs önrendelkezéshez való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pont, 72/A. § (2) bekezdés, 72/B. § (2) bekezdés e) pontja, és (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_6_0_2015_inditvany anonim.pdfIV_6_0_2015_inditvany anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_00006_9_2015_FTC_amicus_curiae.pdfIV_00006_9_2015_FTC_amicus_curiae.pdfIV_6_17_2015_szakertoi_velemeny.pdfIV_6_17_2015_szakertoi_velemeny.pdfIV_6_8_2015_EMMI_allasfoglalas.pdfIV_6_8_2015_EMMI_allasfoglalas.pdfIV_6_7_2015_NAIH_allasfoglalas.pdfIV_6_7_2015_NAIH_allasfoglalas.pdf
.
A döntés száma: 3415/2022. (X. 21.) AB végzés
.
Az ABH 2022 tárgymutatója: vénaszkenner
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2015.07.07 9:30:00 Teljes ülés
2015.12.07 10:00:00 Teljes ülés
2016.01.25 13:00:00 Teljes ülés
2017.02.07 10:00:00 Teljes ülés
2022.10.04 11:00:00 Teljes ülés

.

.
A döntés szövege (pdf):
3415_2022 AB végzés.pdf3415_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, 72/A. § (2) bekezdése, 72/B. § (2) bekezdés e) pontja, 72/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján (dr. Hüttl Tivadar ügyvéd) alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján. Ebben kérte a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 72. § (2) bekezdés b) pontja, 72/A. § (2) bekezdése, 72/B. § (2) bekezdés e) pontja és 72/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapítását, és azok megsemmisítését. Álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, a VI. cikk (1) bekezdését, és a VI. cikk (2) bekezdését.

  [2] 2. Az indítványozó a Ferencvárosi Torna Klub (a továbbiakban: FTC) szurkolója. Indítványában kifejtette, hogy a Sporttv. 72/A. § (2) bekezdése által kijelölt keretben a labdarúgó klubok maguk dönthetik el, hogy a sportrendezvényekre történő beléptetés során milyen azonosítási rendszert alkalmaznak. Az FTC a vénalenyomaton alapuló személyazonosítást vezette be. Nem vitatta, hogy a „beléptetés során legitim célnak tekinthető a bűncselekmények megakadályozása és üldözése érdekében a mérkőzést látogató személyek személyazonosítása”. Nézete szerint azonban a megsemmisíteni kért törvényi rendelkezések keretei között kialakított beléptetési rendszer szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a személyes adatok védelméhez való jogát. Külföldi ­példákra hivatkozva állította, hogy a beléptetési rendszer létesítése mögött meghúzódó cél megvalósítható volna önmagában a stadionban meglévő kamerás megfigyelő rendszerrel is. Erre tekintettel szükségtelen a vénalenyomaton alapuló személyazonosítás bevezetése.
  [3] Kifejtette továbbá, hogy a „vénaszkenner alkalmazása ellen szól […] az a körülmény is, hogy a tenyérlenyomatot a labdarúgó klub adatbázisában tárolják és nem csupán az érintett regisztrációs kártyáján”. Álláspontja szerint ez az érintett szurkolók információs önrendelkezési jogát sérti.

  [4] 3. A Sporttv.-nek az indítvánnyal támadott szabályai értelmében a sportrendezvény szervezője a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.
  [5] Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező a Sporttv. 72. § (2) bekezdése alapján a) csak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet értékesíthet, továbbá b) a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti olyan módon, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti a belépőjegyhez vagy a bérlethez hozzárendelt, a Sporttv. 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatokkal. A rendező köteles a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatokat egybevetni a belépőjegyhez vagy a bérlethez hozzárendelt, a Sporttv. 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatokkal, ha a rendőrség erre felhívja. A Sporttv. 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatok a név, anyja neve, születési hely és idő, a lakcím, valamint a biometrikus sablon.
  [6] A Sporttv. 72/A. § (1) bekezdése szerint beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító kártya (a továbbiakban: klubkártya) kiváltását kötelezővé teheti. A szervező jogosult továbbá – a klubkártya tulajdonosa személyazonosítása céljából – a klubkártya tizennegyedik életévét betöltött tulajdonosának képmásából, ujjnyomatából, íriszképéből vagy vénalenyomatából (a továbbiakban együtt: biometrikus adat) generált, vissza nem fejthető alfanumerikus kódot (a továbbiakban: biometrikus sablon) kezelni [Sporttv. 72/A. § (2) bekezdés]. Ilyenkor a szervező a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa biometrikus adatát rögzíti, abból biometrikus sablont képez és azt összeveti a klubkártya ­tulajdonosa szervező által nyilvántartott biometrikus sablonjával [Sporttv. 72/A. § (4) bekezdés b) pont].
  [7] A Sporttv. 72/B. § (3) bekezdése előírja továbbá, hogy a Sporttv. 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a szervező, valamint a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet a klubkártya értékesítésekor rögzíti a biometrikus adatot, amelyből haladéktalanul biometrikus sablont képez. A biometrikus sablont a) a szervező nyilvántartásba veszi, ezt követően a biometrikus adatot haladéktalanul törli, vagy b) a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet haladéktalanul továbbítja a szervező részére nyilvántartásba vétel céljából, ezt követően a biometrikus sablont és a biometrikus adatot haladéktalanul törli.

  [8] 4. Az indítványozó által sérelmezett szabályozás keretében az FTC által kialakított regisztrációs és beléptetési rendszerben a stadionban megrendezésre kerülő sportrendezvény látogatásához klubkártya (szurkolói kártya) kiváltása szükséges. Ennek során a szurkoló vénalenyomata (tenyérérhálózata) alapján generált kódot kell felvenni, amelyet az FTC a belépésre jogosultságot igazoló bérlet érvényességi ideje alatt tárol.
  [9] Az indítványozó csatolta a nevére kiállított éves bérletről és egy szurkolói kártyáról készült másolatot, amely igazolta, hogy a szurkolói kártya kiváltásával egyidejűleg vénalenyomatát regisztrálták, és az abból képzett kódot tárolták.
  [10] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az eljárása során észlelte, hogy az FTC a szurkolói kártya igénylésének általános szerződési feltételeit megváltoztatta, és bevezette az ún. „B” típusú szurkolói kártyát. A szurkolói kártya adatkezelési tájékoztatója alapján pedig megállapítható, hogy a „B” típusú szurkolói kártya esetében nem kerül sor a vénalenyomat felvételére, így a tenyérérhálózat alapján generált HASH-kód (biometrikus sablon) ­tárolására sem.

  [11] 5. Az Abtv. 59. §-a szerint az Alkotmánybíróság – ügyrendjében meghatározottak szerint – a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján – egyebek mellett – okafogyottá válik az indítvány, ha az tárgytalanná vált.
  [12] Tekintettel arra, hogy az indítványozónak lehetősége van arra, hogy olyan szurkolói kártyát igényeljen, amelyhez nem szükséges a vénalenyomatának a felvétele, ezért az alkotmányjogi panaszában előadott alkotmányossági probléma a vonatkozásában tárgytalanná vált.
  [13] Az Alkotmánybíróság ezért a tárgytalanná vált indítvány tekintetében az eljárást megszüntette.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Handó Tünde s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Juhász Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    az aláírásban akadályozott
    dr. Pokol Béla
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Schanda Balázs s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    az aláírásban akadályozott
    dr. Szalay Péter
    alkotmánybíró helyett
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Horváth Attila s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    az aláírásban akadályozott
    dr. Juhász Imre
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Márki Zoltán s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Szabó Marcel s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    01/05/2015
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling section 72 (2) (b), section 72/A (2), section 72/B (2) (e) and section 72/B (3) of the Act I of 2004 on Sports (vein scan recognition recording)
    Number of the Decision:
    .
    3415/2022. (X. 21.)
    Date of the decision:
    .
    10/04/2022
    .
    .