Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00412/2018
Első irat érkezett: 03/09/2018
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/09/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte a jogerős döntés végrehajtásának a felfüggesztését.
A fiatalkorú indítványozó előadta, hogy a Szabs. tv. 172. §-a szerint minősülő két rendbeli tiltott prostitúció szabálysértése miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése pénzbírsággal sújtotta, valamint rendelkezett arról, hogy a pénzbírságot meg nem fizetése esetén 5000 forintonként egy napi elzárásra kell átváltoztatni. A Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése az elsőfokú végzést hatályban tartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Szabs. tv. 172. §-a megsértette az indítványozónak az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésében foglalt, és a XVI. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogát, mely a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való alapjogot deklarálja, továbbá a gyermekek védelmét célzó egyes nemzetközi egyezmények iránymutatásait. Ugyanis a hatályos szabálysértési anyagi jog a tizennegyedik életévét elért gyermek esetében már nem a gyermekek felelősségét kizáró szabályokat rendeli alkalmazni, hanem a felnőtt személyekre vonatkozóakat, azzal, hogy a törvény IV. fejezete a fiatalkorúakra különleges rendelkezést alkalmaz. A büntetőjoggal ellentétben a szabálysértési anyagi jog dogmatikája szerint így fogalmilag lehetséges a gyerek felelőssége a prostitúcióban való érintettsége miatt, büntetése pedig szabadságelvonással is járhat. Az indítványozó véleménye szerint - a bíróság döntésével ellentétben - ezen fiatalakorúak cselekményénél nem lehetne megállapítani a társadalomra veszélyességet.
Az indítványozó álláspontja szerint a Szabs. tv. 121. §- a és 122. §-a azért sértette meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát, mert az elsőfokú bíróság döntésével szembeni jogorvoslati nyilatkozatok megtételének szabályait nem egyértelműen rendezi, így ellentétben áll a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvével. Továbbá a felülvizsgálat, mint rendkívüli jogorvoslat hiánya is a jogorvoslathoz való alapjog sérelmét eredményezi.
Az első- és másodfokú döntések véleménye szerint megsértették a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Álláspontja szerint a gyermekprostitúció az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésére és a panaszban idézett gyermekjogi egyezményekre tekintettel nem lehet összhangban álló Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjével. .
.
Támadott jogi aktus:
    szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a
    Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_412_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_412_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_412_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_412_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_412_34_2018_állásf.mineln.anonim.pdfIV_412_34_2018_állásf.mineln.anonim.pdfIV_412_24_2018_Igmin_állásf.anonimpdf.pdfIV_412_24_2018_Igmin_állásf.anonimpdf.pdfIV_412_23_2018_BM_állásfogl.anonimpdf.pdfIV_412_23_2018_BM_állásfogl.anonimpdf.pdfIV_412_14_2018_EMMI_állásf.anonim.pdfIV_412_14_2018_EMMI_állásf.anonim.pdfIV_412_9_2018_állásf.anonim.pdfIV_412_9_2018_állásf.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a
szabálysértési törvény 121–122. §-ai szerinti eljárási szabályozás nem áll
összhangban a jogorvoslathoz való jog alkotmányos elvárásaival; ezért felhívta
az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának tegyen eleget 2020. december
31-ig. Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy a szabálysértési
törvény 2020. június 30. napjáig hatályban volt tiltott prostitúcióra vonatkozó
rendelkezése alaptörvény-ellenes volt abban a tekintetben, amelyben előírta a
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek szabálysértési felelősségre
vonását; az Alkotmánybíróság ennek megfelelően elrendelte az indítvány alapjául
szolgáló szabálysértési ügy felülvizsgálatát. Az indítványra okot adó ügyben az
indítványozót tiltott prostitúció szabálysértése miatt pénzbírsággal sújtotta
az elsőfokú bíróság, amely döntést a másodfokú bíróság is helybenhagyta. Az
indítványozó hivatkozott többek között az alapvető jogok biztosának
jelentésére, amely szerint a gyermekek emberi méltósághoz, valamint a
védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz az a
jogi helyzet, hogy a kényszer vélelmezése helyett a magyar szabálysértési
jogban a 14-18 év közötti személyek esetében is lehetőség van a felelősségre
vonásra és szankcionálásra a tiltott prostitúciós tevékenység tényállása miatt.
Az indítványozó álláspontja szerint továbbá a szabálysértési törvény 121–122. §-
ainak szabályozása sérti a jogorvoslathoz való jogot, mert az elsőfokú bíróság
döntésével szembeni jogorvoslati nyilatkozatok megtételének szabályait nem
egyértelműen rendezi; továbbá nem biztosítja a felülvizsgálatot mint rendkívüli
jogorvoslatot. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a
szabálysértési törvény tiltott prostitúcióra vonatkozó rendelkezései 2020.
július 1-jével módosultak, amely módosítás folytán az indítványozó által is
kifogásolt alaptörvény-ellenesség megszűnt. Mivel az Alkotmánybíróság
megállapította a korábbi szabályozás alaptörvény-ellenességét, elrendelte a
jogerősen befejezett szabálysértési ügy felülvizsgálatát, mivel az új
szabályozás folytán az indítványozó vonatkozásában a szabálysértési felelősség
alóli mentesülés vagy korlátozás következne. Az Alkotmánybíróság megállapította
továbbá, hogy az indítványozónak az elsőfokú határozat elleni fellebbezéssel és
annak elbírálásával kapcsolatos alkotmányos sérelmei nem az ügyben eljáró
bíróságok jogalkalmazásából erednek, hanem abból, hogy a szabálysértési törvény
támadott szabályozási hiánya következtében (a jogalkotói mulasztás kapcsán)
alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn, így az Alkotmánybíróság hivatalból
felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának tegyen eleget.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.28 10:00:00 Teljes ülés
2019.06.04 10:00:00 Teljes ülés
2020.02.04 13:00:00 Teljes ülés
2020.05.19 10:00:00 Teljes ülés
2020.05.26 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_412_2018.pdfSz_IV_412_2018.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 172, Section 121 and Section 122 of the Act II of 2012 on Offences, the Procedure in Relation to Offences and the Offence Record System and the ruling No. 32.Szef.66/2017/2 of the Budapest-Capital Regional Court (minor offence of prohibited prostitution, minor)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.