Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01655/2018
Első irat érkezett: 11/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzése és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési támogatásban részesülő pártok ellenőrzése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság 101.K.31.401/2018/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzése és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy mint költségvetési támogatásban részesülő pártnál az Állami Számvevőszék ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés alapján az Állami Számvevőszék jelentést tett közzé a honlapján, valamint a jelentéssel tájékoztatást, fizetési felszólítást és intézkedési felhívást küldött az indítványozónak. Az indítványozó keresetet nyújtott be, amelyben elsődlegesen a hivatkozott jelentés, tájékoztatás, felhívás, felszólítás megsemmisítését kérte, másodlagosan a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének megállapítását. A bíróság a keresetlevelet visszautasította, tekintettel arra, hogy a jogvita elbírálására nem volt hatásköre, és az áttétel szabályai sem voltak alkalmazhatóak. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírói döntések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróság az ügyében hozott döntést érdemben nem bírálta el arra hivatkozással, hogy az Állami Számvevőszék döntésével szemben - törvényi alapon - semmiféle jogorvsolati lehetőség nem létezik..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazagtási és Munkaügyi Bíróság 101.K.31.401/2018/2. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1655_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1655_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1655_ellenerdeku_allasfoglals_anonim.pdfIV_1655_ellenerdeku_allasfoglals_anonim.pdfIV_1655_13_2018_IgMin_állásf_anonim.pdfIV_1655_13_2018_IgMin_állásf_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította az Állami Számvevőszékről szóló törvény egy
rendelkezése, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak és a
Fővárosi Törvényszéknek az egyik parlamenti párt költségvetési támogatásával
összefüggő közigazgatási jogvita tárgyában hozott ítéletei ellen előterjesztett
alkotmányjogi panasz indítványt. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a
jogorvoslathoz való jogból fakadó alkotmányos követelményként megállapította,
hogy az Állami Számvevőszék megállapításai alapján indult végrehajtási jellegű
közigazgatási cselekmények jogszerűségét erre irányuló kereset alapján a
bíróságnak érdemben, a cselekmény jogalapja körében a párt támogatása
visszafizetésének, illetve csökkentésének összegszerűségére is kiterjedően kell
felülvizsgálnia. Az ügy előzményeként az indítványozó párt vonatkozásában az
Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett, majd fizetési felszólítást küldött. Ez
ellen az indítványozó párt keresettel élt, azonban keresetlevelét a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság visszautasította, mivel a bíróság
álláspontja szerint az Állami Számvevőszék jelentése és az ennek alapján
kiadott felszólítás, felhívás és tájékoztatás nem tekinthető közigazgatási
tevékenységnek, így az elsőfokú bíróságnak a jogvita elbírálására nincs
hatásköre. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben a tisztességi
hatósági eljáráshoz való jogának és a jogorvoslathoz való jogának sérelmére
hivatkozott. Az Alkotmánybíróság érdemi eljárása során először is rámutatott,
hogy Magyarországon a mindenkori Állami Számvevőszék hatósági jogkör nélküli
hivatali típusú intézményként működik. Az Állami Számvevőszék többek között
ellenőrzi az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti
vagyon kezelését és a feltárt tényeket és az ezeken alapuló megállapításokat
tartalmazó jelentést készít. Az Állami Számvevőszék ugyanakkor szankció-
kiszabási hatáskörrel nem rendelkezik, jelentése nem tekinthető sem hatósági
jogkörben elfogadott döntésnek, sem pedig bírósági határozatnak. Utóbbiakra
tekintettel az Alkotmánybíróság nem látta megalapozottnak a jogorvoslathoz való
jog sérelmét. Mindazonáltal a vitatott jelentés „közvetetten” mégis vitatható
bíróság előtt. A fizetési felhívását követően ugyanis a Magyar Államkincstár
köteles döntést hozni a pártnak a központi költségvetésből járó támogatás
csökkentéséről, illetve a pártot nemfizetés esetén az adóhatóság megkeresi. A
Magyar Államkincstár döntése ellen már van helye jogorvoslatnak, a
közigazgatási perben pedig a szabad bizonyítás elve érvényesül, és egyetlen
jogszabályi rendelkezés sem tartalmazza, hogy az Állami Számvevőszék
megállapításai közigazgatási perben önmagában megdönthetetlen kötőerővel
rendelkeznének. Ebből az következik, hogy az Állami Számvevőszék megállapításai
alapján indult végrehajtási jellegű közigazgatási cselekmények jogszerűségét
erre irányuló kereset alapján a bíróság érdemben, a cselekmény jogalapja
körében felülvizsgálhatja, amit az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként
is megállapított. Minthogy azonban a jelen ügyben az indítványozó nem a Magyar
Államkincstár ellen, hanem az Állami Számvevőszék ellen indított közigazgatási
jogvitát, az Alkotmánybíróság a bírói döntések alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt
elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 10:00:00 Teljes ülés
2019.07.02 17:00:00 1. öttagú tanács
2019.09.17 10:00:00 Teljes ülés
2019.10.08 10:00:00 Teljes ülés
2019.10.15 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and at annulling the ruling No. 2.Kpkf.670.489/2018/3 of the Budapest-Capital Regional Court and Section 1 (6) of the Act LXVI of 2011 on the State Audit Office (auditing political parties receiving budgetary support
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.