English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03484/2021
Első irat érkezett: 09/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita, Kúria eljárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/11/2021
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított az indítványozóval szemben. Az eljárás lezárásaként a GVH megállapította, hogy az indítványozó a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A jogsértés miatt 1.800.000.000,-Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. Az indítványozó a GVH határozatával szemben keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a GVH határozat versenyfelügyeleti bírságra vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte és ebben a tekintetben a GVH-t új eljárásra utasította, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A Kúria az alperes és a felperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogát sérti az, hogy a Kúria a felülvizsgálati eljárás befogadhatósági szakaszában a per érdemét érintő kérdésekben foglalt állást. A Kúria nem tartott nyilvános szóbeli tárgyalást, ezzel megsértve a tárgyalás tartásához való jogát, valamint az alperes felülvizsgálati kérelmét nem kézbesítette az indítványozónak, így arra indítványozó nem reagálhatott, megsértve a fegyverek egyenlőségének elvét, ezen felül a végzését nem indokolta, megsértve az indokolt bírósági döntéshez való jogát, továbbá a felülvizsgálati kérelmet annak ellenére nem fogadta be, hogy az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességét nem tudta megállapítani.
Az indítványozó nem vitatja, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése befogadhatósági kritériumrendszert állít fel a felülvizsgálati döntésekkel szemben, ugyanakkor ezen döntését nem hozhatja meg a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmével. .
.
Indítványozó:
  Telenor Magyarország Zrt.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.37.388/2020/2. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3484_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_3484_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_3484_5_2021.anonimpdf.pdfIV_3484_5_2021.anonimpdf.pdf
.
A döntés száma: 3540/2021. (XII. 22.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 11/30/2021
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.30 9:15:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3540_2021 AB végzés.pdf3540_2021 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A Telenor Magyarország Zrt. indítványozó meghatalmazott jogi képviselője (Oppenheim Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: dr. Marosi Zoltán) útján 2021. július 28-án az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
  [2] A Kúria 2021. szeptember 9-én a Jpe.I.60.019/2021/7. számú végzésében arról tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy az indítványozó a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzésével szemben 2021. július 1. napján jogegységi panaszt is előterjesztett. A jogegységi panaszt a Jogegységi Panasz Tanács befogadta, a jogegységi panasz eljárás folyamatban van.

  [3] 2. Az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasz benyújtására akkor van lehetőség, ha az ügy érde­mében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, vagy hatáskörét az Alaptörvénybe ütközően korlátozza, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [4] Az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. § (3) bekezdése szerint az Abtv. 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt még nem bírálta el.
  [5] Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmány­bíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről szóló 1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás (a továbbiakban: AB Tü. állásfoglalás) alapján a felülvizsgálati vagy perújítási eljárás befejezése előtt előterjesztett alkotmányjogi panaszt az egyéb feltételek vizsgálata nélkül, egyesbírói eljárásban hozott végzéssel vissza kell utasítani, függetlenül attól, hogy a felülvizsgálati vagy perújítási eljárást az indítványozó vagy más kezdeményezte.
  [6] Jelen eljárásban az alkotmányjogi panasz indítványozójának felülvizsgálati kérelme befogadását a Kúria a Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzésével megtagadta, azonban e végzéssel szemben jogegységi panasz indítványt terjesztett elő. Mivel az AB Tü. állásfoglalás tárgyi hatálya a jogegységi panaszra nem terjed ki, ezért egyesbírói eljárásnak jelen ügyben nem volt helye. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján az ügyben tanácsban járt el.
  [7] Az indítványozó a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzése ellen terjesztett elő alkotmányjogi panaszt, azonban az ügyben a jogegységi panasz eljárás még folyamatban van. Mindezek alapján az alkotmányjogi panasz a törvényi feltételeknek nem felel meg, mert a Kúria előtt elbíráltalan indítvány van, így érdemi elbírálására nincs lehetőség.

  [8] 3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Czine Ágnes
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Juhász Imre
    alkotmánybíró helyett
    .
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Horváth Attila
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Szívós Mária
    alkotmánybíró helyett
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    09/08/2021
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.III.37.388/2021/2 of the Curia (competition supervision administrative dispute, Curia’s procedure)
    Number of the Decision:
    .
    3540/2021. (XII. 22.)
    Date of the decision:
    .
    11/30/2021
    .
    .