Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00503/2018
Első irat érkezett: 03/21/2018
.
Az ügy tárgya: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 247/E. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződéses tiszt és altiszt végkielégítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/22/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 247/E. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szerződéses jogviszonyban állt a Magyar Honvédségnél, szolgálati jogviszonya megszűnésével a hatályos szabályozás értelmében végkielégítésben részesült. Az indítványozó sérelmezi, hogy a Hjt. 2015-ös módosítása a szerződéses katonák leszerelési segélyét visszailleszkedési támogatásra, illetve végkielégítésre változtatta, ami az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. §-a alapján 75%-os különadó alapját képező bevétel. Nézete szerint a törvénymódosítással a jogalkotó szerződéses jogviszonyokba avatkozott be, továbbá a különadó céljával, nevezetesen az állami vezetők magas jövedelmének megadóztatásával nem állítható párhuzamba a leszolgált szerződéses katonák élethelyzete.
A törvénymódosítás ezért a tulajdonhoz való jogát és az egészséges, tisztességes és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételehez való jogát is sérti..
.
Támadott jogi aktus:
  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 247/E. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_503_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_503_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_503_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_503_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3227/2018. (VII. 2.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/11/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.06.11 16:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3227_2018 AB végzés.pdf3227_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2015. július 1-jétől hatályos 247/E. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Dr. Zakar Gergely (a továbbiakban: indítványozó) 2018. március 21-én az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2015. július 1-jétől hatályos 247/E. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását kezdeményezte. Az Abtv. 41. § (1) bekezdése felhívásával kérte a jogszabály megsemmisítését, és a 2015. június 30-ai állapot visszaállítását. A kiegészített, módosított indítvány szerint a leszerelési segélynek az altiszti és tiszti állományú szerződéses katonák esetében végkielégítéssé alakítása 2015. július 1-jétől – az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény végkielégítési különadóra vonatkozó szabályaira tekintettel – az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, az Alaptörvény XVII. cikkében foglalt munkavállalót megillető jogot, az Alaptörvény I. cikk (1)–(3) bekezdését, a XV. cikk (2) bekezdését és a B) cikk (1) bekezdését sértik.

  [2] 2. A Hjt. 247/E. § (4) bekezdése szerint, ha a 2015. június 30-án szerződéses állományban lévő tiszt, altiszt szerződéses jogviszonyának megszűnésekor jogosult e törvény alapján végkielégítésre, akkor
  a) a szerződéses jogviszonyának megszűnésekor hatályos szabályok szerint megállapított, és a szerződéses szolgálati viszonyának megszűnéséig részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj, valamint jubileumi jutalom mértékével csökkentett mértékű, vagy
  b) a jogviszony megszűnéséig megszerzett szerződéses szolgálati idő figyelembevételével a 2015. június 30-án hatályos 74. § szerinti jogosultsági szabályok alapján számított – a szolgálati viszony alatt részére korábban kifizetésre került jubileumi jutalom mértékével csökkentett – leszerelésisegély-mérték és a 2015. június 30-án érvényes illetményből képzett távolléti díj szorzatának megfelelő összegű végkielégítésre jogosult azzal, hogy az a) és a b) pontok alapján megállapított összegek közül a jogosult választása szerinti összeget kell a részére kifizetni.

  [3] 3. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az alkotmányjogi panaszt a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani.
  [4] A 30. § (4) bekezdése kimondja, hogy a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye.
  [5] A jelen esetben a Hjt. támadott rendelkezése 2015. július 1-jén lépett hatályba, a panaszt az indítványozó 2018. március 21-én nyújtotta be.
  [6] Az Ügyrend 28. § (1) bekezdése szerint a beadványt a benyújtására nyitva álló törvényi határidőben kell az érkeztetésére az Abtv. alapján jogosult szervhez személyesen benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A (2) bekezdés úgy szól, hogy az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidő a jogszabály hatályba lépését követő napon kezdődik. A jogszabály hatályba lépését követő naptól számított száznyolcvan nap 2015. december 29-én eltelt. Az alkotmányjogi panaszt az indítványozó elkésetten terjesztette elő, ezért az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti panaszt az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította {az Alkotmánybíróság hasonlóan járt a 3218/2012. (IX. 17.) AB végzéssel lezárt ügyben, Indokolás [5]–[7] bekezdés}.

  [7] 4. Az Alkotmánybíróság a végkielégítési különadó többször módosított egyes szabályai alaptörvény-ellenességét és nemzetközi szerződésbe ütközését számos alkalommal vizsgálta, legutóbb a 3146/2016. (VII. 22.) AB határozatban. Az Alkotmánybíróság a különadó jövőre szóló, módosított rendelkezéseit nem találta alaptörvény-ellenesnek vagy nemzetközi egyezménybe ütközőnek.

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/21/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against Section 247/E(4) of the Act CCV of 2012 on the Legal Status of Soldiers (severance pay for contracted officer and for non-commissioned officer)
   Number of the Decision:
   .
   3227/2018. (VII. 2.)
   Date of the decision:
   .
   06/11/2018
   .
   .