Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00734/2018
Első irat érkezett: 04/20/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Gf.I.20244/2017/5/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lakásfenntartó szövetkezet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/03/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szombathelyi Törvényszék 13.G.40011/2017/11-I. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Gf.I.20244/2017/5/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó egy veszprémi lakásfenntartó szövetkezet küldöttgyűlési határozatainak hatályonkívül helyezése tárgyában indított bírósági pereket a szövetkezettel 2006. óta fennálló jogvita kapcsán. A Szombathelyi Törvényszék 13.G.40011/2017/11-I. számú ítéletével a kerestet elutasította.
A másodfokon eljárt Győri Ítélőtábla Gf.I.20244/2017/5/I. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, olyan módon, hogy a társasházi alapszabálymódosítás vonatkozásában a keresetet elkülönítette, amely tekintetében a pert megszüntette.
Az indítványozó meglátása szerint a bírósági döntések által sérült az emberi méltósága, a tulajdonhoz való és a tisztességes eljáráshoz való joga..
.
Indítványozó:
  Dr. Ragán Erzsébet
Támadott jogi aktus:
  A Szombathelyi Törvényszék 13.G.40011/2017/11-I. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Gf.I.20244/2017/5/I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XIII. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_734_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_734_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_734_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_734_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3324/2018. (X. 16.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 10/02/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.10.02 15:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3324_2018 AB végzés.pdf3324_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   1. Az Alkotmánybíróság a Szombathelyi Törvényszék 13.G.40.011/2017/11-I. számú ítélete, valamint a Győri Ítélőtábla Gf.1.20.244/2017/5/1. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

   2. Az Alkotmánybíróság a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 15. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Dr. Ragán Erzsébet (a továbbiakban: indítványozó) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Indítványában a Szombathelyi Törvényszék 13.G.40.011/2017/11-I. számú ítélete, valamint a Győri Ítélőtábla Gf.1.20.244/2017/5/1. számú ítélete, továbbá a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lsztv.) 15. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

  [2] 1.1. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy lényege – a bírósági döntésekben megállapított tényállás és az indítványozó előadása alapján – a következőképpen foglalható össze.
  [3] Az alkotmányjogi panasz előzményét jelentő bírósági eljárás alperese, egy lakásszövetkezet, 1972-ben alakult. Az indítványozó 1985-ben benyújtott egy „belépési nyilatkozat” elnevezésű okiratot a lakásszövetkezetnek, melyben bejelentette, hogy az alperesi lakásfenntartó szövetkezet tagja kíván lenni. Nyilatkozott arról is, hogy a lakásszövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri. Az elsőfokú bíróság által rögzített tényállás szerint az alperesnél nem lelhető fel okirat arról, hogy a felperes tagi felvételéről az igazgatóság határozott volna, ennek ellenére a tagjegyzékben az indítványozót nyilvántartja.
  [4] Az alperes az Lsztv. rendelkezéseinek megfelelően, küldöttgyűlésén 2005. május 11-én új alapszabályt alkotott, melynek III/3. pontja szerint a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása, módosítása; míg a III/2. pont szerint a küldöttek megválasztása, visszahívása a részközgyűlés hatáskörébe tartozik.
  [5] Az indítványozó eredeti kereseti kérelmében a 2005. május 11-én kelt alapszabály, hatályon kívül helyezését kérte; majd az eljárás során több kereseti kérelmet terjesztett elő, melyekben – többek között – annak megállapítását kérte, hogy az 1-14/2012. (05. 10.) számú, és az 1-10/2013. (05. 16.) számú alperesi küldöttgyűlési határozatok, valamint a 2014. május 20. napján hozott alapszabály-módosítás érvénytelenek, és kérte azok hatályon kívül helyezését.
  [6] A Szombathelyi Törvényszék 13.G.40.007/2015/38. számú ítéletével az indítványozó keresetét elutasította. A Győri Ítélőtábla a Gf.I.20.014/2016/17/I. számú részítéletével az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatta, és a 2012. május 10-én, valamint a 2013. május 16-án tartott küldöttgyűlésen hozott határozatok tekintetében az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per új tárgyalására és új határozat meghozatalára utasította.

  [7] 1.2. A fentieknek megfelelően megismételt – az alkotmányjogi panasz közvetlen előzményét jelentő – eljárás során az indítványozó további, pontosított kereseti kérelmeket terjesztett elő.
  [8] Előadta, hogy szerinte az alperes létesítő okirata, annak módosításai hatályosan nem jöttek létre, a 2005. május 11-ei alapszabály-módosítás törvénybe ütközött, és ezt követően valamennyi küldöttgyűlési határozattal elfogadott alperesi alapszabály-módosítás érvénytelen, mivel arról nem a közgyűlés döntött. Ennek megfelelően továbbra is kérte a fentebb felsorolt alperesi küldöttgyűlési határozatok – köztük kiemelten az alapszabály-módosítások – érvénytelenségének megállapítását. Pontosított kereseti kérelmében kérte továbbá, hogy a bíróság a törvényes rend helyreállítása érdekében az alperest kötelezze a hatályos törvényeknek megfelelő alapszabály megalkotására; valamint kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes létesítő okirata, illetve annak módosításai nem felelnek meg a hatályos cégtörvénynek, és hívja fel az illetékes cégbíróságot a törvényes állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére.
  [9] A Szombathelyi Törvényszék – az alkotmányjogi panasszal támadott – 13.G.40.011/2017/11-I. számú ítéletével az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt Győri Ítélőtábla Gf.1.20.244/2017/5/1. számú ítéletével a 2005. május 11-i alapszabály-módosítás érvénytelenségének megállapításával kapcsolatos kérelmet az egyéb kereseti kérelmektől elkülönítette, e tekintetben – ítélt dologra hivatkozással – a pert megszüntette, és az elsőfokú ítélet vonatkozó elutasító rendelkezését hatályon kívül helyezte; míg a per főtárgya tekintetében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

  [10] 2. Az indítványozó a küldöttgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése iránti pert követően fordult alkotmányjogi panaszával az Alkotmánybírósághoz, kérve a Szombathelyi Törvényszék 13.G.40.011/2017/11-I. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Gf.1.20.244/2017/5/1. számú ítélete, valamint az Lsztv. 15. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Álláspontja szerint a támadott bírói döntések ellentétesek az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésével, II. cikkével, XIII. cikkével, XXIV. cikk (1) bekezdésével, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésével; míg az Lsztv. támadott rendelkezése sérti az Alaptörvény T) cikk (3) bekezdését.

  [11] 3. Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e az Abtv.-ben foglalt, a panaszok befogadhatóságára vonatkozó kritériumoknak. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról. A (2) bekezdés alapján a tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, ezek között a 26–27. § szerinti érintettséget, az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmét, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. A (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a befogadás visszautasítása esetén a tanács rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát. Vizsgálata eredményeként az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a határidőben érkezett alkotmányjogi panasz az alábbiak szerint nem fogadható be.

  [12] 3.1. Az Abtv. 52. § (1) bekezdése alapján az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia, az 52. § (1b) bekezdés pedig meghatározza, hogy a kérelem mikor tekinthető határozottnak. E rendelkezés b) és e) pontjai alapján a kérelem akkor tekinthető egyértelműen határozottnak, ha az indítványozó megjelöli az Alaptörvényben biztosított joga sérelmének lényegét; valamint ha indokolást ad elő arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés, vagy bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével.
  [13] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a bírói döntések alaptörvény-ellenességét állító panaszelem a határozott kérelem fent megjelölt követelményeinek nem felel meg. Az indítványozó csak felsorolta az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit, azonban e rendelkezések tekintetében nem adott elő alkotmányjogilag értékelhető indokolást, illetőleg nem fejtette ki Alaptörvényben biztosított joga sérelmének lényegét. Az alkotmányjogi panasz bírói döntések alaptörvény-ellenességét állító részében az indítványozó – már a kereseti kérelmeiben és fellebbezésében is hangsúlyozott – azon álláspontja húzódik meg, hogy a lakásszövetkezet alapszabályának módosítására kizárólag a közgyűlés jogosult. Az Lsztv. 15. § (2) bekezdése azonban lehetővé teszi, hogy az alapszabály bizonyos hatásköröket a küldöttgyűlés részére delegáljon (ahogy erre már a Győri Ítélőtábla is rámutatott ítéletében). Mivel az indítványozó alkotmányjogi panaszában a küldöttgyűlés határozatainak érvénytelenségére vonatkozó érvelésen túl az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indokolást nem adott elő, így az Abtv. 27. §-a szerinti indítványa nem volt érdemben vizsgálható.

  [14] 3.2. Az indítványozó alaptörvény-ellenesnek, az Alaptörvény T) cikk (3) bekezdésébe ütközőnek tartja az Lsztv. 15. § (2) bekezdését. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Abtv. 26. § (1) bekezdése értelmében alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmében az Alaptörvény T) cikk (3) bekezdése nem tekinthető az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának, így arra alkotmányjogi panasz sem alapítható {lásd például: 3120/2018. (IV. 9.) AB végzés, Indokolás [15]; 3214/2018. (VI. 21.) AB végzés, Indokolás [10]}.

  [15] 3.3. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 26. § (1) bekezdésében, valamint 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjaiban foglalt követelményeknek, ezért befogadására nincsen mód. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   tanácsvezető,
   előadó alkotmánybíró

   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   04/20/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the judgement No. Gf.I.20244/2017/5/I of the Győr Regional Court of Appeal (housing cooperative)
   Number of the Decision:
   .
   3324/2018. (X. 16.)
   Date of the decision:
   .
   10/02/2018
   .
   .