Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00237/2018
Első irat érkezett: 02/12/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes visszatartása)
.
Eljárás típusa: Gyorsított - Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/07/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az Abtv. 61. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a végrehajtás felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy olasz állampolgár férjével két közös gyermekük született, akikkel változó időtartamban Ibizán, illetve Magyarországon tartózkodtak. A felek házassága 2016. szeptemberében teljesen megromlott, amelyet követően az indítványozó a gyermekekkel Magyarországra utazott, és közölte a férjével, hogy nem kíván tovább Ibizán élni, nem hajlandó Spanyolországba visszatérni.
Az indítványozó házastársa - felperes - keresetet nyújtott be a bíróságra és kérte indítványozó kötelezését a gyermekek visszavitelére szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba, illetve a gyermekek és úti okmányaik átadására.
Az elsőfokú bíróság végzésében kötelezte az indítványozót, hogy a kiskorú gyermekeket vigye vissza szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó általi 2017. január végi visszatartás előtt a gyermekek szokásos tartózkodási helye Spanyolországban volt, a felperes ténylegesen gyakorolta a szülői felügyeleti jogait és az indítványozó a felperes hozzájárulása nélkül költözött a gyermekekkel Magyarországra. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta azzal, hogy az indítványozó a gyerekeket 2018. február 11. napjáig köteles visszavinni a szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba, ennek elmulasztása esetén 2018. február 17. napján 11 órakor köteles őket átadni a felperesnek vagy jogi képvsielőjének.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírói döntések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az elsőfokú eljárás idéző végzése nem szabályszerűen került részére megküldésre, a bizonyítási indítvány előterjesztésére nyitva álló határidő fél munkanap volt, az elsőfokú eljárás során az indítványozó bizonyítási indítványa körében kért igazságügyi pszichológus szakértő kirendelését elutasították, nem vizsgálták, hogy a felperes milyen körülmények közé vinné a gyermekeket, nem vizsgálták továbbá, hogy a gyermekek nem tudnak kommunikálni az édesapjukkal, valamint álláspontja szerint a bíróság a szokásos tartózkodási hely fogalmát helytelenül állapította meg, hiszen a felperes a magyarországi bölcsődébe iratáshoz hozzájárult.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése, Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú végzése, Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_237_17_2018_anonim.pdfIV_237_17_2018_anonim.pdfIV_237_2018_16_anonim.pdfIV_237_2018_16_anonim.pdfIV_237_15_2018_anonim.pdfIV_237_15_2018_anonim.pdfIV_237_13_2018_anonim.pdfIV_237_13_2018_anonim.pdfIV_237_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_237_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3066/2018. (II. 20.) AB végzés
  .
  Az ABH 2018 tárgymutatója: bizonyítékok felülmérlegelése; döntés végrehajtásának felfüggesztése; fegyverek egyenlőségének elve; gyermek jogellenes külföldre vitele; gyermek mindenek felett álló érdeke; nemzetközi jog és a belső jog összhangja; tisztességes eljáráshoz való jog; tisztességes eljáráshoz való jog mint indokolt bírói döntéshez való jog
  .
  A döntés kelte: Budapest, 02/13/2018
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  L) cikk
  Q) cikk (2) bekezdés
  XVI. cikk
  XVI. cikk (1) bekezdés
  XVI. cikk (2) bekezdés
  XVI. cikk (3) bekezdés
  XXVIII. cikk (1) bekezdés
  24. cikk (1) bekezdés
  24. cikk (2) bekezdés d) pont

  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság eljárása alkotmányjogi panasz alapján indult. A részben
  Spanyolországban, részben pedig Magyarországon élő szülők házassága megromlott,
  a magyar anya pedig úgy döntött, hogy négy éves fiú-, illetve két éves
  lánygyermekével Magyarországon kíván élni. Az olasz származású apa eljárást
  indított az anya ellen gyermek jogellenes elvitele miatt. A magyar bíróságok a
  bizonyítékokat végül úgy értékelték, hogy az anya a gyermekeket jogellenesen
  vitte el Spanyolországból.
  Az anya indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, a tisztességes eljáráshoz
  való alapjog sérelmére hivatkozással. Álláspontja szerint a bizonyítási eljárás
  során a bíróság a bizonyítást számára ellehetetlenítette, például azzal, hogy
  nem rendelt ki igazságügyi pszichológus szakértőt, nem adott helyt az idősebb
  gyermek meghallgatására irányuló kérelemnek, és tévesen állapította meg az
  idősebb gyermek szokásos tartózkodási helyét is. Állítása szerint a bíróságok
  azt sem vizsgálták, hogy a gyermekek Spanyolországba vitele esetén megfelelő
  környezetbe kerülnének-e, bár ez indokolt lett volna.
  Az Alkotmánybíróság aláhúzta: az Alaptörvény mindenkinek jogot biztosít ahhoz,
  hogy ügyében független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános
  tárgyaláson, ésszerű határidőn belül döntsön. Az Alkotmánybíróságnak meg
  kellett vizsgálnia azt, hogy az indítványozó által állított egyes eljárási
  hibák összességükben – tekintetbe véve a gyermekek érdekeit is – vezethettek-e
  az eljárás tisztességtelenségéhez.
  A Magyarország által is kihirdetett, a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének
  Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában kelt egyezmény alapján a jogellenes
  elvitel kapcsán lefolytatott bizonyításnak arra is ki kell terjednie, hogy a
  gyermek visszavitele a gyermeknek testi vagy lelki károsodást okoz-e. A
  hatóságok ugyanis nem kötelesek elrendelni a gyermek visszavitelét, ha az a
  gyermeket testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, vagy bármi más módon
  elviselhetetlen helyzetet teremtene számára. A gyermek megfelelő testi,
  szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való
  joga ugyanis alaptörvényi védelemben részesül.
  A határozat szerint a bíróságok jelen ügyben a szakértő kirendelésére irányuló
  indítványt értelmezhető indokolás nélkül utasították el, ezzel az anyát
  lényegében az egyetlen lehetséges bizonyítási eszköz igénybevételétől
  fosztották meg. Bár a bíróságok részletesen megvizsgálták azokat a
  körülményeket (pl. szokásos tartózkodási hely, elvitel jogellenessége),
  amelyeket a nemzetközi és a hazai szabályozás is megkíván, ugyanakkor nem
  vizsgálták kellő alapossággal azt, hogy a gyermekek visszavitele a gyermekek
  számára milyen pszichés, vagy testi következményekkel járna, járhatna. Ez a
  körülmény sértette a tisztességes eljárás alapjogát, ezért az Alkotmánybíróság
  a bírósági határozatokat megsemmisítette.
  A döntéshez párhuzamos indokolást csatolt dr. Schanda Balázs és dr. Szabó
  Marcel alkotmánybíró, különvéleményt fűzött dr. Czine Ágnes, dr. Dienes-Oehm
  Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Juhász Imre, dr. Pokol Béla és dr.
  Salamon László alkotmánybíró..
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.06.19 10:00:00 Teljes ülés
  2018.02.13 9:45:00 1. öttagú tanács
  2018.09.25 10:00:00 Teljes ülés
  2018.11.13 10:00:00 Teljes ülés
  2018.11.20 10:00:00 Teljes ülés
  2018.11.27 10:00:00 Teljes ülés

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3066_2018 AB végzés.pdf3066_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

   v é g z é s t:

   1. Az Alkotmánybíróság felhívja a Pesti Központi Kerületi Bíróságot a 2017. július 13. napján kelt, 14.Pk.500.172/2017/11. számú jogerős végzése végrehajtásának felfüggesztésére.

   2. A végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. számú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésében foglalt módosított végrehajtási határidőre, továbbá a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. szám alatt elrendelt végrehajtási eljárásra is irányadó.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésével szemben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő és kérte a határozat megsemmisítését. Emellett az indítványozó a kúriai végzés előzményéül szolgáló Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú elsőfokú, valamint a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. számú másodfokú végzésének a megsemmisítését is kérte. Alkotmányjogi panaszában indítványozta azt is, hogy az Alkotmánybíróság valamennyi, jelen ügyben született végzés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel az elsőfokú bíróságot. Az indítványozó kérelmében jelezte, hogy a Kúria végzése alapján a két kiskorú gyermekét 2018. február 17. napján át kell adnia a végrehajtást kérőnek, aki a gyermekeket várhatóan Spanyolországba fogja vinni.

   [2] 2. Az Abtv. 61. § (1) bekezdése a) pontjának első fordulata alapján az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívta fel a bíróságot, mert az az Alkotmánybíróság eljárásának várható tartamára tekintettel, súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében indokolt, és a bíróság az Abtv. 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette fel. Az alkotmányjogi panaszban kifogásolt döntés végrehajtása a két kiskorú gyermek testi, lelki fejődésében súlyos és helyrehozhatatlan kárt illetve hátrányt okozhat.

   [3] 3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 359/C. § (2) bekezdése alapján az első fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggeszti, ha az Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
   [4] Az Alkotmánybíróság jelen végzésének a határozat rendelkező részében foglalt végzések végrehajtására és a végrehajtási eljárás lefolytatására is halasztó hatálya van, ellenkező esetben a végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás nem válthatná ki az Abtv. 61. §-ában foglalt ideiglenes intézkedéshez fűzött joghatásokat. Az Alkotmánybíróság jelen határozata kihat a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. sorszámú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzéseiben foglalt, a gyermekek átadását elrendelő cselekmények és határidők végrehajtásának felfüggesztésére is, valamint az ezeken alapuló, a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. számú végrehajtási lappal elrendelt végrehajtási eljárásra is.

   [5] A jelen esetben a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtása felfüggesztésére irányuló felhívása kivételesen indokolt. Ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulata, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 48. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Horváth Attila s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     02/12/2018
     Subject of the case:
     .
     The constitutional complaint against the ruling No. Pfv.II.22.216/2017/13 of the Curia (wrongful retention of a child)
     Number of the Decision:
     .
     3066/2018. (II. 20.)
     Date of the decision:
     .
     02/13/2018
     .
     .