Ügyszám: IV/00237/2018
.
Első irat érkezett: 02/12/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes visszatartása)
.
Eljárás típusa: Gyorsított - Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az Abtv. 61. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a végrehajtás felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy olasz állampolgár férjével két közös gyermekük született, akikkel változó időtartamban Ibizán, illetve Magyarországon tartózkodtak. A felek házassága 2016. szeptemberében teljesen megromlott, amelyet követően az indítványozó a gyermekekkel Magyarországra utazott, és közölte a férjével, hogy nem kíván tovább Ibizán élni, nem hajlandó Spanyolországba visszatérni.
Az indítványozó házastársa - felperes - keresetet nyújtott be a bíróságra és kérte indítványozó kötelezését a gyermekek visszavitelére szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba, illetve a gyermekek és úti okmányaik átadására.
Az elsőfokú bíróság végzésében kötelezte az indítványozót, hogy a kiskorú gyermekeket vigye vissza szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó általi 2017. január végi visszatartás előtt a gyermekek szokásos tartózkodási helye Spanyolországban volt, a felperes ténylegesen gyakorolta a szülői felügyeleti jogait és az indítványozó a felperes hozzájárulása nélkül költözött a gyermekekkel Magyarországra. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta azzal, hogy az indítványozó a gyerekeket 2018. február 11. napjáig köteles visszavinni a szokásos tartózkodási helyükre Spanyolországba, ennek elmulasztása esetén 2018. február 17. napján 11 órakor köteles őket átadni a felperesnek vagy jogi képvsielőjének.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírói döntések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az elsőfokú eljárás idéző végzése nem szabályszerűen került részére megküldésre, a bizonyítási indítvány előterjesztésére nyitva álló határidő fél munkanap volt, az elsőfokú eljárás során az indítványozó bizonyítási indítványa körében kért igazságügyi pszichológus szakértő kirendelését elutasították, nem vizsgálták, hogy a felperes milyen körülmények közé vinné a gyermekeket, nem vizsgálták továbbá, hogy a gyermekek nem tudnak kommunikálni az édesapjukkal, valamint álláspontja szerint a bíróság a szokásos tartózkodási hely fogalmát helytelenül állapította meg, hiszen a felperes a magyarországi bölcsődébe iratáshoz hozzájárult.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése, Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú végzése, Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_237_17_2018_anonim.pdfIV_237_17_2018_anonim.pdfIV_237_2018_16_anonim.pdfIV_237_2018_16_anonim.pdfIV_237_15_2018_anonim.pdfIV_237_15_2018_anonim.pdfIV_237_13_2018_anonim.pdfIV_237_13_2018_anonim.pdfIV_237_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_237_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3066/2018. (II. 20.) AB végzés

A határozat kelte: Budapest, 02/13/2018
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.19 10:00:00 Teljes ülés
2018.02.13 9:45:00 1. öttagú tanács

.
A határozat szövege (pdf):
3066_2018 AB végzés.pdf3066_2018 AB végzés.pdf
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

  v é g z é s t:

  1. Az Alkotmánybíróság felhívja a Pesti Központi Kerületi Bíróságot a 2017. július 13. napján kelt, 14.Pk.500.172/2017/11. számú jogerős végzése végrehajtásának felfüggesztésére.

  2. A végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. számú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésében foglalt módosított végrehajtási határidőre, továbbá a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. szám alatt elrendelt végrehajtási eljárásra is irányadó.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésével szemben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő és kérte a határozat megsemmisítését. Emellett az indítványozó a kúriai végzés előzményéül szolgáló Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú elsőfokú, valamint a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. számú másodfokú végzésének a megsemmisítését is kérte. Alkotmányjogi panaszában indítványozta azt is, hogy az Alkotmánybíróság valamennyi, jelen ügyben született végzés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel az elsőfokú bíróságot. Az indítványozó kérelmében jelezte, hogy a Kúria végzése alapján a két kiskorú gyermekét 2018. február 17. napján át kell adnia a végrehajtást kérőnek, aki a gyermekeket várhatóan Spanyolországba fogja vinni.

  [2] 2. Az Abtv. 61. § (1) bekezdése a) pontjának első fordulata alapján az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívta fel a bíróságot, mert az az Alkotmánybíróság eljárásának várható tartamára tekintettel, súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében indokolt, és a bíróság az Abtv. 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette fel. Az alkotmányjogi panaszban kifogásolt döntés végrehajtása a két kiskorú gyermek testi, lelki fejődésében súlyos és helyrehozhatatlan kárt illetve hátrányt okozhat.

  [3] 3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 359/C. § (2) bekezdése alapján az első fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggeszti, ha az Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
  [4] Az Alkotmánybíróság jelen végzésének a határozat rendelkező részében foglalt végzések végrehajtására és a végrehajtási eljárás lefolytatására is halasztó hatálya van, ellenkező esetben a végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás nem válthatná ki az Abtv. 61. §-ában foglalt ideiglenes intézkedéshez fűzött joghatásokat. Az Alkotmánybíróság jelen határozata kihat a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. sorszámú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzéseiben foglalt, a gyermekek átadását elrendelő cselekmények és határidők végrehajtásának felfüggesztésére is, valamint az ezeken alapuló, a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. számú végrehajtási lappal elrendelt végrehajtási eljárásra is.

  [5] A jelen esetben a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtása felfüggesztésére irányuló felhívása kivételesen indokolt. Ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulata, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 48. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Horváth Attila s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .