Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00762/2017
Első irat érkezett: 03/20/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közös szülői felügyelet megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/13/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó közös szülői felügyelet megszüntetését kérte a bíróságtól, a keresetet az elsőfokú bíróság elutasította. A Kúria a jogerős döntést helybenhagyta, mivel a Pp. 271. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, megváltoztatása, továbbá a gyermekkel való kapcsolattartás szabályozása iránti ügyekben nincs helye felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a családi élet tiszteletben tartásához való jogát, a gyermekek és szülők jogait, a testi és lelki egészséghez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_762_7_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_762_7_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_762_1_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_762_1_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3368/2017. (XII. 22.) AB végzés
  .
  Az ABH 2017 tárgymutatója: eljárást befejező döntés; érdemi döntés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 12/12/2017
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.12.12 16:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3368_2017 AB végzés.pdf3368_2017 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó 2017. március 23-án alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amit az Alkotmánybíróság főtitkárának felhívására 2017. június 29-én kiegészített.
   [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, amelyben a Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
   [3] A panasz alapjául szolgáló ügy tényállása szerint az indítványozó és korábbi férje házasságát a Mohácsi Városi Bíróság 4.P.20.544/2011/9. számú határozatával felbontotta, jóváhagyva a felek közös megegyezését, amelyben a kapcsolatukból 2008-ban született gyermek a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása mellett az indítványozó nevelésébe és gondozásába került.
   [4] A felek viszonya a válást követően tovább romlott, az indítványozó keresetet indított a közös szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt.
   [5] Az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.100.432/2015/40. számú ítéletével a felek közös szülői felügyeleti jogát megszüntette és a szülői felügyeleti jogok gyakorlására az édesapát jogosította fel, továbbá rendelkezett a kapcsolattartás szabályairól és gyermektartásdíj fizetésére kötelezte az indítványozót.
   [6] Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.875/2016/5. számú ítéletével az elsőfokú döntést helybenhagyta.
   [7] Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, amit a Kúria hivatalból elutasított. Végzése indoklásában rámutatott, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 271. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jogerős ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
   [8] A Pp. ezen pontja úgy rendelkezik, hogy a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, elhelyezésének a megváltoztatása, továbbá a gyermekkel való kapcsolattartás szabályozása iránti ügyekben nincs helye felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta.
   [9] Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Alkotmányjogi panaszában kizárólag a Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzését támadta. Indítványában arra hivatkozott, hogy egyrészt a bíróság a gyermekelhelyezés megváltoztatását szankcióként alkalmazta, megsértve ezzel az Alaptörvény VI. cikkét, XVI. cikk (1)–(2) bekezdéseit és a XXVIII. cikk (1) bekezdését; másrészt a Kúria azáltal, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatát elutasította, megsértette az indítványozó jogorvoslathoz való jogát.

   [10] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) bekezdése értelmében elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatósága törvényi feltételeinek fennállását, a befogadás formai és tartalmi feltételeinek meglétét vizsgálta meg. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz formai és tartalmi vizsgálatát az Abtv. 27. §-a, 29–31. §-ai és az 52. § (1) és (1b) bekezdése alapján végezte el.
   [11] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nyújtotta be. Az indítványozó megjelölte az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó törvényi rendelkezést, az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit, az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének lényegét és a sérelmezett bírói döntést, és kifejezetten kérte annak megsemmisítését. Az indítványozó az alkotmányjogi panasz benyújtására vonatkozó jogosultságát igazolta.
   [12] Az Abtv. 27. §-ának a) és b) pontjai értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [13] Az Alkotmánybíróság a 3269/2016. (XII. 20.) AB végzésben akként foglalt állást, hogy „a Kúria mint felülvizsgálati bíróság […] az indítványozó felülvizsgálati kérelmét – törvénybe foglalt kizáró ok fennállása alapján – hivatalból elutasító végzése nem minősül sem az ügy érdemében hozott döntésnek, sem pedig a bírósági eljárást befejező egyéb döntésnek. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírósági eljárást érdemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság […] végzése zárta le. […] Az indítványozó a jogerős végzés ellen törvényes határidőn belül alkotmányjogi panaszt nem terjesztett elő. Az, hogy az indítványozó az Alaptörvényben biztosított jog sérelme kapcsán – egyebek mellett – az eljárás egészét illető törvényességi kifogásokat is tett, a Kúria érdemi elbírálást nem tartalmazó végzésének alkotmányossági vizsgálatát nem alapozza meg” (Indokolás [17]).
   [14] Annak okán, hogy a Pp. 271. § (3) bekezdés c) pontja törvénybe foglalt kizáró okát képezi a Kúria felülvizsgálati eljárásának, a jelen ügyben az Abtv. 27. §-a értelmében a Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú, a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 271. § (3) bekezdésének c) pontja alapján hivatalból elutasító végzése nem minősül az ügy érdemében hozott döntésnek vagy a bírósági eljárást befejező döntésnek.
   [15] A felülvizsgálati kérelmet egy törvénybe foglalt kizáró ok miatt hivatalból elutasító kúriai végzés tehát nem támadható meg az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasszal.
   [16] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.875/2016/5. számú ítélete minősül az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló, a bírósági eljárást érdemben lezáró, eljárást befejező döntésnek, amely ellen az indítványozó nem terjesztett elő alkotmányjogi panaszt {hasonlóan döntött az Alkotmánybíróság a 3051/2017. (III. 20.) AB végzésben, lásd Indokolás [17], illetve legutóbb a 3211/2017. (IX. 13.) AB végzésben, lásd Indokolás [9]}.
   [17] Az Alkotmánybíróság – a fenti megállapítás mellett – szükségesnek tartja leszögezni, hogy az indítványt vagy kérelmet jogszabályban foglalt kizáró ok alapján elutasító bírósági döntés érdemi alkotmánybírósági vizsgálatát az Abtv. 27. § szerinti eljárásban abban az esetben megalapozhatja az alkotmányjogi panasz, ha az indítványozó kifejezetten az elutasító döntés alapjául szolgáló kizáró oknak a bíróság általi – Alaptörvényben biztosított jogát sértő – értelmezését kifogásolja. Jelen esetben azonban az indítványozó nem ezt kifogásolta, indokolásában a Fővárosi Törvényszék ítéletét illető kritikáját fogalmazta meg.
   [18] Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Schanda Balázs s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/20/2017
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.II.22.108/2016/2 of the Curia (withdrawal of joint parental responsibility) (IV/762/2017.)
     Number of the Decision:
     .
     3368/2017. (XII. 22.)
     Date of the decision:
     .
     12/12/2017
     .
     .