Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00762/2016
Első irat érkezett: 04/14/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyermekgondozási díj, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/19/2016
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott, majd egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése mellett egy gazdasági társasággal állt munkaviszonyban. Az indítványozó idő közben gyermeket szült. Az indítványozó egyéni vállalkozói jogviszonya alapján gyermekgondozási díj iránti igényt terjesztett elő a perbeli alperesnél, aki a kérelmét elutasította, mivel álláspontja szerint az indítványozó nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal. A jogerős perbeli alperesi határozattal szemben az indítványozó keresetet terjeszett elő, amelyet azonban a bíróság elutasított.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabály és bírósági ítélet sérti a jogbiztonság elvét [B) cikk (1) bekezdése] és a diszkrimináció tilalmát (XV. cikk)..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XIX. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_762_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_762_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_762_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIV_762_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3169/2016. (VII. 22.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 07/11/2016
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.07.11 15:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege (pdf):
  3169_2016 AB végzés.pdf3169_2016 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa bírói döntés alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességnek megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó 2016. február 26-án az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-ában meghatározottakra hivatkozva alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. A panasz a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességnek megállapítására és megsemmisítésére irányul.

   [2] 1.1. A panasz szerint az indítványozó 2011. március 1-jétől 2013. október 31-ig egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott, ekkortól egyéni vállalkozói jogviszonyát szüneteltette és 2013. november 1-jétől gazdasági társasággal munkaviszonyt létesített. 2014. január 30. napján gyermeke született, akire tekintettel – az akkor hatályban volt rendelkezések alapján – terhességi-gyermekágyi segélyt (a továbbiakban: TGYÁS) állapítottak meg részére. Ennek lejártát követően gyermekgondozási díjat (a továbbiakban: GYED) igényelt a gazdasági társasággal fennálló munkaviszonya alapján. Kérelmét az illetékes szakigazgatási szerv elutasította, fellebbezésére a határozatot helybenhagyták (Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve BPK-232/15861-2/2014. sorszámú elsőfokú határozata; az Országos Egészségbiztosítási Pénztár S011/564-3/2014. sorszámú másodfokú határozata).
   [3] A GYED-et illetően a bíróság a 35.M.2163/2015/12. sorszámú ítéletével a keresetet elutasította. A panasz szerint az igazgatási szervek és az eljáró bíróság a határozatokat az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdésére, a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésére és az Ebtv. 43. § (2) bekezdésére alapították. E szabályok lényege szerint az igényelt ellátásra való jogosultság egyik feltétele meghatározott tartamú előzetes biztosítási idő szerzése, az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani, az ellátásokra a táppénz szabályait kell megfelelően alkalmazni. A hatóságok és a bíróság jogértelmezése szerint a vállalkozói jogviszony szüneteltetése alatt biztosítási jogviszony áll fenn, ezért a panaszost a munkaviszonyára tekintettel többes jogviszonyban álló személynek kell tekinteni. A vállalkozói jogviszonyában a szüneteltetés alatt járulékot nem kellett fizetnie, ezért e jogviszony alapján nem szerzett ellátási jogosultságot a GYED-et illetően. A munkaviszonyában viszont nincs meg a megkívánt mértékű előzetes biztosítási idő, mert abba az egyéni vállalkozói jogviszonyban az annak szünetelése előtt szerzett időt – minthogy azt mint fennálló biztosítást külön kell vizsgálni – nem lehet beleszámítani. A panasz szerint a bírói döntés ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, XV. cikkével, XIX. cikkével.

   [4] 1.2. Az alkotmányjogi panaszban az indítványozó kérte, hogy a panaszt az Alkotmánybíróság egyesítse az Alkotmánybíróság előtt IV/3024/2015. szám alatt folyamatban lévő ügyhöz.
   [5] A panasz benyújtását követően az Alkotmánybíróság 2016. március 29-én kelt, 9/2016. (IV. 6.) AB határozata a folyamatban lévő eljárást befejezte, ugyanennek az indítványozónak azonos tárgyú ügyeiben született bírói ítéletek elleni alkotmányjogi panaszokat elbírálta.

   [6] 2. A 9/2016. (IV. 6.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.) megállapította, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015/3. sorszámú ítélete és 12.M.1642/2015/5. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette.

   [7] 2.1. Az ítéletek az indítványozó 2014. január 30. napján született gyermekére tekintettel – az akkor hatályban volt rendelkezések alapján – TGYÁS és GYED igényét kedvezőtlenül elbíráló szakigazgatási szerv határozatainak felülvizsgálatáról szóltak. A GYED igényét elutasították, a bíróság a 35.M.59/2015/3. sorszámú ítéletével a határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet utasította el.

   [8] 2.2. Ugyanez az indítványozó a TGYÁS iránti igényt elutasító (BPK 233/08714-2/2014., S011/682-2/2014.) és ezzel egyidejűleg a 2014. január 13. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra 0 forint jogalap nélkül kifizetett TGYÁS ellátás visszafizetésére kötelező (BPK 232/08713-2/2014., S011/682-3/2014.) határozatok törvényességét felülvizsgáló bírói döntéssel összefüggésben is alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 12.M.1642/2015/5. sorszámú ítéletével az indítványozó keresetét jogerősen elutasította.

   [9] 2.3. Az Abh. ezt a két bírói döntést semmisítette meg. Az indítványra okot adó ügyekben alkalmazott jogszabályok bíróság által értelmezett tartalma szerint az igényelt ellátásokra való jogosultság egyik feltétele meghatározott tartamú előzetes biztosítási idő szerzése; az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani, az ellátásokra a táppénz szabályait kell megfelelően alkalmazni.
   [10] Az Abh-ban elbírált esetben a hatóságok és a bíróság jogértelmezése szerint a vállalkozói jogviszony szüneteltetése alatt biztosítási jogviszony áll fenn, ezért a panaszost a munkaviszonyára tekintettel többes jogviszonyban álló személynek kellett tekinteni. A hatóságok és a bíróság szerint a vállalkozói jogviszonyában a szüneteltetés alatt járulékot nem kellett fizetnie, ezért e jogviszony alapján nem szerzett ellátási jogosultságot a GYED-et illetően; a munkaviszonyában viszont nincs meg a megkívánt mértékű előzetes biztosítási idő, mert abba az egyéni vállalkozói jogviszonyban az annak szünetelése előtt szerzett időt – minthogy azt e jogértelmezés szerint mint fennálló biztosítást külön kell vizsgálni – nem lehetett beleszámítani.
   [11] Az Abh. megállapította, hogy a Tbj. 5. § (1) bekezdés e) pontja, 7. § (1) bekezdése, 8. § f) pontja, Ebtv. 42. § (5) bekezdése, 43. § (2) bekezdése, Evtv. 18. § (3) bekezdése rendelkezéseit együttesen, az Alaptörvénnyel összhangban úgy kell értelmezni, hogy az egyéni vállalkozás szünetelése alatt biztosítási jogviszony nem áll fenn.

   [12] 3. Az Abh-ban megsemmisített bírói döntések a közigazgatási hatóságnak az indítványozó TGYÁS és GYED igényét jogviszonyonként elbíráló határozata törvényességéről szóltak; a közigazgatási hatóság külön vizsgálta az egyéni vállalkozói jogviszony és a munkaviszony alapján szerzett biztosítási időt. Az Abh. következtében az indítványozó TGYÁS és GYED igényének újbóli elbírálása vált szükségessé, az Abh-ban megfogalmazott szempont alapján.

   [13] 4. Az Abtv. 59. §-a szerint az Alkotmánybíróság – ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti.
   [14] Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontja értelmében okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, illetve az indítvány egyéb okból tárgytalanná vált.
   [15] A jelen esetben arra figyelemmel, hogy az indítványra okot adó ügyben érvényesített GYED igényt ismét el kell bírálni az időközben meghozott Abh. folytán, az alkotmánybírósági eljárás megszüntetése indokolt.
     Dr. Szívós Mária s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     04/14/2016
     .
     Number of the Decision:
     .
     3169/2016. (VII. 22.)
     Date of the decision:
     .
     07/11/2016
     .
     .