English
Hungarian
Ügyszám:
.
III/00809/2019
Első irat érkezett: 05/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (betéti társaság jogutód nélküli megszűnése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Szalay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 131. §-a alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés szerint a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha valamennyi beltag vagy kültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit, vagy azt, hogy a betéti társaságot közkereseti társasággá alakította át.
Az indítványozó előadta, hogy a betéti társaság tagjának halála esetén vagyoni betéte, illetve őt annak alapján megillető társaságbeli részesedése a hagyatéki eljárás részét képezi. Amennyiben a tag halálától számított hat hónapon belül nem fejeződik be a hagyatéki eljárás, vagy törli a cégbíróság a társaságot a sérelmezett rendelkezés szerint, vagy az örökösnek újabb vagyoni betét szolgáltatásával kell a társaság tagjává válni kizárólag a megszüntetés elkerülése végett kerül sor a társasági szerződés módosítására.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések sértik az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozás szabadságának elvét és a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_809_0_2019_indítvány_anonim.pdfIII_809_0_2019_indítvány_anonim.pdfIII_809_2_2019_indkieg_anonim.pdfIII_809_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_809_5_2019_amicusIM_anonim.pdfIII_809_5_2019_amicusIM_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3222/2019. (X. 11.) AB határozat
.
Az ABH 2019 tárgymutatója: tulajdonhoz való jog; vállalkozáshoz való jog; jogutód nélküli megszűnés; gazdasági társaság; kényszer-törlési eljárás
.
A döntés kelte: Budapest, 10/01/2019
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
M) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította azt a bírói kezdeményezést, amely a Polgári
Törvénykönyvnek a betéti társaság jogutód nélküli megszűnését szabályozó
rendelkezése megsemmisítését kérte. A Ptk. szerint a betéti társaság jogutód
nélküli megszűnik, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag jogviszonya
megszűnik, s hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság a társasági
szerződés megfelelő módosításával nem gondoskodik a törvényes működés
feltételeinek helyreállításáról, illetve ennek a nyilvántartásba történő
bejelentéséről. Az indítványozó bíró szerint a támadott rendelkezés sérti a
vállalkozás szabad megválasztásának jogát, mivel a Bt.-ben maradt tag nem
szabad akaratából, hanem kényszerűségből kell, hogy új tagot vonjon be a
társaságba. A rendelkezés sérti a tulajdonhoz való jogot is, mert a Bt. elhunyt
tagjának örököse vagyoni betét szolgáltatásával lesz kénytelen a hagyatéki
eljárás befejezése előtt a társaság tagjává válni, pusztán azért, hogy a
jogvesztő határidő elteltével ne kezdődjön meg a társaság
(visszafordíthatatlan) kényszertörlése. Az Alkotmánybíróság – az indítványt
elbírálva – a vállalkozáshoz való jog állított sérelmével összefüggésben
megállapította, hogy a támadott rendelkezés nem a Bt.-ben maradt tag
vállalkozóvá válását korlátozza, hanem egy garanciális szabály, amely a
társaság törvényes működését hivatott biztosítani. Jogbiztonsági szempontból
indokolt és legitim a vállalkozási tevékenység folytatásának olyan törvényi
korlátozása, amely a Bt. formájának választása esetén a társaságban maradó
tagtól az átmenetileg kiüresedett tagi pozíció betöltését követeli meg.
Mindezek mellett a támadott rendelkezés nem korlátozza a társaságban maradó
tagot abban, hogy kit fogadjon el a társaság tagjaként és nem kötelezi arra
sem, hogy a meghalt tag örökösével állapodjon meg és az örököst fogadja a
társaság tagjává. Az előírt hat hónapos határidő pedig nem tekinthető
aránytalannak, ezért az Alkotmánybíróság a vállalkozáshoz való jog sérelmét nem
találta megalapozottnak. Másodkörben, a tulajdonhoz való joggal összefüggő
érvelés kapcsán az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy egy új
tag, így különösen a meghalt tag örököse, mindig a többi taggal való megegyezés
alapján léphet be a társaságba. A tag halálával annak társasági részesedése –
az indítványozó érvelésével ellentétben – nem száll át automatikusan az
örökösre. Ennek fényében pedig nem állapítható meg, hogy a támadott rendelkezés
az örökös alkotmányos értelemben vett tulajdonhoz való jogot korlátozná.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.01 10:00:00 3. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3222_2019 AB határozat.pdf3222_2019 AB határozat.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
  h a t á r o z a t o t:

  Az Alkotmánybíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést elutasítja.
I n d o k o l á s
I.

[1] A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága (a továbbiakban: indítványozó) Cgt. 11-19-000036/10. számú végzésével az előtte folyamatban lévő eljárást felfüggesztette és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-a alapján bírói kezdeményezéssel fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítványozó az eredeti indítványát utóbb az Alkotmánybíróság felhívására kiegészítette, vizsgálatát az Alkotmánybíróság a kiegészített indítványra tekintettel folytatta le.
[2] Az indítványozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:158. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. A Ptk. támadott rendelkezése a betéti társaság jogutód nélküli megszűnését írja elő, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag jogviszonya megszűnik és hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság a társasági szerződés megfelelő módosításával nem gondoskodik a törvényes működés feltételeinek helyreállításáról, illetve ennek a nyilvántartásba történő bejelentéséről.
[3] Az indítvány benyújtására okot adó ügyben egy betéti társaság ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cgt. 11-19-000062/2. számú végzésével megállapította a társaság megszűnését, s egyben elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását. A cégbíróság megállapította, hogy a cégjegyzék adatai szerint a betéti társaságnak egy beltagja és egy kültagja van, azonban a társaság egyetlen kültagja elhunyt és a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése szerinti hat hónapos jogvesztő határidő eltelt úgy, hogy nem teremtették meg a társaság működésének törvényes feltételeit, illetve ezt nem jelentették be a cégbíróságnak. A végzéssel szemben a betéti társaság – jogi képviselője útján – fellebbezést terjesztett elő. A fellebbezés alapján eljáró bíróság fordult aztán bírói kezdeményezéssel az Alkotmánybírósághoz.
[4] Az indítványozó állítása szerint a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdését, XII. cikk (1) bekezdését és XIII. cikk (1) bekezdését sérti, indítványában azonban a támadott törvényhelynek kizárólag az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésébe, illetve XIII. cikk (1) bekezdésébe ütközése mellett érvelt. Álláspontja szerint a Ptk. 3:158. § (1) bekezdésében előírt jogvesztő határidő korlátozza a társaságban maradt tag esetében a vállalkozás szabadságát, mivel a rendelkezés alapján nem szabad akaratából, hanem pusztán a jogvesztő törvényi határidő miatt kényszerül egy tagot bevenni a társaságba. Ezáltal az indítványozó sérülni vélte az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése által biztosított vállalkozáshoz való jogot, s ennek részeként a vállalkozás szabad megválasztásához való jogot. Az indítványozó szerint továbbá a tulajdonhoz való jogot sérti, hogy a betéti társaság elhunyt tagjának örököse vagyoni betét szolgáltatásával lesz kénytelen a hagyatéki eljárás befejezése előtt a társaság tagjává válni, pusztán azért, hogy a Ptk. 3:158. § (1) bekezdésében előírt jogvesztő határidő elteltével ne kezdődjön meg a társaság (visszafordíthatatlan) kényszertörlése. A tulajdonhoz való jog sérelmét állította továbbá annak kapcsán is, ha a társaság ipso iure megszűnésének elkerülése érdekében az örökösön kívül más személynek kellene a Ptk. támadott rendelkezésére figyelemmel a társaságba belépnie.
[5] Az igazságügyi miniszter mint az érintett törvény kezdeményezője tájékoztatta az Alkotmánybíróságot a bírói kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontjáról.
II.

[6] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:

„M) cikk (1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.”

„XII. cikk (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.”

„XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.”

[7] 2. A Ptk. érintett rendelkezései:

„3:149. § [A tag halála vagy megszűnése]
A meghalt tag örököse, illetve a megszűnt tag jogutódja a társaság többi tagjával való megegyezés alapján a társaságba tagként beléphet. A taggá váló örökös, illetve jogutód nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni.”

„3:155. § [A betéti társaságra alkalmazandó szabályok]
A betéti társaságra – az e címben foglalt eltérésekkel – a közkereseti társaságra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

„3:158. § [A társaság jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit, vagy azt, hogy a betéti társaságot közkereseti társasággá alakította át.”
III.

[8] Az Alkotmánybíróságnak az indítvány alapján mindenekelőtt azt kellett vizsgálnia, hogy a bírói kezdeményezés megfelelt-e a törvényi feltételeknek.
[9] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése, illetve XIII. cikk (1) bekezdése kapcsán az Abtv. 25. §-ában és 52. §-ában előírt feltételeknek eleget tesz {vö. 3058/2015. (III. 31.) AB végzés, Indokolás [8]–[24]; 2/2016. (II. 8) AB határozat, Indokolás [26]–[28]; 3064/2016. (III. 22.) AB hatá­rozat, Indokolás [8]–[13]}. A kiegészített bírói kezdeményezés szerint a támadott szabályt az alapügyben ­alkalmazni kell, az eljárás felfüggesztése megtörtént, és az indítvány a megsemmisítés jogkövetkezményére is kiterjedő alaptörvény-ellenesség megállapítására irányul. Ezért nem volt formai akadálya annak, hogy az Alkotmány­bíróság a bírói kezdeményezésben foglaltak alapján eljárva a megjelölt két alaptörvényi rendelkezés tekintetében érdemben határozzon.
[10] Megállapítható volt ugyanakkor, hogy az indítvány az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdése kapcsán alkotmányjogilag értékelhető indokolást nem tartalmazott. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az indítványi kérelem az Abtv. 52. § (1) bekezdésébe foglalt határozottság követelményének akkor felel meg, ha az indítványozó indokolja, hogy a sérelmezett jogszabályi előírás miért ellentétes az Alaptörvény hivatkozott rendelkezésével. Nem alkalmas az indítvány az érdemi elbírálásra, ha az indítványozó pusztán megjelöli azt az alaptörvényi rendelkezést, amelynek sérelmét állítja, de nem indokolja meg, nem tartalmaz részletes érvelést arra vonatkozóan, hogy az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével miért ellentétes a támadott jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés {a vonatkozó gyakorlat összegzését lásd: 3058/2015. (III. 31.) AB végzés, Indokolás [19]; 2/2016. (II. 8) AB határozat, Indokolás [26]–[28]; 3064/2016. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [8]–[13]}. Az Alkotmánybíróság érdemben így nem vizsgálta az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdése sérelmét állító indítványi elemet, mivel az nem elégítette ki az Abtv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott, 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjában részletezett határozottság követelményét.

IV.

[11] Az indítvány nem megalapozott.

[12] 1. Az Alkotmánybíróság először a Ptk. 3:158. § (1) bekezdésének az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésébe ütközését vizsgálta, mégpedig az indítványnak megfelelően abban az összefüggésben, hogy sérti-e a betéti társaságban maradó tag vállalkozáshoz való jogát, ha a törvényalkotó a társaság jogutód nélküli megszűnésével szankcionált jogvesztő határidőt ír elő a kiüresedett tagi pozíció (beltag, illetve kültag) betöltésére.
[13] Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében elismert „vállalkozáshoz fűződő jog, valamint a foglalkozás szabad megválasztásának joga nyújt lehetőséget üzleti, hasznot hajtó tevékenységek meghatározott szakmai, hivatásbéli, gazdasági és egyéb más feltételek mellett való gyakorlásához. A munka és a foglalkozás szabad megválasztása, valamint a vállalkozás szabadságához fűződő jog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami beavatkozásokkal és korlátozásokkal szemben. Az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt jog lényegi tartalma kiváltképp akkor sérül, ha a közhatalmi intézkedés a foglalkozás szabad megválasztásának vagy a vállalkozóvá válás jogát meghatározatlan időre teljes egészében elvonja {3076/2017. (IV. 28.) AB határozat, Indokolás [56]}. [...] A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való alapjog azonban nem alanyi jogot garantál meghatározott foglalkozás folytatásához, tevékenység végzéséhez.” {26/2017. (X. 17.) AB határozat, Indokolás [15]} Az Alkotmánybíróság utal továbbá arra, hogy Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerint alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
[14] A társaságban maradó tag szempontjából a Ptk. támadott rendelkezése nem az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz fűződő jog, s az általa biztosított vállalkozóvá válás korlátja. Az adott törvényhely garanciális szabály, amely a betéti társaság törvényes működését hivatott biztosítani, s ilyen módon a vállalkozás folytatását korlátozó rendelkezésként is értelmezhető. A vállalkozási, üzleti tevékenység kifejtésénél az érintetteknek módjukban áll a számukra kielégítő vállalkozási formát választani. A vállalkozási forma megválasztásával ugyanakkor az abban résztvevőknek egyúttal az adott vállalkozási formára vonatkozó szabályokat is el kell fogadniuk. A támadott rendelkezés a betéti társasági formát választó vállalkozásoknál a betéti társaság bármelyik tagi pozíciójának (beltag vagy kültag) kiüresedése esetére kívánja biztosítani azt, hogy ez a törvényellenes állapot ne legyen korlátlan ideig fenntartható, mert a kétféle tag léte a betéti társaság nélkülözhetetlen törvényi ismérve. A társasági jogviszonyok rendezett formájának, s ezáltal az üzleti, gazdasági élet kiszámítható működésének fenntartása érdekében jogbiztonsági szempontból indokolt tehát a vállalkozási tevékenység folytatásának olyan törvényi korlátozása, amely a betéti társaság formájának választása esetén a társaságban maradó tagtól az átmenetileg kiüresedett tagi pozíció betöltését követeli meg. Az ezt biztosító törvényi előírásnak ezért szükséges indoka van [lásd: Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés].
[15] Az Alkotmánybíróság az érintett rendelkezés vizsgálata kapcsán figyelembe vette, hogy a bírói gyakorlat a tagsági viszony megszűnésének valamennyi esetkörét, így a tag halálát is a „tag kiválása” fogalmi körébe tartozónak tekinti. A bírói gyakorlat utal arra, hogy a Ptk. 3:155. §-a szerint a betéti társaságra is megfelelően irányadó Ptk. 3:149. §-a értelmében a meghalt tag örököse a társaság többi tagjával való megegyezés alapján léphet be tagként a társaságba. Vagyis a tag halálával társasági részesedése nem száll át automatikusan a törvény erejénél fogva az örökösre, ahhoz az örökös és a többi tag megállapodása, a társasági szerződés módosítása is szükséges (BDT 2018. 3887. [5]). Az örökös tehát nem válik automatikusan a társaság tagjává, aminek a magyarázatát a betéti társaság személyegyesítő jellege adja. Ebbe nem illeszthető bele az, hogy bármely tagnak az örökösei – anélkül, hogy a többi tag őket valaha elfogadhatta volna tagként – elkezdjenek tagsági jogokat gyakorolni.
[16] Az előzőekre figyelemmel megállapítható, hogy a társaságban maradó tag számára korlátozást a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése kizárólag annyiban jelent, hogy a másik tagi pozíció kiüresedéséből származó helyzetet meghatározott határidőn belül, hat hónapos időszak alatt, kimentési lehetőség nélkül orvosolnia kell (mert különben az adott társaság jogutód nélkül megszűnik). A Ptk. 3:158. § (1) bekezdése ugyanakkor – eltérően az indítványban foglaltaktól – nem korlátozza a társaságban maradó tagot abban, hogy kivel egyezzen meg, kit fogadjon el a társaság tagjaként. A Ptk. a társaságban maradó tagot nem kötelezi így arra sem, hogy a meghalt tag örökösével állapodjon meg, s az örököst fogadja a társaság tagjává; törvényi korlátozás nélkül dönthet arról, hogy kivel köt megállapodást a tagi pozíció betöltésére. Az indítványozó nem állította azt, hogy a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése a társaságban maradó tag számára úgyis aránytalan korlátozást jelent, ha az előírt hat hónapos határidőn belül bárkivel köthet megállapodást a tagi pozíció betöltésére vonatkozóan. A Ptk. 3:158. § (1) bekezdésében előírt határidőt illetően a társaságban maradó tagra nézve a korlátozó szabály aránytalanságát – a szabadon megköthető megállapodás lehetőségét is figyelembe véve – az Alkotmánybíróság így nem tartotta az indítvány alapján megállapíthatónak.
[17] A kifejtettekre tekintettel nem volt megállapítható, hogy a Ptk. indítvánnyal támadott szabálya az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz fűződő jog szükségtelen és aránytalan korlátozásának minősül. Ezért az Alkotmánybíróság az alapjog sérelmét állító indítványt e tekintetben elutasította.

[18] 2. Az Alkotmánybíróság a továbbiakban a Ptk. 3:158. § (1) bekezdését az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben is vizsgálta. Az indítványozó a tulajdonhoz való jog sérelmét állította, mivel szerinte a betéti társaság elhunyt tagjának örököse vagyoni betét szolgáltatásával lesz kénytelen a hagyatéki eljárás befejezése előtt a társaság tagjává válni a Ptk. 3:158. § (1) bekezdésében előírt jogvesztő határidő miatt. A tulajdonhoz való jog sérelmét állította továbbá annak kapcsán is, ha a társaság ipso iure megszűnésének elkerülése érdekében az örökösön kívül más személynek kell a Ptk. támadott rendelkezésére figyelemmel a társaságba belépnie.
[19] Az Alkotmánybíróság a XIII. cikkre vonatkozó gyakorlatát az alábbiak szerint határozta meg: „A tulajdon jogi fogalmát és tartalmát általában nem közvetlenül az Alaptörvény, hanem más jogi normák határozzák meg. Az Alaptörvény által védett jogok körét és tartalmát ugyanakkor az Alaptörvény alapján kell megállapítani. Ez az ellentmondás nehézséget jelent a tulajdonként védett jogosítványok meghatározásakor. Az ellentmondás úgy oldható fel, hogy az Alaptörvény tulajdonhoz való alapjogként a jogszabályok által meghatározott tartalommal elismert, konkrét időpontban fennálló konkrét jogosítványokat védi: a törvényhozás a tulajdonhoz való alapvető jog alapján általában köteles tiszteletben tartani azokat a jogosultságokat, amelyek az alkotmányos értelemben vett tulajdonhoz való alapvető jog összetevői.” {25/2015. (VII. 21.) AB határozat, Indokolás [55]} Az Alaptörvény XIII. cikke védi tehát a megszerzett tulajdont az elvonás ellen, illetőleg annak korlátozása ellen {3115/2013. (VI. 4.) AB határozat, Indokolás [34], 3071/2019. (IV. 10.) AB határozat, Indokolás [20]}.
[20] Az indítványozó a betéti társaság tagjává váló személy (az elhunyt tag örököse, illetve az örökösön kívüli más személy) szempontjából vélte a Ptk. 3:158. § (1) bekezdését a tulajdonhoz való jogba ütközőnek. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor már a fentiekben rámutatott arra, hogy új tag, így különösen a meghalt tag örököse – az indítványban foglaltaktól eltérően – a Ptk. 3:155. §-a szerint a betéti társaságra is megfelelően irányadó Ptk. 3:149. §-a értelmében mindig a társaság többi tagjával való megegyezés alapján léphet be tagként a társaságba. A tag halálával társasági részesedése így nem száll át automatikusan a törvény erejénél fogva az örökösre. Mivel az örökös nem szerzi meg automatikusan a társasági részesedést, a Ptk. 3:158. § (1) bekezdéséből sem következhet, hogy e rendelkezés az örökös megszerzett tulajdonát (társasági részesedését), s ezáltal az alkotmányos értelemben vett tulajdonhoz való jogot korlátozná. Az örökösön kívül más személy esetén sem jelenti a támadott szabály a már megszerzett tulajdon, s így a tulajdonhoz való jog korlátozását.
[21] Mindezen szempontokra tekintettel az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog sérelmét állító indítványi elemet is elutasította.

  Dr. Szabó Marcel s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Salamon László s. k.,
  alkotmánybíró
  Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Szalay Péter s. k.,
  előadó alkotmánybíró

  .
  English:
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  05/13/2019
  Subject of the case:
  .
  Judicial initiative against Section 3:158 (1) of the Act V of 2013 on the Civil Code (termination without legal successor of a limited partnership)
  Number of the Decision:
  .
  3222/2019. (X. 11.)
  Date of the decision:
  .
  10/01/2019
  Summary:
  The Constitutional Court rejected the judicial initiative for the annulment of the Civil Code’s provision on the termination without legal successor of a limited partnership. According to the Civil Code, a limited partnership shall terminate without succession, if the membership of all general partners or all limited partners terminates, and the partnership does not amend, within a term of preclusion of six months following that date, the memorandum of association in order to restore the statutory conditions for operation, and does not provide for having it entered in the register. As argued by the petitioning judge, the challenged provision infringes the right to freely choose one’s enterprise, since the member who remains in the limited partnership is forced to invite a new member into the partnership despite of his or her free will. The provision is also claimed to violate the right to property, as the heir of the limited partnership’s deceased member is forced to become the member of the partnership by providing a contributed fixed asset before the end of the probate procedure merely because of preventing the (irreversible) forced deletion of the partnership due to the lapse of the term of preclusion. The Constitutional Court examined the petition and stated in the context of the alleged infringement of the right to enterprise that the challenged provision is a guarantee for the purpose of securing the lawful operation of the company, rather than a restriction of the member remaining in the limited partnership to become an entrepreneur. For reasons of legal certainty, it is justified and legitimate to apply a statutory restriction on continuing the activity of the enterprise by requiring the member remaining in the company to fill in the temporarily vacant member’s position, in the case of choosing the limited partnership form. Nevertheless, the challenged provision does not restrict the member remaining in the company with regard to who to accept as the member of the company, and neither does it oblige him or her to reach an agreement with the heir of the deceased member and accept the heir as the member of the company. As the term of preclusion of six months is not considered to be of disproportionate duration, the Constitutional Court has not found the infringement of the right to enterprise to be well-founded. In the second round, with respect to the arguments related to the right to property, the Constitutional Court concluded that the entry of a new member into the company, in particular of the heir of the deceased member shall always require an agreement with the other members. With the decease of the member – contrary to the arguments of the petitioner – his or her membership share shall not be transferred automatically to his or her heir. In the light of the above, the restriction by the challenged provision of the heir’s constitutional right to property cannot be verified.
  .
  .