Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01925/2019
Első irat érkezett: 12/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.950/2019/2. számú végzése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése, és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (az Állami Számvevőszék jelentése elleni jogorvoslati lehetőség kizártsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amely az Abtv. 26. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 105.K.31.072/2019/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.950/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 1. § (6) bekezdése, és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttv.) 4. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását kéri.
Az indítványozó pártnál az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a Párttv. 10. § (3) bekezdése szerinti kétévenkénti szabályszerűségi ellenőrzést folytatott. Az ellenőrzés eredményét jelentésében közzétette. Ebben az ÁSZ megállapította, hogy az indítványozó a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmat nem tartotta be, és tiltott támogatást fogadott el, ezért a jelentéssel együtt megküldött fizetési felszólításban a Párttv. 4. § (4) bekezdése alapján felhívta az indítványozót, hogy tizenöt napon belül fizessen be a központi költségvetésbe 136 400 000 Ft-ot. Az indítványozó keresetet terjesztett elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, amelyben elsődlegesen az ÁSZ-jelentés és a fizetési felszólítás megsemmisítését kérte, másodlagosan a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés megállapítását, és azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjesztett. Kérte továbbá a per felfüggesztését az ÁSZ tv. 1. § (6) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése, valamint alkalmazásának kizárása érdekében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján. A bíróság a keresetet visszautasította. Az elsőfokú végzés indokolása szerint az ÁSZ nem államigazgatási szerv, és hatósági hatáskörrel nem rendelkezik. Az ellenőrzése nyomán tett megállapításokkal összefüggésben közvetlenül nem alkalmazhat szankciót, a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságnál (a Magyar Államkincstárnál, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál). Az indítványozó fellebbezése nyomán a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó panaszában az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való joga megsértésére hivatkozik. Álláspontja szerint alaptörvény-ellenes az ÁSZ tv. 1. § (6) bekezdése, amely alapján az ÁSZ jelentései, az abban foglalt megállapításai, következtetései bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg, mivel a Párttv. 4. § (4) bekezdésével együttesen alkalmazva a jelentésben foglaltak fizetési kötelezettséget alapoznak meg, és a pénzkövetelés behajtására hatáskörrel rendelkező Magyar Államkioncstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ÁSZ által megállapított kötelzettség tekintetében nem rendelkezik felülvizsgálati jogkörrel. Mindezek alapján az indítványozó álláspontja szerint az ÁSZ kvázi közigazgatási hatósági hatáskört gyakorol a pártok vonatkozásában, így a jogorvoslathoz való jog kizárása ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével..
.
Támadott jogi aktus:
    az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdés
    a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdés

    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 105.K.31.072/2019/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.950/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
43. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1925_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1925_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1925_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1925_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.