Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02514/2015
Első irat érkezett: 08/04/2015
.
Az ügy tárgya: a deviza alapú kölcsönszerződések forintosításával és elszámolásával kapcsolatos törvények elleni alkotmányjogi panasz (deviza)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/06/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúria 6/2013. számú PJE határozata, a Kúria 2/2014. PJE határozata, továbbá a deviza alapú kölcsönszerződések forintosításával és elszámolásával kapcsolatos törvények alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria hivatkozott határozatai több ponton is megsértették az Alaptörvényt, ezért a Kúria e két határozata semmis, továbbá az elszámolást és forintosítást szabályozó törvények is. Véleménye szerint az Országgyűlésnek új törvényt kell alkotnia, amely a ténylegesen kölcsönadott forintösszegeket a névértéken számoltatja el a hitelintézetekkel..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria 6/2013. száú PJE határozat
  Kúria 2/2014. számú PJE határozat
  az egyes fogysztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
K) cikk
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
V. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés a) pont
25. cikk (2) bekezdés b) pont
25. cikk (2) bekezdés c) pont
25. cikk (2) bekezdés d) pont
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2514_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2514_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2514_0_2015_inditvany.pdfIV_2514_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3223/2015. (XI. 10.) AB végzés
  .
  Az ABH 2015 tárgymutatója: jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálata; közvetlenül hatályosuló norma
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/03/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.11.03 15:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3223_2015_végzés.pdf3223_2015_végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az indítványozó – mint deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés alanya – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában annak megállapítását kérte, hogy a) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, b) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény, c) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény, d) a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat és e) a 2/2014. Polgári jogegységi határozat sérti a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (sic!) egyes rendelkezéseit. Az indítványozó alternatív módon megjelölte az Abtv. 26. § (1) bekezdését, illetve a 27. §-át is, azonban saját ügyében folyt bírósági eljárásra nem hivatkozott.
  [3] Az Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívására küldött levelében írtak szerint az indítványozó a kérelmét csak a megjelölt polgári jogegységi határozatok vonatkozásában tartotta fenn. Indokolása szerint e polgári jogegységi határozatok – melyek „alapjául szolgáltak a deviza alapúnak nevezett kölcsönök elszámolását és forintosítását szabályozó” törvényeknek – sértik az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának egyes pontjait, a B) cikk (1) bekezdését, K) cikkét, R) cikkét, a T) cikk (3) bekezdését, az I. cikk (1)–(2) bekezdését, II. cikkét, V. cikkét, a VI. cikk (2)–(3) bekezdését, a 25. cikk (1)–(3) bekezdését és a 28. cikkét, ezért azok megsemmisítését kérte.

  [4] 2. Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e az Abtv.-ben előírt feltételeknek, tehát befogadható-e.
  [5] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen kezdeményezhető, mégpedig abban az esetben, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be az Alaptörvényben biztosított jog sérelme, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás. Ez azt jelenti, hogy „[a]z Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz az absztrakt utólagos normakontrollt felváltó speciális eljárás-fajta, mely személyes érintettséget feltételez. A panaszra tehát a jogszabály alkalmazása vagy hatályosulása ad okot, azonban úgy, hogy konkrét (bírósági) eljárás nem folyt/folyik az ügyben.” {3208/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [42]} Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti panasz feltétele tehát az, hogy a jogsérelem hatósági vagy bírói jogalkalmazás nélkül közvetlenül következzen be.
  [6] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza: „Az olyan jogszabályok, valamint az Abtv. 37. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb jogi eszközök esetében, melyek lényegüknél fogva nem hatályosulhatnak közvetlenül (ilyen például a jogegységi határozat, mely csak a bíróságra kötelező, vagy általában a hatóságok és bíróságok eljárását szabályozó jogszabályok stb.), az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján történő eljárásban a közvetlen érintettség nem állapítható meg.” {3246/2014. (X. 3.) AB végzés, Indokolás [10]} Tekintettel tehát a jogegységi határozat jogi jellegére – arra, hogy az csak a bíróságokra kötelező –, az indítványozó jogait érintő közvetlen hatályosulás, illetve közvetlen indítványozói érintettség a jelen indítvánnyal támadott PJE határozat vonatkozásában nem állapítható meg. Hasonlóan döntött az Alkotmánybíróság kifejezetten a 6/2013. Polgári jogegységi határozat vonatkozásában a 3087/2015. (V. 19.) AB végzésben {Indokolás [17]–[18]}, illetve a 2/2014. Polgári jogegységi határozat vonatkozásában a 7/2015. (III. 19.) AB határozatban (Indokolás [25]–[28]).
  [7] Mindezek miatt a 6/2013. Polgári jogegységi határozatot és a 2/2014. Polgári jogegységi határozatot támadó – az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapított – alkotmányjogi panasz nem felel meg a törvényi követelményeknek, tehát nem befogadható. Ezért a panaszt az Alkotmánybíróság – a befogadhatóság egyéb feltételei vizsgálatának mellőzésével – az Abtv. 56. §-a alapján eljárva az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Szalay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    08/04/2015
    .
    Number of the Decision:
    .
    3223/2015. (XI. 10.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2015
    .
    .