Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01367/2018
Első irat érkezett: 09/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 105.K.700.493/2018/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti hatóság eljárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján – a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdés 4.3. alpontja és a Fővárosi Törvényszék 105.K.700.493/2018/15. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bejelentést nyújtott be a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a Gazdasági Versenyhivatalhoz (BVH), melyben kifogásolta a bejelentett jogi személy (vállalkozó) honlapján, valamint kültéri és beltéri plakátjain a tejipari hasznosításhoz kapcsolódó állattartás körülményeivel szemben alkalmazott kommunikációt, arra hivatkozással, hogy a vállalkozó által használt kifejezések megtévesztők. A GVH megállapította, hogy versenyfelügyeleti eljárás megindításának nincs alapja, mely ellen az indítványozó keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék végzése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, a XXIV. cikk (1) bekezdését, a XVIII. cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (7) bekezdését. Érvelése szerint a tisztességes eljáráshoz való joga több ponton is sérült, mivel az ügyben eljáró hatóság és bíróság sem tett eleget indokolási kötelezettségének, az eljárás csak az egyik fél által megismerhető gyakorlat szerint folyt, mely által sérült a jogbiztonság követelménye, az ügyben nem megismerhető gyakorlaton alapuló döntés született, illetve a bíróság a hatósági döntést érdemi indokolás nélkül hagyta jóvá. Továbbá, álláspontja szerint a kifogásolt OBH utasítás sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) és (4) bekezdését, ugyanis az az anonimizáltan kötelezően közzéteendő bírósági határozatok körét szűkebben határozza meg, mint a Bszi..
.
Támadott jogi aktus:
    13/2016. (XII.22.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdés 4.3. alpont
    Fővárosi Törvényszék 105.K.700.493/2018/15. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 105.K.700.493/2018/15 of the Budapest-Capital Regional Court (competition authority procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.