Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01676/2019
Első irat érkezett: 10/17/2019
.
Az ügy tárgya: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (vallásszabadság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók − az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján − a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 9/F. § (2) bekezdésés 9/G. § (5) bekezdés "és annak állami kiegészítésére, illetve annak helyére lépő juttatásra" szövegrésze, a 9. § (2) bekezdés "amely a hitéleti támogatásra is kiterjedhet" szövegrésze, valamint a 9/C. § (1), a 9/D. § (5) és a 9/F. § (1) bekezdések, "illetve a hitéleti tevékenység támogatására" szövegrészei, a 19/A. § (2) bekezdés " és más iskolai foglalkozással nem ütköző időpontját törvényben meghatározottak szerint a nevelési-oktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény" szövegrésze, és a 19/A. § (3) bekezdése, a 9/G. § (1) bekezdés első mondata, a (3) bekezdése az utolsó mondat kivételével és a (7) bekezdése, a 10. § "a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház" szövegrésze, a 12. § (1) bekezdésének "bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett" szövegrésze, a 19/A. § (1) bekezdésének "egyházi jogi személy" szövegrésze, a 21. § "egyházi jogi személynél" szövegrésze, a 22. §-ának "egyházi jogi személy" szövegrésze, a 23/A. § (2) bekezdésének "valamint elsődlegesen végzett tevékenysége mellett gadasági-vállalkozási tevékenységet, - a 20. § (5) bekezdésében meghatározott kereteken túl is -" szövegrésze, a 13/A. § (1) bekezdése b.) pontjának a "7/A. § (2) bekezdésével" szövegrésze, valamint a 14. § (1) bekezdés c.) pontjának a "a 7/A. § (2) bekezdésével" szövegrésze, a 19/A. §, a 22. § és a 33/A. § szakaszok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozók álláspontja szerint az Ehtv. megjelölt szakaszai sértik a Magyarország Alaptörvénye VII. cikkében biztosított gondolat,- lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jogukat, a VIII. cikkben biztosított egyesülési szabadsághoz való jogukat, a XV. cikkben biztosított egyenlőséghez való jogukat, a XXIV. cikkben biztosított tisztességes eljáráshoz való jogukat és a XXVIII. cikkben biztosított bírósághoz fordulás jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk
VIII. cikk
XV. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk
9. cikk
11. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1676_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1676_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1676_2_2019_Mine.anonim.pdfIV_1676_2_2019_Mine.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó vallási
közösségek kifogásolták, hogy a magánszemélyek befizetett jövedelemadójának
felajánlott része után járó állami kiegészítésre csak bejegyzett és bevett
egyházak jogosultak, ez pedig a többi vallási közösséggel szemben hátrányos
megkülönböztetést valósít meg. Az indítványozók alaptörvény-ellenesnek
tartották továbbá, hogy az iskolai hittanoktatás lehetősége nem áll fenn
valamennyi jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség számára. Az
indítványozók azt is sérelmezték, hogy bár a bevett egyház a legkedvezőbb
kategória, nincs objektív feltételrendszere annak, hogy mely vallási
közösségeket lehet egyházként elismerni, és hogy erről a kérdésről az
Országggyűlés dönt, így politikai döntés eredménye. Az indítványozók a törvény
azon szövegrészeinek megsemmisítését is kérték, melynek megfelelően bíróságnak
kell döntést hoznia arról, hogy egy közösség vallási tevékenységet folytat-e,
mivel ez a rendelkezés sérti az állam és az egyház különvált működésének elvét.
Az Alkotmánybíróság határozatában többek között megállapította, hogy nem
következik a vallásszabadság egyéni alapjogából, hogy bármely magánszemélynek
vagy közösségnek Alaptörvényre visszavezethető joga lenne arra, hogy vele az
állam együttműködjön közösségi célok elérése érdekében. Az állam a különböző
vallási meggyőződések között azok természetfelettire irányuló tartalma alapján
nem tehet különbséget, ugyanakkor az olyan jogintézmények tekintetében, ahol az
állam és egy vallási közösség között együttműködés jön létre, a vallási
közösség világi joghoz és az alkotmányos értékrendhez való viszonyulását
figyelembe veszi. Ebből okszerűen következik, hogy a vallási közösségek
alkotmányos védelme is egyenlő, függetlenül a vallási közösség jogi
megítélésétől, tagjainak számától vagy közösségi tevékenységekben való
részvételéül. Az állam a vallásszabadság gyakorolhatósága tekintetében nem
alkalmazhat eltérő mércét az egyes közösségek számára. A hitéleti tevékenység
állami támogatása, bár kapcsolódik a vallásszabadság gyakorlásához, nem olyan
jogosultság, ami az Alaptörvényből kényszerítően következne, így a hitéleti
tevékenység támogatására nem lehet alkotmányos igényt formálni a
vallásszabadság egyéni alapjogára hivatkozással. Az Alkotmánybíróság mindezek
alapján az indítványozók alkotmányjogi panaszában foglalt egyik törvényi
rendelkezést sem találta alaptörvény-ellenesnek, így az indítványt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.05 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.