Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02743/2022
Első irat érkezett: 12/09/2022
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1)-(2) bekezdése és a Kúria Pfv.III.20.751/2022/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése, felülvizsgálat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1)-(2) bekezdése, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.P.22.810/2019/34. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.637.862/2021/12. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.20.751/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy felperese fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő, majd az alperes (a továbbiakban: indítványozó) ellentmondása folytán perré alakult eljárásban előterjesztett keresetében a felperes megbízási díj címen meghatározott összeg megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt adott és kötelezte az indítványozót meghatározott összeg és késedelmi kamata, valamint a perköltség megfizetésére. A felek fellebbezései folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a perköltség összege tekintetében megváltoztatta. Az indítványozó a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet és felülvizsgálat engedélyezése iránti nyújtott be. A Kúria a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet visszautasította; megállapította, hogy az indítványozó kérelmében az engedélyezés törvényi rendelkezés által szabályozott lehetséges okai közül egyiket sem indokolta értékelhető módon; így a nem volt megállapítható a kivételes engedélyezés feltételeinek fennállása.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú tárgyalás napján betegség miatt nem tudott megjelenni, amit jelzett a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság felé is telefonon; sérelmezte, hogy a bíróság ennek ellenére megtartotta aznap a tárgyalást és döntést is hozott. Az indítványozó panaszában az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésére és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseire hivatkozik, álláspontja szerint a bíróság eljárása folytán sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Indítványában előadja, hogy az elsőfokon eljáró bíróság nem adott rá lehetőséget, hogy ő - alperesi minőségben – éljen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) által számára biztosított eljárási jogokkal, illetve a Pp. 150-151. §§ alapján nem biztosították neki a tárgyalás elhalasztását. Az indítványozó szerint a másodfokú bíróság sem garantálta számára a tisztességes eljárásból fakadó jogait, azáltal, hogy a másodfokú eljárásban nem hallgatták meg, nem hívták fel nyilatkozattételre és nem pótolhatta az igazolási kérelmet. Az indítványozó által sérelmezett Pp. 408. § (1)-(2) bekezdése felülvizsgálat kizártságáról rendelkezik egyes vagyonjogi perek. Az indítványozó álláspontja szerint a Pp. ezen rendelkezései által nem biztosított a hatékony jogorvoslathoz való jog és a hatékony bírósági jogvédelem követelménye sem érvényesül, ami által sérült a tisztességes eljáráshoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1)-(2) bekezdés
  Kúria Pfv.III.20.751/2022/2. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 43.Pf.637.862/2021/12. számú ítélet, Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.P.22.810/2019/34. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2743_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2743_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2743_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2743_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2743_2022.pdfSz_IV_2743_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against section 408 (1) to (2) of the Act CXXX of 2016 on the Civil Procedure and the ruling No. Pfv.III.20.751/2022/2 of the Curia (payment of commission, review)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .