Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01975/2019
Első irat érkezett: 12/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tatabányai Törvényszék 3.P.20.202/2017/59. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az alapügyben végrehajtást kérő -, kártérítés megfizetése iránt indított pert. A végrehajtást az alapügy III. rendű alperese, mint önálló bírósági végrehajtó foganatosította. A végrehajtási eljárásban az adós ingatlanainak adatait a végrehajtó beszerezte, azonban a végrehajtási jog bejegyzése iránti megkeresést a Vht. 138. § (1) bekezdésében rögzített három napos határidőt kétszeresen is túllépve nyújtotta csak be az ingatlan-nyilvántartási hatósághoz, amelyet a hatóság elutasított. Az indítványozó álláspontja szerint a végrehajtó intézkedési késedelme olyan nyilvánvaló és kirívó jogsértés, ami a felróhatóság megállapítást indokolttá teszi, ráadásul az adós az ingatlanfedezet tulajdonjogát a késedelem időtartama alatt átruházta, ezáltal a behajtás meghiúsulásával az indítványozó tőkekövetelése és kamata nem térülhetett meg. Az indítványozónak a végrehajtó jogellenes magatartása és az ezzel ok-okozati összefüggésben okozott kár megtérítése iránti keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, az elsőfokú ítélet a másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok nem vették figyelembe az ügy eldöntése szempontjából releváns tényezőket, így a végrehajtási jog bejegyzésére irányuló megkeresés időpontját és módját, önkényesen jártak el, amikor a jogkérdésre nyilvánvalóan alkalmazandó jogi normákat nem alkalmazták, és a bizonyítási eljárás során elzárták az indítványozót a hatékony bizonyítási eszközök igénybevételétől. Mindez a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Tatabányai Törvényszék 3.P.20.202/2017/59. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I . számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1975_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1975_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1975_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1975_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.