Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05039/2021
Első irat érkezett: 12/28/2021
.
Az ügy tárgya: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4) bekezdése és a 62/A. § -a elleni alkotmányjogi panasz (lakástörvény, vételi jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/06/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó önkormányzat - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4) bekezdése és a 62/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítvánnyal érintett törvény célja, hogy az állami és önkormányzati lakásokra korábban biztosított vételi jogból kizárt műemléképületben lévő lakások bérlői számára lehetővé tegye az általuk bérelt lakások tulajdonjogának megszerzését.
A Lakás tv. 47. § (2) bekezdése szerint, ha a tulajdonos önkormányzat a forgalmi értéket a vételi jog jogosultjával hat hónapon belül nem közli, úgy a vételi jog jogosultjának kérésére az állam köteles a forgalmi érték megállapításáról és annak jogosulttal való közléséről gondoskodni, amely esetben az állam részéről ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket a tulajdonos önkormányzat köteles az állam részére megtéríteni. A Lakás tv. 47. § (6) bekezdése alapján, ha a bérlő vitatja a tulajdonos által közölt forgalmi értéket, vagy vételárat, így ezen egyoldalú nyilatkozat alapján a vételár megállapítása tekintetében az önkormányzat helyett a kormányhivatal lép be. A Lakás tv. 47. § (4) bekezdése rendelkezik a lakás vételárának forgalmi értékéről lakáscsere esetén. A Lakás tv. 62/A. §-a rendelkezik az elidegenítésből származó bevétel felhasználásáról.
Az indítványozó véleménye szerint a Lakás tv. 47. § (2) és (6) bekezdése az indítványozó, mint tulajdonos és a vételi joggal élni kívánó bérlő közötti polgári jogi jogviszonyban a vételár megállapítására vonatkozó rendelkezési jogot teljes mértékben elvonja, a 47. § (2) bekezdése esetében az önkormányzat mulasztása, a 47. § (6) bekezdése esetén pedig a bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján, mellyel a tulajdonhoz való önrendelkezési jogát és a bírói kontroll nélküli jogorvoslathoz való alapjogát sérti. Az indítványozó álláspontja szerint a Lakás tv. 47. § (4) bekezdése az Alkotmánybíróság 25/2021. (VIII. 11.) AB határozatát követő módosítás után sem felel meg az értékarányosság alkotmányossági követelményének, ugyanis az indítványozó tulajdonában álló nemzeti vagyon olyan körülmény miatt csökken 50-65 % közötti mértékben, amelyért az indítványozó nem kap megfelelő ellenértéket. Továbbá véleménye szerint a Lakás tv. 62/A. §-ában megfogalmazott korlátozás szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az indítványozó gazdálkodási jogkörét. .
.
Támadott jogi aktus:
    a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4) bekezdése és a 62/A. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés e) pont
32. cikk (1) bekezdés f) pont
32. cikk (5) bekezdés
32. cikk (6) bekezdés
33. cikk (1) bekezdés
38. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5039_2021_indítvány_anonim.pdfIV_5039_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_5039_2_2021_amicus_anonimMineln.pdfIV_5039_2_2021_amicus_anonimMineln.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.