Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01481/2013
Első irat érkezett: 10/08/2013
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.28.960/2013/4. számú ítéletével, valamint az ügyben alkalmazott önkormányzati rendelettel összefüggő alkotmányjogi panasz (telekadó-Budapest XX. Kerület)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/20/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Salamon László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Azt indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló, már nem hatályos 37/2008. (XI. 28.) Ök. számú rendelete (Ör.) 6. és 7. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, illetve konkrét ügyben való alkalmazhatóságának kizárását, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.28.960/2013/4. számú ítéletének megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - mint temető fenntartó - szerint az Ör. támadott rendelkezései ellentétesek az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal, mivel azok nem veszik figyelembe teherbíró képességét, illetve a közfeladatok ellátásában betöltött szerepét. Az indítványozó az adó mértékét konfiskatórius jellegűnek tartja. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések sértik a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alkotmányos elvét is, mert a fővároson kívül fel sem merül a temetők területének telekadó kötekzettség általi érintettsége..
.
Indítványozó:
  Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzat képviselőtestületének a helyi telekadóról szóló 37/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. § 7. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXX. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
Kuria_Onkorm._Tanacs_Hatarozata_.pdfKuria_Onkorm._Tanacs_Hatarozata_.pdfIV_1481_0_2013_inditvany.pdfIV_1481_0_2013_inditvany.pdfIV_1481_2_2013_ind_kieg.pdfIV_1481_2_2013_ind_kieg.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3093/2016. (V. 12.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 05/03/2016
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.07.07 16:00:00 3. öttagú tanács
  2014.09.09 9:00:00 Teljes ülés
  2016.04.26 10:00:00 Teljes ülés
  2016.05.03 10:00:00 Teljes ülés

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3093_2016 AB végzés.pdf3093_2016 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 31. napjáig hatályban volt, a helyi adókról szóló, többször módosított 37/2008. (XI. 28.) Ök. számú rendelete 6–7. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére, alkalmazásának kizárására, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.28.960/2013/4. számú ítélete, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/03427/3-4/2012. számú telekadót megállapító jogerős határozata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat jegyzője AD-11461/12/2012., és AD-11461/15/2012. számú határozatai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] A temetkezéssel foglalkozó gazdasági társaság (továbbiakban: indítványozó) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése, valamint 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítványozó többször kiegészített alkotmányjogi panaszában az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a – 2012. december 31. napjáig hatályban volt – helyi adókról szóló 37/2008. (XI. 28.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6–7. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését, valamint ez alapján az érintett rendelkezések egyedi ügyében való alkalmazhatatlanságának megállapítását kérte az Alkot­mánybíróságtól. Az Abtv. 27. §-a alapján kérte továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.28.960/2013/4. számú ítélete, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/03427/3-4/2012. számú telekadót megállapító jogerős határozata, és Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat jegyzője AD-11461/12/2012., és AD-11461/15/2012. számú határozatai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is. Az indítványozó az Ör. és a támadott bírósági ítélet (valamint a korábban született hatósági határozatok) kapcsán az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésének, valamint a XV. cikk (2) bekezdésének sérelmére hivatkozott.
   [2] Az indítványozó – közvetetten, egy Zrt.-n keresztül – Budapest Főváros kizárólagos tulajdonában álló vállalatként a főváros több kerületében köztemetőket tulajdonol és tart fent. Ezen köztemetők területe után, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) telekfogalmának változásai következtében az indítványozónak 2012. január 1-től május 14-ig terjedő időszakra jelentős mértékű telekadó fizetési kötelezettsége keletkezett a helyi (telek)adókat megállapító, érintett kerületi önkormányzatok felé. Ez alól a peres iratokból feltárt nyilatkozata alapján – a közigazgatási per idején – csak a kőbányai Újköztemető, és a XII. kerületi Farkasréti Temető volt kivétel, amelyek tekintetében az érintett önkormányzati adóhatóságok a telekadót addig még nem vetették ki.
   [3] Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat jegyzője, mint elsőfokú hatóság AD-11461/12/2012. számú határozatában 71 163 925 forint éves telekadó megfizetésére kötelezte az indítványozót, melynek mértékét utóbb AD-11461/15/2012. számú határozatában – tekintettel a Hatv. 2012. május 15-től hatályba lépő újabb módosítására, mely alapján a temető fogalma alá tartozó földterület kikerült a telek fogalma alól – időarányosan 26.248.989. forintra módosította. Indítványozó ezen határozatok ellen fellebbezéssel élt, melynek eredményeképpen Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/03427/3-4/2012. számú határozatában az elsőfokú határozatokat – azok indokolásának megváltoztatása mellett – helybenhagyta.
   [4] Indítványozó a Kormányhivatal döntésének felülvizsgálata iránt kereseti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A bíróság megvizsgálta a telekadó kivetésének jogszerűségét, és 28.K.28.960/2013/4. számú ítéletében a keresetet elutasította.
   [5] Az indítványozó a jelen ügyben előterjesztett alkotmányjogi panasza mellett az ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet is benyújtott a Kúriához.
   [6] Az Alkotmánybíróság a Kúria felülvizsgálati eljárására tekintettel az Ügyrend 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a (3) bekezdésben írtak szerint külön végzés hozatala nélkül, az eljárási határidők meghosszabbításával az eljárását szüneteltette, továbbá az Abtv. 57. § (2)–(3) bekezdésében, valamint az Ügyrend 46. § (4) bekezdésben foglaltak szerint intézkedett a Kúria felülvizsgálati döntéséről való tudomásszerzés érdekében.
   [7] A Kúria eljáró tanácsa – tekintettel arra, hogy véleménye szerint a 2013. január 1-ig hatályban volt Ör. 7. §-a a Hatv. 6. § c)–d) pontjaival nem volt összhangban – figyelemmel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 48. § (3) bekezdésére, Kfv.V.35.578/2013. számú végzésével a Pp. 155/C. §-a alapján felfüggesztette az előtte folyamatban lévő per tárgyalását és az (1) bekezdés szerinti nemperes eljárást kezdeményezett, amelyben indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az Ör. 2012. január 1. és május 14. között hatályos 7. §-ának vizsgálatát, a jogszabálysértés megállapítását, a rendelkezés megsemmisítését, valamint a perben való alkalmazás tilalmának kimondását.
   [8] Az indítvány alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2015. április 14. napján kelt Köf.5066/2014/4. számú határozatában megállapította, hogy az Ör. 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 7. §-a törvényellenes volt, továbbá, hogy az nem alkalmazható a Kúria Kfv.V.35.578/2013. számú folyamatban lévő perében, valamint valamennyi, a törvényellenesség megállapítása időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.
   [9] A Kúria eljáró tanácsa az Önkormányzati Tanács fenti határozatára tekintettel a 2016. március 3-án kelt Kfv.V.35.337/2015/3. számon hozott felülvizsgálati ítéletében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság támadott ítéletét hatályon kívül helyezte, valamint a per alperesének, Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-007/03427/3-4/2012. számú határozatát – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – megváltoztatta akként, hogy az indítványozót 2012. január 1. és 2012. május 14. között telekadó fizetési kötelezettség nem terheli. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban meghozott döntést 2016. március 22-én megküldte az Alkotmánybíróságnak.
   [10] Az Abtv. 59. §-a értelmében az Alkotmánybíróság kivételesen, nyilvánvalóan okafogyottá vált ügyek esetében a folyamatban levő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 63. § (2) bekezdés d)–e) pontjai alapján az indítvány okafogyottá válik, ha rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte, továbbá ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, illetve az indítvány egyéb okból tárgytalanná vált.
   [11] A fentiek értelmében az alkotmányjogi panasz – a Kúria Kfv.V.35.337/2015/3. számon hozott felülvizsgálati ítélete alapján az Abtv. 27. §-a alapján előterjesztett része tekintetében, a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5066/2014/4. számú határozatára tekintettel pedig az Abtv. 26. § (1) alapján előterjesztett része tekintetében – nyilvánvalóan okafogyottá vált.
   [12] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-ában és az Ügyrend 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az Ügyrend 67. § (2) bekezdés d)–e) pontja alapján az alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszüntette.
     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     az Alkotmánybíróság elnökhelyettese
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     10/08/2013
     .
     Number of the Decision:
     .
     3093/2016. (V. 12.)
     Date of the decision:
     .
     05/03/2016
     .
     .