English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02193/2022
Első irat érkezett: 09/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyész és bíró munkakapcsolata, pártatlan bíráskodás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/11/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Márki Zoltán Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete és a Tatabányai Törvényszék 17.B.402/2017/227. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót az elsőfokú bíróság társtettesként elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek, ezért mint erőszakos többszörös visszaesőt életfogytig tartó szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta és a feltételes szabadságra bocsátás kizárására vonatkozó rendelkezést mellőzte, a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg.
Az indítványozó előadása szerint az ügyében eljáró ügyész és a bíró tárgyaláson kívül - többek között a pervezetés, tárgyalási taktika, bizonyítékok értékelése vonatkozásában - munkakapcsolatot tartott fenn, mely alapvető alkotmányjogi kérdést vet fel, figyelemmel arra, hogy feltételezhetően ez a munkakapcsolat más ügyekben is folyt, így jelentős számú érintettről lehet szó. A bíró a kirendelt védővel is rendszeres kapcsolatot ápolt. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság elfogultsága, eljárása, mely során többször megsértették a védelemhez és a kellő felkészüléshez való jogát, valamint az eljárás során a vallomását befolyásolták, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében és (3) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz, pártatlan bírósághoz, fegyverek egyenlőségéhez, és védelemhez való jogát sértették..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete és a Tatabányai Törvényszék 17.B.402/2017/227. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2193_0_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2193_0_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2193_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2193_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3174/2023. (IV. 6.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/21/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.03.21 9:30:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3174_2023 AB végzés.pdf3174_2023 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A jogi képviselővel (dr. Panyik József ügyvéd) eljáró indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
   [2] Az indítványozó által kifogásolt ügy lényege a következő.
   [3] A Tatabányai Törvényszék – a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban – 2021. július 14-én ki­hirdetett 17.B.402/2017/227. számú ítéletével az indítványozót mint I. rendű vádlottat emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki. Ezért őt a bíróság – mint erőszakos többszörös visszaesőt – életfogytig tartó szabadságvesztésre és a közügyektől 10 évi eltiltásra ítélte. Rendelkezett a szabadságvesztés fegyház fokozatban végrehajtásáról, valamint arról, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható.
   [4] Az elsőfokú ítélet ellen az indítványozó és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezése és a bíróság új eljárásra utasítása érdekében jelentett be fellebbezést. A védő kifejtette, hogy a megismételt eljárás során az elsőfokú bíróság a bizonyítás törvényességének megsértésével állapította meg az indítványozó bűnösségét. Álláspontja szerint ugyanis az elsőfokú bíróság olyan bizonyítékokat emelt be az eljárásba, amelyeket korábban – a hatályon kívül helyezett eljárásban – az eljárásból kizárt bíró is értékelt. Ezért az elsőfokú bíróság által elkövetett jogsértések és a kirekesztendő bizonyítékok miatt az ítélet olyan megalapozatlanságban szenved, ami miatt hatályon kívül helyezése indokolt.
   [5] A védelmi fellebbezés alapján eljáró Győri Ítélőtábla 2022. június 2-án a Bf.I.2/2022/29. számú ítéletével az első­fokú bíróság határozatát az indítványozó tekintetében annyiban változtatta meg, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg. Egyebekben a másodfokú bíróság az első­fokú ítéletet az indítványozó tekintetében helybenhagyta.
   [6] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság eljárása törvényes volt. Megállapította továbbá, hogy az indítványozó védőjének fellebbezésében foglaltakkal szemben az elsőfokú bíróság bizonyítási eljárása is törvényes, valamennyi bizonyítékra kiterjedő volt, s irányítottságot, egyoldalú bizonyítékértékelést nem tárt fel.
   [7] Az indítványozó ezt követően nyújtott be alkotmányjogi panaszt a Tatabányai Törvényszék 17.B.402/2017/227. számú és a Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete ellen.
   [8] Indítványában az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdésének sérelmére hivatkozva kérte a bírósági döntések megsemmisítését.
   [9] Álláspontja szerint ügyében az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében meghatározott tisztességes bírósági eljáráshoz való jog azért sérült, mert a megismételt eljárást megelőzően – a kizárási ok bejelentéséig – eljáró bíró és ügyész nem volt pártatlan. A bíró és az ügyész az indítványozó védőjének munkáját minősítette és akadályozta, ezért az eljárás során a fegyverek egyenlősége sérült. Az indítvány szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdés szerinti védelemhez való jog is sérült, ugyanis a bíróságok olyan bizonyítékra alapították döntésüket, amelyet a korábbi eljárásban elfogultságot bejelentett bíró is már értékelt. Az indítványozó álláspontja szerint az ilyen módon jogsértően beszerzett bizonyítási eszközből származó bizonyíték alapvetően befolyá­solta a bíróságok döntését, ezért a bíróságok eljárása alapjogi sérelmet vet fel.

   [10] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján mindenekelőtt az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról dönt. Ehhez képest az Alkotmánybíróság tanácsban eljárva először azt vizsgálta meg, hogy az alkotmány­jogi panasz megfelel-e a törvényben előírt befogadhatósági feltételeknek.

   [11] 2.1. Az indítványozó az Abtv. 27. §-ára hivatkozva terjesztett elő alkotmányjogi panaszt.
   [12] Alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdése alapján hatvan napon belül lehet benyújtani, az indítvány határidőben érkezett. Az indítványozó jogi képviselő útján jár el, a jogi képviselő a meghatalmazását csatolta.
   [13] Az indítványozó az alapügyben, a büntetőjogi felelősségéről döntést hozó első- és másodfokú határozatot ­támadta, mely döntések az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz tárgyai lehetnek.
   [14] Az alkotmányjogi panasz előterjesztését megelőzően az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette. Az egyedi ügyben érintettség megállapítható, mivel az indítványozó az alkotmányjogi panasszal támadott ügyben terhelt volt.

   [15] 2.2. Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt határozott kérelem feltételeinek megfelel. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatáskörére és az indítványozó jogosultságára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvény megsértett rendelkezését, továbbá indokolja a bírósági döntések Alaptörvénybe ütközését és kifejezetten kéri azok megsemmisítését.

   [16] 2.3. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban azt vizsgálta meg, hogy az alkotmány­jogi panasz az Abtv. 29. §-ában foglalt tartalmi feltételeket kimeríti-e.
   [17] Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
   [18] Az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdésének sérelmére hivatkozott azzal összefüggésben, hogy az ügyében eljáró – majd önmagával szemben kizárási okot bejelentő – bíró és ügyész nem volt pártatlan. Továbbá az indítvánnyal támadott megismételt eljárásban a bíróság olyan bizonyítékra alapozta a terhelt bűnösségét, amelyet a kizárási okot bejelentett bíró is már korábban értékelt.
   [19] Az Alkotmánybíróság az Abtv. 29. §-a szerinti befogadhatósági feltétellel összefüggésben elsőként jelen ügyben is megállapítja, hogy a bírói döntésekkel szemben benyújtott alkotmányjogi panasz nem hagyományos értelemben vett jogorvoslat. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz intézményén keresztül az Alaptörvényt és az abban elismert jogokat oltalmazhatja {vö. 3224/2022. (V. 11.) AB végzés, Indokolás [20]; 3507/2021. (XI. 30.) AB végzés, Indokolás [10]; 3471/2021. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [21]; 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [13]; 3462/2020. (XII. 14.) AB végzés, Indokolás [18]}.
   [20] Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése processzuális alapjogot tartalmaz, amely elsősorban a bírósági eljárással szemben támasztott eljárási garanciák rendszerét jelenti {vö. 3529/2021. (XII. 13.) AB végzés, Indokolás [21]; 3154/2021. (IV. 22.) AB végzés, Indokolás [10]; 5/2020. (I. 29.) AB végzés, Indokolás [47]}. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján a döntéseiben esetről esetre határozta meg a tisztességes bírósági eljárás konkrét ismérveit. Így nevesíteni lehet azokat a követelményeket, részjogosítványokat, amelyek ezen alapjog alkotmányos tartalmát jelentik {vö. 3294/2021. (VII. 22) AB határozat, Indokolás [55]; 3025/2016. (II. 23.) AB határozat, Indokolás [19]; 3257/2020. (VII. 3.) AB határozat, Indokolás [33]}.
   [21] Az Alkotmánybíróság az indítványozó érvelésével kapcsolatban a következőkre mutat rá.
   [22] A büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a döntését valósághű tényállásra alapozza [Be. 163. § (2) bekezdés]. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg [Be. 167. § (4) bekezdés].
   [23] E két alapelvárás szerinti – vagyis a valóságigényű és a meggyőződésalapú – tevékenység, s mellette a kizárási szabályokkal övezett objektivitásra kötelezettség a záloga annak, hogy az állam büntetőigényének érvényesí­tése, illetve érvényesülése intézményesen biztosítva legyen.
   [24] Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a következetes ítélkezési gyakorlat szerint a bizonyítás érvényét az sem rontja le, ha a bíró személyében történt változás miatt a tárgyalást a bizonyítás anyagának ismertetésével ismétlik meg (vö. Kúria Bfv.III.12/2021/6. számú végzése, Indokolás [33]; Kúria Bfv.III.1483/2015/5. számú végzése, Indokolás [36]).
   [25] Ehhez képest – amint jelen alapügy ítéletéből kitűnik – az elsőfokú bíróság ítéletében egyenként és összességében is értékelte a bizonyítékokat, vizsgálta az indítvány szerint alapjogi sérelemmel beszerzett bizonyíték törvényes­ségét is (elsőfokú ítélet, Indokolás, [18]–[26]). A másodfokú bíróság – az indítványozó védőjének fellebbezésében foglaltakkal kapcsolatban – megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékok törvényességére vonatkozó szabályokat nem sértette meg. Kifejtette, hogy az alapügyben eljáró bíró kizárása nem jelenti automatikusan a bizonyítási eszközök, az azokban foglalt bizonyítékok kirekesztését, kizárólag az érintett bíró bizonyítékértékelését kell figyelmen kívül hagyni (másodfokú ítélet, Indokolás [24]–[36]).
   [26] Amint az Alkotmánybíróság korábban is kifejtette: „A jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmány­bíróság csak az értelmezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jogszabálysértő jogalkalmazásra került sor, mely egyéb jogorvoslati eszközzel már nem orvosolható. Sem a jogállamiság elvont elve, sem a tisztességes eljárás alapjoga […] nem teremthet alapot arra, hogy az Alkotmány­bíróság a bírósági szervezet feletti szuperbíróság szerepébe lépjen, és hagyományos jogorvoslati fórumként járjon el.” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]–[15]}
   [27] Ezzel szemben az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdése sérelmének állításával valójában megismételte az elsőfokú (és az azt megelőző) eljárással és döntéssel szemben felhozott, az elsőfokú bíró­ság bizonyítékértékelő tevékenységével kapcsolatos – és a másodfokú bíróság által már megválaszolt – ­kifogásait.
   [28] Az indítvány valójában és kizárólag az indítványozó számára kedvezőtlen bírói döntés tartalmi, törvényességi szempontú kritikája. Az indítványozónak a bírói döntés ellenében felhozott kifogásai törvényességi, szakjogi tárgyúak, a bírói mérlegelés támadását célozzák, illetve a bírói mérlegelést célzó támadás.
   [29] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány egyik elemében sem állított bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem vetett fel, következésképpen nem teljesítette az Abtv. 29. §-ában meghatározott befogadhatósági feltételt.

   [30] 3. Ekként az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdésére is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

     Dr. Márki Zoltán s. k.,
     tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Handó Tünde s. k.,
     alkotmánybíró
     . Dr. Schanda Balázs s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Márki Zoltán s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Pokol Béla

     alkotmánybíró helyett

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     09/26/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. Bf.I.2/2022/29 of the Győr Regional Court of Appeal (working relationship between prosecutor and judge, impartial adjudication)
     Number of the Decision:
     .
     3174/2023. (IV. 6.)
     Date of the decision:
     .
     03/21/2023
     .
     .