Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00406/2015
Első irat érkezett: 01/28/2015
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú határozata, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, és a 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (rendezvénytartás engedélyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az - Abtv. 27. §-a, és 26. § (1) bekezdése alapján - kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú határozata, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésének b) pontja, az 5. § (1) bekezdés h) pontja, és (4) bekezdése, valamint a 4. §-a, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (3) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó előadja, hogy a tulajdonában lévő ingatlan másik tulajdonosa egy kft-vel használati megállapodást kötött. A kft. rendezvénytartásra engedélyt kapott Kp/47-3/2014/V. szám alatt a Ferencvárosi Polgármesteri Hivataltól, amelyet az indítványozó megfellebbezett, azonban a fellebbezését a hatóság Kp/47-14/2014/V. számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert már korábbi határozatában - melyet bírósági közigazgatási határozat már korábban helyben hagyott - megállapította, hogy az indítványozó az ügyben nem számít ügyfélnek. Az indítványozó a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, azonban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozatában elutasította.
Az indítványozó elődja, hogy a határozat megsértette az Alaptörvény B) cikkébe foglalt jogállamiság elvét, az V. cikkbe foglalt tulajdon védelméhez való jogát, a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való alapjogát, a XV. cikk (2) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőséghez való jogát, a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti jogát ahhoz, hogy a hatóságok az ügyét részrehajlás nélkül intézzék el, a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, és a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 3. § (4) bekezdésének b) pontja, az 5. § (1) bekezdés h) pontja, és (4) bekezdése, valamint a 4. §-a,
  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 15. § (1) és (3) bekezdései

  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
V. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_406_4_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_406_4_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_406_0_2015_inditvany.anonim pdf.pdfIV_406_0_2015_inditvany.anonim pdf.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3133/2015. (VII. 9.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 06/29/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.06.29 16:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege (pdf):
  3133_2015_végzés.pdf3133_2015_végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú végzése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (3) bekezdése, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja, a 4. §-a, az 5. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú végzése (a továbbiakban: Végzés) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Kérte továbbá az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15. § (1) és (3) bekezdése, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 3. § (4) bekezdés b) pontja, a 4. §-a, az 5. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is.
  [2] Az indítványozó előadta, hogy a tulajdonában lévő ingatlan másik tulajdonosa egy kft.-vel használati megállapodást kötött. A kft. rendezvénytartásra engedélyt kapott Kp/47-3/2014/V. szám alatt a Ferencvárosi Polgármesteri Hivataltól, amely ellen az indítványozó fellebbezett, azonban a fellebbezését a hatóság Kp/47-14/2014/V. számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert már korábbi határozatában – amelyet bírósági közigazgatási határozat már korábban helyben hagyott – megállapította, hogy az indítványozó az ügyben nem számít ügyfélnek. Az indítványozó a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, azonban felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Végzésében elutasította.
  [3] Az Alkotmánybíróság főtitkára hiánypótlásra hívta fel az indítványozót, mivel az indítvány nem tartalmazott kellő indokolást arra nézve, hogy a bírói döntés az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított jogait menynyiben és miért sérti. Egyben tájékoztatta az indítványozót, hogy az indokolásnak ki kell terjednie az Alaptörvénynek az alkotmányjogi panaszban hivatkozott valamennyi rendelkezésre, továbbá az indítványozónak az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján utólagos normakontroll iránti eljárást nincs lehetősége indítványozni.
  [4] Az indítványozó a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tett és a felhívásra tett indítvány-kiegészítésében a Végzés alaptörvény-elleneségének megállapítását és megsemmisítését az Abtv. 27. §-a, a Ket. és a Korm.r. alaptörvény-elleneségének megállapítását és megsemmisítését az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján kérte.
  [5] Az indítványozó – indítvány-kiegészítésében pontosított – álláspontja szerint a Végzés megsértette az Alaptörvény R) cikkének, az XIII. cikk (1) bekezdésének, XV. cikk (2) bekezdésének, XXIV. cikk (1) bekezdésének, ­XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének és 28. cikkének rendelkezéseit, valamint a Ket. és a Korm.r. támadott rendelkezései sértik az Alaptörvény R) cikkének, XIII. cikk (1) bekezdésének és XV. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit.

  [6] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. Az Abtv. 56. § (3) bekezdése értelmében a befogadás visszautasítása esetén az Alkotmánybíróság rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.

  [7] 2.1. Az Alkotmánybíróság elsőként az alkotmányjogi panasz formai megfelelőségét vizsgálta.
  [8] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [9] Az Abtv. 27. §-a értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [10] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a, valamint az 51. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak tekinthető, az indítványozó az egyedi ügyben érintett szervezet és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségét kimerítette.

  [11] 2.2. Az Alkotmánybíróság ezt követően az alkotmányjogi panasz Abtv. 26. § (1) bekezdésében és 27. §-ában, illetve 29–31. §-aiban foglalt tartami befogadhatósági feltételeknek való megfelelőségét vizsgálta.
  [12] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése alapján az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó a Végzést 2014. október 28-án vette át és az alkotmányjogi panaszát 2014. december 27-én adta postára, így az alkotmányjogi panasz határidőben érkezett.
  [13] Az Abtv. 52. § (1) bekezdése alapján az alkotmányjogi panasznak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha az alkotmányjogi panasz tartalmazza azt a törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pont]; az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont]; az Alkotmánybíróság által vizsgálandó jogszabályi rendelkezéseket vagy bírói döntést [Abtv. 52. § (1b) bekezdés c) pont]; az Alaptörvény megsértettnek állított rendelkezéseit [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont]; indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezések, bírói döntés miért ellentétesek az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont]; valamint kifejezett kérelmet a jogszabályi rendelkezés vagy a bírói döntés megsemmisítésére, illetve az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f) pont].
  [14] Az indítványozó panaszában megjelölte azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek megállapítják az Alkotmánybíróság hatáskörét az alkotmányjogi panasz elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a], továbbá az Alkotmánybíróság által vizsgálandó bírói döntést (a Végzés) és jogszabályi rendelkezéseket [a Ket. 15. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Korm.r. 3. § (4) bekezdés b) pontja, a 4. §-a, az 5. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdése], valamint az Alaptörvény megsértettnek állított rendelkezéseit [az Alaptörvény R) cikke, az XIII. cikk (1) bekezdése, XV. cikk (2) bekezdése, XXIV. cikk (1) bekezdése, XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése és 28. cikke] és a panasz kifejezett kérelmet tartalmaz az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára (a Végzés, a Ket. és a Korm.r. támadott rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése).
  [15] Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. Az Alkotmánybíróságnak kizárólag a bírói döntés alkotmányossági szempontú felülvizsgálatára van jogköre, amelynek célja a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése.
  [16] Azt indítványozó a Végzés kapcsán az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának és a (7) bekezdés szerinti jogorvoslati jogának sérelmét állította. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz e részben nem felel meg az Abtv. 29. §-ban foglalt feltételnek, mivel az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésével kapcsolatosan sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, sem bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet nem vetett fel, ezért az alkotmányjogi panasz e vonatkozásban nem befogadható.
  [17] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszában hivatkozott arra is, hogy a bíróság jogalkalmazása során az alkalmazott jogszabályok értelmezésekor az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglaltak is sérültek. Az Alaptörvény XXIV. cikke a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog biztosításáról, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogról a XXVIII. cikk tartalmaz rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróságnak kizárólag a bírói döntés alkotmányossági szempontú felülvizsgálatára van jogköre, amelynek célja a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése. Az indítványozó által felvetett jogértelmezési és joggyakorlati aggályok azonban nem alkotmányossági kérdések. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz e részben nem felel meg az Abtv. 29. §-ban foglalt feltételnek, mivel az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésével kapcsolatosan sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, sem bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet nem vetett fel.
  [18] Alkotmányjogi panaszt csak Alaptörvényben biztosított jog sérelmére lehet alapítani, ezért az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pontja alapján az indítványban meg kell jelölni az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét. Az Alaptörvény 28. cikkének címzettjei a bíróságok, e rendelkezés nem fogalmaz meg olyan jogot, amelyre alkotmányjogi panaszt önállóan lehetne alapítani. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a „jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság csak az értelmezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jogszabálysértő jogalkalmazásra került sor, mely egyéb jog­orvoslati eszközzel nem orvosolható” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [13]}.
  [19] Az indítványozó által a Végzés kapcsán felvetett jogértelmezési és joggyakorlati aggályok azonban nem alkotmányossági kérdések. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz e részben sem felel meg az Abtv. 29. §-ban foglalt feltételnek, mivel az sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, sem bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet nem vetett fel, ezért az alkotmányjogi panasz e vonatkozásban sem befogadható.
  [20] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Végzés vonatkozásában alkotmányjogilag értékelhető kifejtés mellőzésével hivatkozott az Alaptörvény R) cikkében rögzített alapvetés sérelmére, az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében meghatározott tulajdonnal járó társadalmi felelősségre és ehhez kapcsolódóan az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében meghatározott hátrányos megkülönböztetés tilalmára is. A panasz e vonatkozásban nem tartalmazott kellő indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett Végzés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel ezért az alkotmányjogi panasz e vonatkozásban sem befogadható.
  [21] Az indítványozó kérte továbbá az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján a Ket. 15. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Korm.r. 3. § (4) bekezdés b) pontja, a 4. §-a és az 5. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is az Alaptörvény R) cikkének, XIII. cikk (1) bekezdésének és XV. cikk (2) bekezdésének rendelkezései – vélt – sérelme miatt. Az alkotmányjogi panasz indokolása általában a Korm.r. „– (többek közt az 5. § (4) pontban foglalt »ügyfelek«) és ennek tükrében” a Ket. „15. § (1)–(3)-ban megfogalmazott ügyféli jogállás” sérelmét állította az Alaptörvény R) cikkére, XIII. cikk (1) bekezdésére és XV. cikk (2) bekezdésére hivatkozással, azonban indítványozó nem jelölte meg és a panasz nem tartalmaz konkrét indokolást arra vonatkozóan, hogy a Ket. és Korm.r. egyes sérelmezett rendelkezései miért ellentétesek az Alaptörvény megjelölt egyes rendelkezéseivel és azok miért sérültek. Sem a panasz, sem a panasz pontosítására – a főtitkári hiánypótlási felhívásra – benyújtott indítvány-kiegészítést a Korm.r. 3. § (4) bekezdés b) pontja, a 4. §-a, az 5. § (1) bekezdés h) pontja vonatkozásában alapjogsérelemre vonatkozó okfejtést, indokolást nem tartalmaz. Így az Abtv. szerinti egyértelmű, alkotmányjogilag értékelhető indokolást a támadott rendelkezések tekintetében az alkotmányjogi panasz nem tartalmaz, ezért az alkotmányjogi panasz emiatt sem befogadható.

  [22] 3. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósági vizsgálatának eredményeként így arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában és az 52. § (1) bekezdésében foglalt befogadhatósági feltételnek. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 29. §-ában és az 52. § (1) bekezdésében foglalt befogadhatósági akadály miatt az Alkotmánybíróság Ügyrendje 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, visszautasította.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    01/28/2015
    .
    Number of the Decision:
    .
    3133/2015. (VII. 9.)
    Date of the decision:
    .
    06/29/2015
    .
    .