Hungarian
Ügyszám:
.
V/01231/2017
Első irat érkezett: 06/09/2017
.
Az ügy tárgya: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (önkormányzati szolidaritási hozzájárulás)
.
Eljárás típusa: Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének f) pontja, továbbá az Abtv. 32. § (2) bekezdése alapján - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 39. § (4) bekezdése, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcíme, valamint a Kvtv. 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontjának egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását, továbbá az Abtv. 42. §-a szerinti jogkövetkezmények megállapítását kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések ellentétesek a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt Egyezmény (a továbbiakban: Charta) 9. cikkében foglaltakkal, amelyet Magyarország az 1997. évi XV. törvénnyel hirdetett ki.
Az indítványozók véleménye szerint a támadott szabályok azzal a következménnyel járnak, hogy az érintett helyi önkormányzatok elvesztik a feladatellátásukra teljesítendő teljes költségvetési támogatásukat, illetve - értelmezéstől függően - a nettó finanszírozáson túl befizetővé válnak majd, tehát döntési szabadságukat jelentősen szűkítik, illetve eliminálják a támadott szabályok, ami ellentétes a Charta 9. cikkébe foglalt arányosság és szabad rendelkezés elvével. Emellett a szabad rendelkezés chartabeli elvét is sértik azok a törvényi rednelkezések, amelyek az egyes pénzügyi forrásokkal eredményesen gazdálkodó önkormányzatoktól más, normatív szabályozókból (így - többek között - az Alaptörvényből és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből) következő pénzügyi forrásokat teljesen elvon, illetve az érintett helyi önkormányzatokat a nettó finanszírozáson túl befizetésre kötelez.
Az indítványozók rámutattak arra is, hogy a szolidaritási hozzájárulás nyilvánvalóan nem minősíthető a Charta 9. cikk 5. pontja szerinti kiegyenlítési vagy azzal egyenértékű eljárásnak sem, hiszen az elvonás nem a hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok javára történik, hanem közvetlenül a központi költségvetés részére a Kvtv. 39. § (4) bekezdése alapján..
.
Támadott jogi aktus:
    Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4) bekezdése, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcíme, a Kvtv. 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontjának egyes rendelkezései
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1231_3_2017_indítvány_anonim.pdfII_1231_3_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1231_2017_IM_allasfoglalas_anonim.pdfIV_1231_2017_IM_allasfoglalas_anonim.pdfV_1231_2_2017_NGM_amicis_curiae_anonim.pdfV_1231_2_2017_NGM_amicis_curiae_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Ötvenhét országgyűlési képviselő nyújtott be indítványt az Alkotmánybírósághoz,
amelyben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek
egyes, szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásolták. Az
indítvány szerint az érintett helyi önkormányzatok döntési szabadsága
jelentősen szűkül, mivel nem csupán elvesztik a költségvetési támogatásukat,
hanem akár befizetővé is válhatnak, így a támadott rendelkezések a Magyarország
által is kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európai Chartájába ütköznek.
A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata a normakontroll egy különleges
változata, amely esetén az irányadó jogforrás az érintett nemzetközi szerződés.
Jelen esetben ez azt jelentette, hogy az Alkotmánybíróság nem az Alaptörvény,
hanem a Charta tartalmát értelmezte, és vetette össze a támadott jogszabályi
rendelkezéssel.
Az Alkotmánybíróság kiemelte: a Charta alapján a helyi önkormányzatok pénzügyi
forrásai nem függetleníthetőek a nemzeti gazdaságpolitika által meghatározott
keretektől. A pénzügyi forrásokkal történő szabad rendelkezés követelménye nem
biztosít az önkormányzatok számára teljes pénzügyi függetlenséget, hanem azt
jelenti, hogy a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül, azzal összhangban
szabadságukban áll a kiadásaikra vonatkozó fontossági sorrendet meghatározni. A
Charta kifejezetten rögzíti, hogy az államok jogosultak a helyi önkormányzatok
pénzügyi forrásainak korrekciójára is, mely nem kizárólag pozitív irányú lehet,
hanem adott esetben akár a pénzügyi források elvonásában is testet ölthet. A
szolidaritási hozzájárulás feladata jelen esetben éppen annak biztosítása, hogy
az eltérő pénzügyi helyzettel rendelkező önkormányzatok hozzávetőleg azonos
adóterhelés mellett hozzávetőleg azonos színvonalon legyenek képesek ellátni a
közfeladatokat.
A testület aláhúzta: az önkormányzatok között tapasztalható nagyfokú jövedelmi
egyenlőtlenség kiegyenlítése az indítványozók állításával ellentétben
kifejezetten összhangban áll a Charta célkitűzéseivel. A szabályozás a
szolidaritási hozzájárulás intézményének megteremtésével egyidejűleg azt is
lehetővé tette ugyanis, hogy az alacsony (egy lakosra jutó) adóerő-képességgel
rendelkező önkormányzatok kiegészítő támogatáshoz jussanak. Minderre
tekintettel az Alkotmánybíróság a 2017. évi költségvetésről szóló törvény
támadott rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására
irányuló indítványt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.11.06 10:00:00 Teljes ülés
2018.11.20 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Certain provisions of the Act XC 2016 of the Central Budget of Hungary of the Year 2017 regarding the lack of conformity with an international treaty (solidarity contribution of local governments)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.