Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02691/2022
Első irat érkezett: 12/06/2022
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19. § (2a) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóregisztrációs eljárás, kimentés lehetősége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó elsősorban - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § (2a) bekezdés a) pontja „a (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti esetben az adótartozás folyamatos fennállásának száznyolcvanadik napját megelőző háromszázhatvanadik napon vagy azt követően bármelyik napon,” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá az ügyében az alkalmazásának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 106.K.700.468/2022/12. számú ítélete és az első- és másodfokú hatósági határozatok megsemmisítésére is kiterjedő alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú adóhatóság az indítványozónál adóregisztrációs eljárást indított, melynek során azt vizsgálta, hogy az indítványozó ügyvezetői tisztségviselői személyére tekintettel az Art. 19. § (2) bekezdésében meghatározott valamely akadály fennáll-e. Az eljárás során megállapította, hogy az akadály fennáll. Az adóhatóság az indítványozó kimentési kérelmét elutasította, melyet másodfokú adóhatóság helybenhagyott. Az indokolásban előadta, hogy az indítványozó a korábbi akadályhordozó társaságban ügyvezetői tisztséget töltött be, melynek jelenleg is adótartozása van. Az Art. 19. § (2a) bekezdés a) pontja alapján az számít akadálynak, ha az indítványozó az akadályhordozó társaságnak az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon vagy azt követő bármelyik napon vezető tisztségviselője volt. Az indítványozó peres eljárást kezdeményezett a hatósági határozat ellen. A Fővárosi Törvényszék az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó előadása szerint bár a Törvényszék észlelte, hogy az akadályhordozást megalapozó adóhatósági eljárásban az indítványozó mint akadályos személy nem is vehetett ügyfélként részt, így jogorvoslati lehetőséggel sem tudott élni, ezt a tényállást azonban tévesen értékelte úgy, hogy az adóregisztrációs eljárás során ez a tény nem releváns. Az álláspontja szerint olyan jogszabályi rendelkezést kellett az ügyében alkalmazni, amely objektív szankciót fogalmaz meg anélkül, hogy a kimentés lehetőségét érdemben lehetővé tenné. A sérelmezett jogszabályi rendelkezés, bírósági és hatósági döntések az indítványozó álláspontja szerint a fentiek alapján az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében, XXIV. cikkének (1) bekezdésében és XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt vállalkozás szabadságához való alapjogát, a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz való alapjogát sértik. .
.
Indítványozó:
    Becsei György
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19. § (2a) bekezdés a) pontja „a (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti esetben az adótartozás folyamatos fennállásának száznyolcvanadik napját megelőző háromszázhatvanadik napon vagy azt követően bármelyik napon,” szövegrésze
    Fővárosi Törvényszék 106.K.700.468/2022/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2691_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2691_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2691_3_2022_amicus_PM_anonim.pdfIV_2691_3_2022_amicus_PM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.16 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2691_2022.pdfSz_IV_2691_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint submitted against section 19 (2a) of the Act CL of 2017 on the Rules of Taxation (tax registration procedure, possibility of excuse)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.