Hungarian
Ügyszám:
.
III/01245/2020
Első irat érkezett: 07/17/2020
.
Az ügy tárgya: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (1) bekezdés "közvetlenül" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (előhaszonbérleti jog)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/22/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyamatban lévő közigazgatási peres eljárás felfüggesztése mellett - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 47. § (1) bekezdése "közvetlenül" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság elsődlegesen rendelje el a sérelmezett jogszabályi rendelkezés általános alkalmazási tilalmát azon folyamatban lévő bíróság, hatósági eljárásokban, amikor a Földforgalmi tv. 47. § (1) bekezdésében előírt egyéb feltételek teljesülése esetén a volt haszonbérlő haszonbérleti szerződése a haszonbérleti ajánlat közlését megelőzően akként járt el, hogy más személy a haszonbérleti ajánlat közléséig haszonbérlőként a haszonbérleti ajánlat tárgyát képező földet nem művelte, valamint másodlagosan zárja ki a sérelmezett jogszabályi rendelkezésegyedi ügyben történő alkalmazását.
Az indítványozó bíró szerint a sérelmezett jogszabályhely sérti a tulajdonhoz való jogot, a természeti erőforrások védelméhez, fenntartásához és megőrzéséhez való jogot, valamint a jogállamiságból fakadó jogbiztonság és normavilágosság elvét. Álláspontja szerint az a többletkövetelmény, hogy az előhaszonbérletre csak az legyen jogosult, akinek a haszonbérleti szerződése a haszonbérleti ajánlat közlését "közvetlenül" megelőző napon jár le, vagy azon a napon még nem szűnt meg, a tulajdonos jogainak megóvása szempontjából nem szükséges, ugyanakkor a huzamosabb ideje haszonbérlőként gazdálkodó személy haszonbérlet fenntartásához fűződő jogát szükségtelen mértékben korlátozza. A korlátozás nézete szerint továbbá nem arányos az elérni kívánt céllal, a haszonbérlőt a haszonbérlet elvesztése következtében érő hátrányok aránytalanul súlyosabbak, mint a tulajdonost érő sérelem. A haszonbérlő érdekeltségének megszűnésével párhuzamosan sérül továbbá a jövő nemzedékeknek a termőföld, mint természeti örökség megóvásához, védelméhez, fenntartásához, megőrzéséhez fűződő joga.
          .
.
Indítványozó:
    Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
Támadott jogi aktus:
    a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (1) bekezdés "közvetlenül" szövegrész
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (1) bekezdés
P) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1245_4_2020_indkieg_anonim.pdfIII_1245_4_2020_indkieg_anonim.pdfIII_1245_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIII_1245_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_1245_6_2020_Agrarminiszterium_allasfoglalas_anonim.pdfIII_1245_6_2020_Agrarminiszterium_allasfoglalas_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 46. § (1)
bekezdés a) pontjának és 47. § (1) bekezdésének alkalmazása során alkotmányos
követelmény, hogy a volt haszonbérlőt a haszonbérleti jogviszonya jogszerű
megszűnését követően is megilleti az előhaszonbérleti jog akkor, ha azt már a
megelőző haszonbérleti jogviszonya idején is jogszerűen gyakorolta, de a
joggyakorlása rajta kívül álló, neki fel nem róható okból nem vezetett
eredményre. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó bíró a törvény
47. § (1) bekezdés „közvetlenül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja
szerint az a többletkövetelmény, hogy az előhaszonbérletre csak az legyen
jogosult, akinek a haszonbérleti szerződése a haszonbérleti ajánlat közlését
„közvetlenül” megelőző napon jár le, vagy azon a napon még nem szűnt meg, a
tulajdonos jogainak megóvása szempontjából nem szükséges, ugyanakkor a
huzamosabb ideje haszonbérlőként gazdálkodó személy haszonbérlet fenntartásához
fűződő jogát szükségtelen mértékben korlátozza. Az indítványban kifejtettek
szerint a sérelmezett jogszabályhely sérti a tulajdonhoz való jogot, a
természeti erőforrások védelméhez, fenntartásához és megőrzéséhez való jogot,
valamint a jogállamiságból fakadó jogbiztonság és normavilágosság elvét. Az
Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a törvény 47. §-beli „volt
haszonbérlő” fogalmának az a kategorikus értelmezése, amely szerint a volt
haszonbérlőt kizárólag akkor illeti meg előhaszonbérleti jog, ha a
haszonbérbeadó még a szerződés tartalma alatt az annak lejártát követően
hatályba lépő újabb szerződést köt, ugyan a nyelvtani értelmezés módszere
alapján elfogadható, de bizonyos körülmények között nyilvánvaló ellentétbe
kerül a jogintézmény céljával. Ez az értelmezés ugyanis lehetőséget ad arra,
hogy a haszonbérbeadó kijátssza a „volt haszonbérlőt” megillető
előhaszonbérleti jogot oly módon, hogy a haszonbérleti szerződés lejártával
bármilyen rövid időre is (akár egy napra) saját használatba veszi a
termőföldjét annak érdekében, hogy megszakítsa a „volt haszonbérlő” lehetséges
használatának folytonosságát. Ez a „volt haszonbérlőt” megillető
előhaszonbérleti jog jogintézményének lényegében a kiüresítését jelentené,
egyúttal azon birtokpolitikai célkitűzés magvalósításának akadályozását,
amelyet a törvényhozó a „volt haszonbérlő” előhaszonbérleti jogosultságának a
törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában (osztott) első ranghelyen történő
rögzítésével fejezett ki. Az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezés
vonatkozásában megállapította azt az értelmezést, amely összhangban van az
Alaptörvénnyel. E szerint alkotmányos követelmény, hogy a volt haszonbérlőt a
haszonbérleti jogviszonya jogszerű megszűnését követően is megilleti az
előhaszonbérleti jog akkor, ha azt már a megelőző haszonbérleti jogviszonya
idején is jogszerűen gyakorolta, de a joggyakorlása neki fel nem róható okból
nem vezetett eredményre. Mivel az Alkotmánybíróság meghatározta, hogy a
támadott jogszabályt hogyan lehet az alkotmányos követelményeknek megfelelően
értelmezni, így az alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére nem volt szükség, ezért az erre irányuló bírói kezdeményezést
a testület elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.07.06 10:00:00 Teljes ülés
2021.07.20 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_III_1245_2020.pdfSz_III_1245_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the text “directly” in Section 47 (1) of the Act CXXII of 2013 on Agricultural and Forestry Land Trade (pre-emption for usufructuary lease)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.