Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01675/2020
Első irat érkezett: 10/05/2020
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés 2020. március 31. napjáig hatályos b) és d) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazási tilalmának kimondását, valamint a Kúria Kfv.I.35.299/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdasági társaságnál az adóhatóság ellenőrzést folytatott le, amelynek során adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, amely után adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget írt elő. A másodfokú hatóság az adóbírság összegét megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó a másodfokú határozat ellen keresetet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria pedig a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bekezdés b) és d) pontjára alapított felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
A Kp. 118. § (1) bekezdése 2020. március 31. napjáig hatályos rendelkezései alapján a Kúria pusztán a rendes bírósági eljárás során bekövetkezett eljárási szabálysértés miatt nem fogadta be a felülvizsgálati kérelmeket. A sérelmezett rendelkezés 2020. április 1-től hatályos módosítása a jogszabálysértésre hivatkozást is a befogadhatósági követelmények közé emelte, azonban az az indítványozó ügyére nem alkalmazandó. Az indítványozó álláspontja szerint a Kp-nak a per megindulásakor hatályos, sérelmezett rendelkezései a régi Pp. 270. § (2) bekezdésének az Alkotmánybíróság által a 42/2004. (XI. 9.) AB határozatában megsemmisített rendelkezéseivel teljes analógiát mutatva korlátozzák a jogalkotó által biztosított rendkívüli jogorvoslatot azáltal, hogy a jogszabálysértésen felül olyan többletkövetelményeket támasztanak a felülvizsgálati kérelem befogadhatóságával kapcsolatban, amelyek magát a jogorvoslatot teszik előreláthatatlanná és kiszámíthatatlanná, így ahhoz a helyzethez vezetnek, hogy az elsőfokú bíróság és az adóhatóságok súlyos eljárási jogsértései elbírálatlanok maradnak. Mindez az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság követelménye és a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog sérelmét okozza.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés b) és d) pont
  Kúria Kfv.I.35.299/2020/2. számú végzése
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1675_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1675_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .