Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02182/2017
Első irat érkezett: 12/05/2017
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Balsai István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy áruház parkolójában tolatás közben összeütközött egy másik tolatást végző személygépkocsival.
Az indítványozót, valamint a másik gépjármű vezetőjét az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatában a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt szabálysértés elkövetése miatt 20.000 - 20.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta.
Az indítványozó a határozat ellen kifogást nyújtott be a személyes meghallgatás elmaradása miatt, így a hatóság a határozatát visszavonta, és új határozatában ismételten megállapította az indítványozó felelősségét és 20.000 Ft pénzbírságot szabott ki.
Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A bíróság a határozatot hatályban tartotta.
Álláspontja szerint a bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert nem értékelte a jogorvoslati kérelmében felajánlott védekezést, és a részjogerőre vonatkozó értelmezés önmagában is kizárta, hogy az eset összes körülményét figyelembe vevő döntés szülessen..
.
Támadott jogi aktus:
  Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2182_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_2182_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3115/2018. (IV. 9.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/27/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.03.27 9:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3115_2018 AB végzés.pdf3115_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal élt a Veszprémi Járásbíróság 25.Szk. 2714/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.
  [2] Az indítványozó alkotmányjogi panasza alapjául előadta, hogy egy áruház parkolójában tolatás közben összeütközött egy másik tolatást végző személygépkocsival.
  [3] Az indítványozót, valamint a másik gépjármű vezetőjét az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatában a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 20 000–20 000 Ft pénzbírsággal sújtotta, amely határozat ellen az indítványozó kifogást nyújtott be, a személyes meghallgatás elmaradását sérelmezve. Ennek nyomán a hatóság a határozatát visszavonta, új határozatában ismételten megállapította az indítványozó felelősségét és 20 000 Ft pénzbírságot szabott ki.
  [4] Az indítványozó által kezdeményezett közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozatot hatályában fenntartotta.
  [5] Az indítványozó ezt követően élt alkotmányjogi panasszal, mivel álláspontja szerint a bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azáltal, hogy nem értékelte a jogorvoslati kérelmében felajánlott védekezést, valamint a részjogerő következtében eleve kizárt volt, hogy az eset összes körülményét figyelembe vevő döntés szülessen.
  [6] A bíróság tájékoztatása szerint az ügyben rendkívüli jogorvoslati eljárás nincs folyamatban.
  [7] Az Abtv. 56. § (2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság tanácsa mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, az Abtv. 29. §-a szerint pedig az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
  [8] Az Abtv. 27. §-a értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmány­bírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [9] Az indítványozó az alapügyben mint eljárás alá vont személy szerepelt, a sérelmezett döntés ránézve rendelkezést tartalmaz, az egyedi érintettsége tehát fennáll.
  [10] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az alkotmányjogi panasz benyújtására a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül van lehetőség. A Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzését – a tértivevény tanúsága szerint – 2017. szeptember 25. napján kézbesítették. Az alkotmányjogi panaszt 2017. november 23-án – a törvényben meghatározott határidőben – adták postára.
  [11] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét állította, mivel a bíróság szerinte nem értékelte a jogorvoslati kérelmében felajánlott védekezést, valamint álláspontja szerint a részjogerő révén önmagában is kizárt volt, hogy az eset összes körülményét figyelembe vevő döntés szülessen.
  [12] Alkotmányjogi panaszában az indítványozó megjelölte az Abtv. 27. §-át, mely az egyedi ügyben hozott bírósági döntés tekintetében feltételezett alaptörvény-ellenesség esetén terjeszthető elő. A rendelkezésre álló iratokból megállapíthatóan azonban a konkrét sérelmezett bírósági döntés vonatkozásában nem az alaptörvény-ellenességet állította az indítványozó, hanem azt sérelmezte, hogy az általa felajánlott bizonyítási eszközökkel nem élt a bíróság, illetve úgy vélte, hogy azáltal, hogy részjogerő megállapítására került sor, eleve kizárt volt az eset teljes körű feltárása, mivel eljárás alá vont személyből a tanú pozíciójába került. Az indítványozó szerint ez vezetett oda, hogy a hatóság, majd a bíróság a szabálysértés elkövetésében a felelősségét megállapította.
  [13] A tényállás megállapítása, a bizonyítási eljárás, ezen belül is a bizonyítékok értékelése az eljáró bíróságok ítélkező tevékenységének részét képezi. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdése, valamint az Abtv. 27. §-a alapján azonban az Alkotmánybíróságnak nem feladata a konkrét jogvitákban való ítélkezés, kizárólag arra van hatásköre, hogy alkotmányossági szempontból vizsgálja felül az eléje tárt bírói döntést, és kiküszöbölje az azt érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet.
  [14] Az indítványozó azonban alkotmányjogi panaszában nem tárt fel olyan alaptörvény-ellenességet, mely a bírói döntés alkotmányossági szempontból történő vizsgálatát indokolná. {lásd: 3315/2014. (XI. 21.) AB végzés, Indokolás [16]; 3014/2015. (I. 27.) AB végzés, Indokolás [14]; 3029/2013. (II. 12.) AB végzés, Indokolás [16]; 3027/2014. (II. 17.) AB végzés, Indokolás [20]; 3168/2013. (IX. 17.) AB végzés, Indokolás [13]; 3091/2013. (IV. 19.) AB végzés, Indokolás [12]; 3218/2015. (XI. 10.) AB végzés Indokolás [16]}.
  [15] Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-ában foglalt feltételeknek nem felel meg, így annak befogadását, figyelemmel az 56. § (2) és (3) bekezdésére, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés a) pontjára visszautasította.

   Dr. Czine Ágnes s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Juhász Imre s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Horváth Attila s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Sulyok Tamás s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   12/05/2017
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. 25.Szk.2714/2017/2 of the Veszprém District Court (misdemeanour)
   Number of the Decision:
   .
   3115/2018. (IV. 9.)
   Date of the decision:
   .
   03/27/2018
   .
   .