Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01397/2022
Első irat érkezett: 06/14/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.140/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján – a Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá, hogy az Abtv. 27. §-a alapján az Alkotmánybíróság semmisítse meg a Kúria Gfv.VI.30.140/2021/2. számú ítéletét.
Az indítványozó pénzintézet refinanszírozási jogviszonyban állt egy lakossági hitelezési tevékenységet folytató zrt-vel, melynek keretében az indítványozó biztosította a forrást a zrt. hitelezési tevékenységéhez. A kölcsönösszegek biztosítékaként a zrt. a javára harmadik személyek által alapított önálló zálogjogot átruházta az indítványozóra. E konstrukció keretében a perbeli alperes (adós) és a zrt deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződést és annak biztosítékaként ingatlant terhelő, önálló zálogjogot alapító szerződést kötöttek. A hitelező zrt. és az indítványozó ezen zálogjogot átruházó szerződést kötöttek, melyben a hitelező zrt hozzájárult, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az indítványozó javára a bejegyzett önálló zálogjog.
Az indítványozó keresetet terjesztet elő, melyben annak tűrésére kérte kötelezni az alperes magánszemélyt, hogy 52.087 CHF és járulékai erejéig az ingatlanból kielégítést keressen. Arra hivatkozott, hogy az önálló zálogjogot alapító szerződés annak felmondásán túl további követelményt nem tartalmaz a kielégítési jog gyakorlásának feltételeként. Nézete szerint az önálló zálogjogot alapító szerződést szabályszerűen felmondta, ahhoz csupán a felmondás írásba foglalására volt szükség, ami megtörtént, és azt az alperes átvette. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy a kölcsönszerződés érvénytelensége az azt biztosító zálogjogi szerződés érvénytelenségét is maga után vonja. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria ítéletével - a 2/2021. számú PJE határozat alapján - a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria a 2/2021. számú polgári jogegységi határozatában ugyanis úgy rendelkezett hogy a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén azt, ha a zálogjog közvetlen megszerzőjének jogutódja a zálogjog megszerzésekor legalább arról tudott, hogy az önálló zálogjogot egy másik jogviszonyra tekintettel, annak biztosítékaként alapították, úgy kell tekinteni, hogy az alapul szolgáló jogviszonyt ismerte.
Az Indítványozó kifejtette, hogy a felülvizsgálati eljárásban alkalmazott 2/2021. PJE határozat sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel a rPtk. 269. § (3) bekezdésének tartalmát az alkotmányos értelmezési tartomány keretein kívül állapította meg. Nézete szerint a PJE olyan kötelezettséget ír elő az önálló zálogjogot megszerzővel szemben (ti. alapjogviszony részletes ismerete), melyet a banktitokra vonatkozó jogi szabályozás tilt. A 2/2021. PJE határozat sérti a tulajdonhoz való jogát is, mert annak alapján az ingatlanra bejegyzett önálló zálogjogát nem tudja érvényesíteni.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete önmagában is sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a XIII. cikk (1) bekezdés szerinti tulajdonhoz való jogát, mert a Kúria alkalmazta a - nézete szerint alaptörvény-ellenes - 2/2021. PJE határozatot, ezáltal megfosztotta az indítványozót az őt megillető önálló zálogjogból fakadó kielégítési igény érvényesítésétől..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata
  Kúria Gfv.VI.30.140/2021/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1397_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1397_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .