Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02732/2021
Első irat érkezett: 07/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/08/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont értelmében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel végzi a Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálatát. Az Rtv. 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontja alapján foglalkoztatottnak minősül - többek között - a közalkalmazotti jogviszonyban illetve munkaviszonyban álló foglalkoztatott.
A három indítványozó a Kormány tagjának irányítása, illetve felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban illetve munkaviszonyban álló foglalkoztatottak.
Az indítványozók előadták, hogy a megbízhatósági vizsgálat lehetőségének adott körre való kiterjesztése révén megvalósuló magánszféra-korlátozás esetén legitim cél lehet a tisztességes ügyintézéshez való jog védelme, és a közélet tisztasága mint államcél elérése, a korrupció megelőzése, azonban a megbízhatósági vizsgálat nem alkalmas arra, hogy érdemi információval szolgáljon az érintett jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban, munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségek betartásáról. A megbízhatósági vizsgálat, és az ezen belül végzett titkos információgyűjtés az érintettek magánszférához való jogát sérti. Nézetük szerint a közszférában foglalkoztatottak feddhetetlensége többféle módon is biztosítható, és a jogalkotó által választott korlátozáson kívül enyhébb alapjog-korlátozással járó vagy alapjog-korlátozást meg sem valósító eszközök használata is lehetséges volna, ezért az érintettek magánszférához való jogának korlátozása nem felel meg a szükségesség követelményének. Előadják, hogy a jogalkotó a rendelkezés megalkotásakor nem vette figyelembe, hogy a megbízhatósági vizsgálat lehetőségével érintett szerveknél ténylegesen melyek azok a munkakörök, illetve feladatok, melyek egyáltalán nem vethetik fel a korrupció, illetve egyéb megjelölt sztenderdek sérelmét. Az indítványozók munkakörüket tekintve nem rendelkeznek olyan döntési kompetenciával illetve ügyfélkörrel, ami felvetheti a korrupció lehetőségét, ezért az ő esetükben az alapjog-korlátozásnak az arányossága sem áll fenn..
.
Támadott jogi aktus:
    a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2732_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_2732_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2732_2_2021_Belügymin_Állasfog.pdfIV_2732_2_2021_Belügymin_Állasfog.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.03.08 9:15:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against section 7 (1) (b) (ba) and section 7 (1a) (b) and (i) of the Act XXXIV of 1994 on the Police (integrity tests for employees of budgetary organisations)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.