Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02880/2022
Első irat érkezett: 12/19/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.649/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/30/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszukban a Kúria Pfv.III.20.649/2022/2. számú végzése, a Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.463/2021/7. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 3.P.20.250/2021/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítvány alapját képező ügy előzménye szerint az indítványozók sérelemdíj iránti igényük érvényesítése miatt fordultak keresettel a bírósághoz, mivel véleményük szerint a velük szembeni végrehajtási eljárásban a végrehajtó általi jogszabálysértő intézkedések személyiségi jogaikat sértették. Az elsőfokú bíróság elutasította az indítványozók keresetét és perköltség megfizetésére kötelezték őket. Az indítványozók fellebbezése nyomán a másodfokon eljárt bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben, a perköltségre vonatkozó rész tekintetében megváltoztatta. A jogerős ítélet ellen az indítványozók felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, amelyet a Kúria visszautasított, mivel a kérelem érdemben nem volt elbírálható. Az ügyben a a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 408. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennálltak, ezért a felülvizsgálat kizártságára figyelemmel az indítványozóknak a Pp. 409-410. §-ai alapján felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet kellett volna előterjeszteniük és azt a felülvizsgálati kérelemhez csatolniuk.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljáró bíróságok önkényes mérlegelése és jogértelmezése által sérült az indítványozók Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz és a XIII. cikk (1) bekezdés szerinti tulajdonhoz való joguk..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.20.649/2022/2. számú végzése, Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.463/2021/7. számú ítélete, Kecskeméti Törvényszék 3.P.20.250/2021/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2880_2_2022_Ind_egys_anonim.pdfIV_2880_2_2022_Ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .