Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00835/2021
Első irat érkezett: 04/13/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte továbbá az indítványozóval szemben folyamatban levő végrehajtási eljárások soron kívüli felfüggesztését.
Az indítványozói zártkörűen működő részvénytársaság a perben felperesként vett részt. A per alperese végrehajtási eljárást kezdeményezett az indítványozóval szemben. Az indítványozó véleménye szerint az alperes az engedményezés folytán bekövetkező alanyváltozás következtében évek óta nem volt a követelés jogosultja. A végrehajtási eljárások megindítására tekintettel az indítványozó végrehajtás megszüntetése, valamint negatív jogi tény megállapítás iránti pereket indított. Jelen perben mely nemleges megállapítás iránt indult, az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. A Kúria sérelmezett döntése a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria az alkotmányjogi panasszal támadott ítéletében a jogalkotói szándéktól, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (rPp.) hatálya alatt kialakult bírói gyakorlattól eltérve arra az álláspontra helyezkedett, hogy az első- és másodfokú bíróságok tévesen jutottak arra a következtetésre, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 172. § (3) bekezdése, valamint a Vht. 56. § (1) bekezdés b) pontja együttes alkalmazásával a végrehajtás megszüntethető azon indítványozói hivatkozás alapján, hogy a végrehajtási eljárásban nem a követelés anyagi jogi jogosultja támaszt igényt. Ezzel az adóssal szemben jogosulatlanul megindított végrehajtási eljárást lényegében egy elszámolási kérdéssé degradálja mellyel megsérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdését, azaz a bírósághoz fordulás jogától és a jogorvoslathoz való alapjogától fosztja meg az indítványozót. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_835_1_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_835_1_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_835_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_835_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .