Hungarian
Ügyszám:
.
III/01679/2019
Első irat érkezett: 10/18/2019
.
Az ügy tárgya: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (állami támogatás visszafizetése; falugondnoki szolgáltatás)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/25/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és - a kihirdetés napjára visszemenőleges hatállyal történő - megsemmisítését, valamint az adott ügyben és a megsemmisítés időpontjában folyamatban lévő valamennyi egyedi ügyben történő alkalmazási tilalmának kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Kúria számos döntést hozott a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás visszakövetelése tárgyában. Az ügyek tényállásai szerint a helyi önkormányzatok ellátták az ingyenes falugondnoki szolgáltatást, amiért meghatározott összegű állami támogatást vehettek igénybe. Az ügyben lefolytatott mintaperben, és minden további ilyen ügyben, amilyen a jelen ügy is, a közös probléma, hogy a szolgáltatást egy meghatározott időszakban más forgalmi rendszámú gépjárművel látta el az önkormányzat, mint amelyet már korábban bejegyeztek - ezt a hiányosságot az önkormányzatok később rendre pótolták. A Magyar Államkincstár (Kincstár) arra az időszakra, amelyben a nyilvántartásban még nem az új gépjármű adatai szerepeltek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 60/A. §-a, valamint a vonatkozó további hatályos szabályozás alapján az állami támogatás egészét visszakövetelte. A mintaperben hozott határozatában a Kúria - a bírói gyakorlat egységesítése céljából - megállapította, hogy a Kincstár jogosult a falugondnoki szolgáltatás feltételeinek megtartása vizsgálatára, ellenőrzési hatásköre kiterjed az állami támogatások elszámolására vonatkozó dokumentumok ellenőrzésére, és megállapította azt is, hogy a szolgáltatáshoz használt gépjármű adatait a szolgáltatói nyilvántartásban szerepeltetni kell, a bejelentés elmulasztása jogszabálysértést valósít meg. Ugyanakkor a Kúria szerint aránytalan az adott időszakra vonatkozó támogatás teljes egészének visszakövetelése a gépjármű adatainak késedelmes bejelentése miatt. Ezért megállapította, hogy - az Áht. 60. § (1) bekezdése szerint is - a jogosulatlanul igénybe vett rész (egy rész) vonatkozásában is lehetőség van a támogatás visszafizettetésére. Ezt követően a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény (Módtv.) 95. §-a kiegészítette az Áht. 60/A. §-át az (1a) bekezdéssel, ami alapján a Kincstár felülvizsgálati eljárásában észlelt jogosulatlan igénybevétel esetén a visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat meghozatala során mérlegelési jogkör gyakorlásának nincs helye.
A Kúria eljáró tanácsa szerint a Módtv. által megállapított Áht. 60/A. § (1a) bekezdése az Áht. 60/A. § (1) bekezdése Alaptörvénnyel összhangban értelmezett tartalmának negligálására irányul, ezáltal sérti az Alaptörvény XXVI. cikk (1) bekezdését , a bírósági eljárás vonatkozásában pedig a XXVIII. cikk (1) bekezdését. A Kincstár felülvizsgálati hatáskörének szükítése a közigazgatás működését mechanikus jogalkalmazássá degradálva a modern és ügyfélközpontű közigazgatással ellentétes tendenciát valósít meg, a mérlegelési jog megvonása pedig a tényleges és hatékony bírói jogvédelmet üresíti ki..
.
Indítványozó:
    Kúria
Támadott jogi aktus:
    az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1679_0_2019_indítvány_anonim.pdfIII_1679_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az
államháztartásról szóló törvény egy rendelkezése szövegrészét, és elrendelte a
folyamatban lévő ügyekben való alkalmazás kizárását. Az indítványozó kúriai
felülvizsgálati tanács törvényi rendelkezések alkotmányossági felülvizsgálatát
kezdeményezte a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján. A bírói
kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a helyi önkormányzat ingyenes
falugondnoki szabályozást látott el, amely alapján költségvetési támogatást
vett igénybe. Az ügyben, és más hasonló tényállású ügyekben is a közös probléma
az volt, hogy a helyi önkormányzatok által ellátott falugondnoki szolgáltatási
tevékenység a Magyar Államkincstár által vizsgált időszak egészében be volt
jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, azonban a szolgáltatást egy
meghatározott időszakban más forgalmi rendszámú gépjárművel látták el, mint
amelyet korábban bejelentettek. Ezt a hiányosságot a helyi önkormányzatok
később rendre pótolták, az új gépjárművek adatait bejelentették. A
gépjárműveket állami pályázati forrásból cserélték le a szolgáltatást nyújtó
önkormányzatok, ezért a szóban forgó ügycsoport tömegesen jelentkezett az
országban. A fenti tényállás alapján a Magyar Államkincstár arra az időszakra,
amelyben a nyilvántartásban még nem az új gépjárművek adatai szerepeltek, az
államháztartásról szóló törvény vitatott rendelkezésére hivatkozással az állami
támogatás egészét visszakövetelte. A Kúria álláspontja szerint aránytalan az
adott időszakra vonatkozó támogatás egészének visszakövetelése pusztán amiatt,
hogy a helyi önkormányzatok az új gépjármű adatait késve jelentették be; utalt
továbbá arra, hogy a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás általában kis
településeket érint, és általában idősek, fogyatékosok részére nyújtott
szolgáltatásokat foglal magában és a támogatás egészének visszafizetése az
érintett kistelepüléseknek komoly anyagi gondot okoz. Az Alkotmánybíróság
határozatában megállapította, hogy a támadott rendelkezés ellentétes a hátrányt
okozó visszaható hatály tilalmával, mivel a tényállás már a sérelmezett szabály
hatályba lépése előtt létrejött, azt mégis alkalmazni kellett a folyamatban
lévő ügyekben. A jelen ügy sajátos többletelemeként utalt az Alkotmánybíróság
arra, hogy a sérelmezett jogszabályszabály-módosítás az ítéletek jogerejét
lerontotta az ügyfelek hátrányára a folyamatban lévő közigazgatási jogvitákban;
a támadott szabály alkalmazása által a jogerős közigazgatási bírósági ítéletek
rendelkező része és indokolása a közigazgatási hatósági eljárásokban
kiüresedett. Az Alkotmánybíróság így a sérelmezett rendelkezést visszamenőleges
hatállyal megsemmisítette, és elrendelte, hogy azt a Kúria és bármely más
bíróság előtt folyamatban lévő ügyben nem lehet alkalmazni.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.07 10:00:00 Teljes ülés
2020.04.21 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial motion aimed at declaring the conflict with the undamental Law and the annulment of Section 60/a (1a) of the Act CXCV of 2011 on Public Finances (reimbursement of state aid; village coordinator's services)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.