Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01552/2014
Első irat érkezett: 09/12/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a elleni alkotmányjogi panasz (devizakölcsön-per felfüggesztése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/05/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
Álláspontjuk szerint a támadott rendelkezés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz, ezen belül a per ésszerű időn belül való elbírálásához való jogot, mert a devizakölcsön-per felfüggesztését írja elő.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a
  Fővárosi Ítélőtábla 10.Gpkf.44.122/2014/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1552_4_2014_ind_kieg.pdfIV_1552_4_2014_ind_kieg.pdfIV_1552_0_2014_inditvany.pdfIV_1552_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3083/2015. (V. 8.) AB végzés
  .
  Az ABH 2015 tárgymutatója: határozott kérelem (mint az indítvánnyal szembeni követelmény)
  .
  A döntés kelte: Budapest, 05/05/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.05.05 15:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3083_2015_végzés.pdf3083_2015_végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1), (2) és (5) bekezdései, 4. § (1), (2) és (3) bekezdései, 7–16. §-ai, illetve a 2014. július 26. napjától október 14. napjáig hatályos 16. §-a, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3–14. §-ai, 18–31. §-ai, 33–40. §-ai és 52. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmány­jogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Két indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
   [2] Az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelmükben az indítványozók – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszukban – a ­Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 16. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.
   [3] A panasz benyújtására az adott okot, hogy a pert, amelyben a panaszosok felperesként szerepelnek, az eljáró bíróság a támadott jogszabályi rendelkezés alapján 2014. augusztus 1. napján hozott végzésével felfüggesztette. Mindez – hangzik az érvelés – sérti a perek ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogot [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés], a fellebbezés kizártsága pedig a jogorvoslathoz való jogot [Alaptörvény (7) bekezdés].

   [4] Az egyik panaszos kiegészítő kérelemmel élt, melyben – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a Tv. 3. § (1), (2) és (5) bekezdései, 4. § (1), (2) és (3) bekezdései, 7–16. §-ai, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3–14. §-ai, 18–31. §-ai, 33–40. §-ai és 52. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. E törvényi rendelkezésekkel kapcsolatban az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, a C) cikk (1) bekezdése, a Q) cikk (2) bekezdése, az I. cikk (1) bekezdése, a II. cikk, a XXVIII. cikk (1) bekezdése, valamint a 25. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja sérelmét állította.

   [5] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. §-a alapján mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy a kérelem a befogadhatóság feltételeinek megfelel-e.

   [6] 2.1. Az Alkotmánybíróság a 3057/2015. (III. 31.) AB határozatban már vizsgálta azt a kérdést, hogy a Tv.-nek a szóban forgó végzés meghozatala időpontjában hatályos 16. §-a sérti-e a feleknek a perek ésszerű időn belül történő elbírálásához való jogát [melyet az Alaptörvény a XXVIII. cikk (1) bekezdésében a tisztességes eljáráshoz való jog részeként szabályoz], illetve a jogorvoslathoz való jogot, az indítványt azonban elutasította.
   [7] Az Abtv. 31. § (1) bekezdése értelmében „[h]a alkotmányjogi panasz vagy bírói kezdeményezés alapján az alkalmazott jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés Alaptörvénnyel való összhangjáról az Alkotmánybíróság már döntött, ugyanazon jogszabályra, illetve jogszabályi rendelkezésre és ugyanazon Alaptörvényben biztosított jogra, valamint azonos alkotmányjogi összefüggésre hivatkozással – ha a körülmények alapvetően nem változtak meg – nincs helye az alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló alkotmányjogi panasznak, valamint bírói kezdeményezés alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló vizsgálatának”.
   [8] Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság a Tv. – 2014. július 26. napjától október 14. napjáig hatályos – 16. §-a vonatkozásában előterjesztett alkotmányjogi panaszt – mivel res iudicatáról, ítélt dologról van szó – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.

   [9] 2.2. Az Abtv. 52. § (1) bekezdése értelmében az indítványnak minden esetben határozott kérelmet kell tartalmaznia. A határozottság követelményének az alkotmányjogi panasz akkor felel meg, amennyiben eleget tesz az (1b) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt feltételeknek.
   [10] A kiegészítő panasz vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy az a törvényben írt feltételeknek nem felel meg. A kérelem nem tartalmazza „az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont], illetve az „indítványban foglalt kérelem részletes indokolását” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont]. Az indítványozó a felsorolt törvényi rendelkezések alaptörvény-ellenességét ugyanis pusztán állította, azonban nem fejtette ki, hogy véleménye szerint konkrétan mely támadott norma mely alaptörvényi rendelkezéssel ellentétes, s a vélt alapjogi sérelem miben áll.
   [11] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza: „Indokolás hiányában a kérelem nem felel meg határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdésében írt követelményének, annak elbírálására nincs lehetőség. Az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek puszta felsorolása ugyanis nem ad kellő alapot az alkotmányossági vizsgálat lefolytatására, az indítványban azt is meg kellett volna jelölni, hogy a Tv. az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseit milyen okból sérti.” {34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [212]}
   [12] A befogadhatóság törvényben előírt formai feltételeinek meg nem felelő panasz érdemi elbírálására nincs mód, ezért – az Abtv.-ben írt további feltételek vizsgálatának mellőzésével – az Alkotmánybíróság a kérelmet a rendelkező részben írt elemeiben az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította. [Hasonlóan döntött az Alkotmánybíróság a panaszoséval megegyező kérelmeket elbíráló 3047/2015. (III. 2.) AB végzésben és a 3048/2015. (III. 2.) AB végzésben is.]
     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     09/12/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3083/2015. (V. 8.)
     Date of the decision:
     .
     05/05/2015
     .
     .