English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00126/2019
Első irat érkezett: 01/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Balassagyarmati Törvényszék Bv.484/2018/4. számú végzésére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó 2010. májusa óta fogvatartott különböző BV intézetekben. Az alapvető jogokat sértő elhelyezésből adódóan a fogvatartás körülményei miatt kártérítésért folyamodott. Kérelmét eljárásjogi hibára hivatkozással elutasították, mivel nem a megfelelő formanyomtatványt töltötte ki. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzés helybenhagyta.
Az indítványozó ezért új eljárást indított, most már a megfelelő formanyomtatvány benyújtásával.
Az elsőfokú bíróság a Bv.484/2018/4. számú végzésével 2018.04.13-2018.07.17 napjáig járó kártalanítást állapított meg, de a 201.05.22 - 2018.04.12. közötti időszakra járó kártalanítási igényét elutasította arra hivatkozással, hogy ezen időszak vonatkozásában kérelme ítélt dolognak minősül. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta a 3.Beüf.495/2018/2. számú végzésével.
Az indítványozó álláspontja szerint a fogvatartás alapvető jogokat sértő körülményei és az ennek ellentételezésekénti kártalanítás megtagadása az Alaptörvény embertelen bánásmód tilalmáról szóló III.) cikkébe ütközik, s azáltal, hogy a bíróságok érdemben nem bírálják el a kártalanítási igényt, a XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/2. számú végzése, Balassagyarmati Törvényszék Bv.484/2018/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_126_0_2019_inditany.anonim.pdfIV_126_0_2019_inditany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3335/2019. (XII. 6.) AB határozat
  .
  Az ABH 2019 tárgymutatója: ítélt dolog (res iudicata); kártalanítás; fogvatartottak elhelyezése; tisztességes eljáráshoz való jog mint hatékony bírói jogvédelem (bírósághoz fordulás joga); jogerő
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/19/2019
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  XXVIII. cikk (1) bekezdés
  28. cikk

  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megsemmisítette a
  Balassagyarmati Törvényszék fogvatartási körülmények miatti kártalanítás ügyben
  hozott döntéseit. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az
  indítványozó alapjogokat sértő fogvatartási körülményei miatt 2010 májusától
  2018 áprilisáig terjedő időszakra kártalanítási kérelmet nyújtott be. A
  törvényszék a kérelmét formai okokból elutasította, amely döntést a másodfokon
  eljáró bíróság helybenhagyott. Az indítványozó még határidőben ismételten
  benyújtotta a kártalanítási kérelmét, ezúttal a megfelelő alakisággal,
  kiegészítve az azóta eltelt időszakra, 2018 júliusáig. A törvényszék az új
  eljárásában a kérelmet a kiterjesztett, új időszakra (2018 április-július)
  vonatkozóan alaposnak találta, azonban az azt megelőző időszakra (2010
  májusától 2018 áprilisáig) elutasította, mivel indokolása szerint korábbi
  végzéseiben az adott időszakot „érdemi határozatával” már elbírálta. A
  másodfokon eljáró bíróság helybenhagyta az elsőfokú végzést, megállapítva, hogy
  a korábbi döntés „ítélt dologgá” vált. Az indítványozó panaszában a
  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelme kapcsán kifejtette, hogy az
  eljárt bíróságok a kifogásolt döntéseikben anyagi jogerőt tulajdonítottak a
  korábbi, elutasító döntésnek, annak ellenére, hogy az azt megelőző eljárásban a
  bíróságok érdemben nem vizsgálták a kérelmét, éppen azért, mert formai
  hiányosságot állapítottak meg. Az Alkotmánybíróság határozatában felvázolta a
  bírósághoz fordulás jogának és a res iudicata elvének alkotmányos
  összefüggéseit, és hangsúlyozta, hogy az „ítélt dolog” mint eljárási akadály
  alkotmányos érvényesülésének alapvető feltétele, hogy az adott döntés érdemi
  vizsgálat eredményeként szülessen meg, ugyanis a perbe vitt jogok érdemi
  elbírálását tartalmazó döntés igényt tarthat arra, hogy jogrendszerben
  véglegesnek ismerjék el. Míg tehát az érdemi döntés véglegességének igénye a
  jogbiztonság alkotmányos elvét szolgálja, addig az ilyen jellemzővel nem
  rendelkező döntések res iudicata-ban megnyilvánuló eljárási akadályként való
  (téves) értékelése éppen az Alaptörvény érvényesülése ellen hatnak, hiszen a
  bírósághoz fordulás jogát akadályozzák. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta
  továbbá, hogy a büntetés végrehajtásról szóló törvény a kérelem benyújtása
  feltételeinek elmulasztását kizárólag a határidő tekintetében szankcionálja
  jogvesztéssel, amennyiben más, egyébként pótolható feltétel hiánya állapítható
  meg, nem zárható ki, hogy a jogvesztő határidőn belül az elítélt ismételt
  kérelmet adjon be. Az Alkotmánybíróság megállapította tehát, hogy az eljárt
  bíróságok az Alaptörvény 28. cikkében foglalt értelmezési kötelezettségüket
  elmulasztva minősítették „ítélt dolognak” az indítványozó korábbi kérelmét
  formális okból elutasító bírói döntéseket, így az Alkotmánybíróság a
  törvényszék végzéseit megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.11.19 17:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3335_AB határozat.pdf3335_AB határozat.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   h a t á r o z a t o t:

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 1.Bv.484/2018/4. számú végzése és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisíti.
  I n d o k o l á s
  I.

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Karsai Dániel András ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.
  [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2018. április 12. napján a fogvatartás körülményei miatti panaszt nyújtott be a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokához, aki határozatában azt megalapozottnak találta. Erre figyelemmel az indítványozó kártalanítás iránti kérelmet nyújtott be a Balassagyarmati Törvényszékhez a 2010. május 22. napjától 2018. április 12. terjedő fogvatartási időszak vonatkozásában. A törvényszék a Bv.282/2018/2. számú végzésében a kérelmet formai okból elutasította, mivel azt nem a külön jogszabályban, a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon nyújtotta be. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokon eljáró Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.332/2018/2. számú végzésével helybenhagyta az elsőfokú döntést.
  [3] Ezt követően az indítványozó kártalanítási kérelmét határidőben, ismételten beterjesztette, immár az előírt formanyomtatványon, kiegészítve a 2018. július 17. napjáig terjedő fogvatartási időszakra is. A Balassagyarmati Törvényszék 1.Bv.484/2018/4. számú végzésében a kérelmet – kizárólag a 2018. április 13. napja és a 2018. július 17. napja közötti időszak vonatkozásában – alaposnak találta és kártalanítást állapított meg, ugyanakkor a korábbi kérelemben szereplő és ebben az ügyben ismételten előterjesztett időszak tekintetében elutasította a kérelmet, figyelemmel arra, hogy a törvényszék a korábban ismertetett végzéseiben az adott időszakot „érdemi határozatával” már elbírálta. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokon eljáró Balassagyarmati Törvényszék a 3.Beüf.495/2018/2. számú végzésében helybenhagyta az elsőfokú végzést, megállapítva, hogy a korábbi döntés „ítélt dologgá” vált.

  [4] 2. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [5] Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági végzések sértik az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésében foglalt kínzás, embertelen bánásmód tilalmát és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot.
  [6] Az indítványozó a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelme kapcsán – az alkotmánybírósági gyakorlatot is ismertetve – kifejtette, hogy a támadott bírósági döntések az említett alapjog egyik fontos részjogosítványát, nevezetesen a bírósághoz fordulás jogát sértik, hiszen nem engedték érvényesülni azt az Alaptörvényből ­fakadó követelményt, hogy a perbe vitt jogokról a bíróság érdemben döntsön. Ugyanis az eljárt bíróságok a kifogásolt döntéseikben anyagi jogerőt tulajdonítottak az ismertetett korábbi, elutasító döntésnek, annak ellenére, hogy az azt megelőző eljárásban a bíróságok érdemben nem vizsgálták az indítványozó kérelmét, éppen azért, mert formai hiányosságot állapítottak meg a kérelemmel kapcsolatban. Így tehát – szól az indítványozó érvelése – a kérelmét egyik eljárásban sem vizsgálták meg érdemben.
  [7] Az indítványozó szerint, mindez – tekintettel arra, hogy a bv. intézet megalapozottnak találta a nem megfelelő fogvatartási követelmények fennállását – egyúttal az embertelen bánásmód tilalmának a sérelmét is jelentette, hiszen a bíróságok téves döntései következtében kompenzálás nélkül maradt egy olyan fogvatartási időszak az indítványozó tekintetében, amellyel kapcsolatban megállapítható az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények fennállása.
  [8] Mindezekre figyelemmel az indítványozó kérte a Balassagyarmati Törvényszék 1.Bv.484/2018/4. számú végzése és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
  II.

  [9] 1. Az Alaptörvény indítvánnyal érintett rendelkezései:

  „III. cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.”

  „XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

  [10] 2. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) ügyben érintett rendelkezései:

  „10/A. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.
  […]
  (5) A kártalanítás iránti igény benyújtására az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott és védője, illetve ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult, jogi képviselője is jogosult. A kártalanítás iránti igényt írásban, a külön jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon, a fogvatartás helye szerinti bv. intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már szabadult, annál a bv. intézetnél kell benyújtani, ahonnan a szabadítás történt. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen, melyik bíróság, milyen ügyszámon.”

  „50. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró
  a) egyesbíróként jár el,
  […]
  f) az e fejezetben szabályozott eljárása során az ügy érdemében - ide nem értve a bírósági felülvizsgálati eljárást - ügydöntő végzést hoz, amely ellen
  fa) – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – fellebbezésnek van helye,
  fb) felülvizsgálatnak nincs helye”

  „70/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelmek miatt az elítélt kártalanításáról az elítélt vagy a védő kérelmére dönt. A büntetés-végrehajtási bíró iratok alapján is meghozhatja a döntést, továbbá az ügyészség véleményének beszerzését mellőzheti.
  (2) A kérelmet a bv. intézet a véleményével tizenöt, ha a kérelem több bv. intézetet érint, harminc napon belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz, azzal, hogy ha az elítélt az alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény miatt panaszt nyújtott be, a vélemény felterjesztésére csak a panasz elbírálását követően – ideértve az átszállításról szóló határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmet is – kerülhet sor. A véleményhez csatolni kell a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt által kifogásolt időszak elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonatát.
  (3) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vizsgálja, hogy az elítélt javára az alapvető jogot sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte-e, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen, a büntetés-végrehajtási bíró a döntés előtt beszerzi a vonatkozó határozatokat.
  (4) A büntetés-végrehajtási bíró az elhelyezési körülményeket összességükben értékeli, és az okozott sérelem mértékének megfelelően határozza meg a kártalanítás napi tételének az összegét, majd ezt követően állapítja meg a kártalanítás összegét a kártalanítás napi tételének és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartásban töltött időnek a szorzataként.
  (5) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül az iratok alapján elutasítja, ha
  a) a kérelem elkésett,
  b) a kérelem nem az arra jogosulttól származik,
  c) az elítélt a 144/B. §-ban meghatározott panaszt nem terjesztette elő vagy
  d) a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozóan az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte, vagy a polgári bíróság kártérítést vagy sérelemdíjat ítélt meg.”
  III.

  [11] 1. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie.

  [12] 1.1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panaszát határidőn belül terjesztette elő.
  [13] Az alkotmányjogi panasz a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdésében előírt feltételeinek az alábbiak szerint felel meg. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatáskörére és az indítványozók jogosultságára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének lényegét, az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit és megfelelő indokolást is tartalmaz. Ezenkívül megjelöli a sérelmezett bírói döntéseket és kifejezetten kéri azok megsemmisítését.

  [14] 1.2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 27. §-ában, valamint az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt tartalmi feltételeket az alkotmányjogi panasz kimeríti-e.
  [15] Az egyedi ügyben való érintettség megállapítható, mivel az indítványozó a panasszal támadott ügyben – elítéltként – kártalanítás megállapítása iránti kérelme alapján indult eljárásban vett részt. Megállapítható továbbá, hogy az indítványozónak a támadott határozatokkal szemben további jogorvoslati lehetősége nem állt fenn.
  [16] Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további tartalmi feltételeként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia.
  [17] Az Alkotmánybíróság e körben megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszban az ítélt dolog eljárt bíróságok általi értelmezésével összefüggésben állított alapjogi sérelem a bírói döntést érdemben befolyásolhatta, ami felveti a bírói döntés alaptörvény-ellenességének kételyét.
  [18] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdését alkalmazva, külön befogadási eljárás mellőzésével – érdemben bírálta el.

  IV.

  [19] Az indítvány megalapozott.

  [20] 1. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági végzések azért sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részjogosítványát, a bírósághoz fordulás jogát, mert az eljárt bíróságok tévesen „ítélt dolognak” tekintették azokat a korábbi bírósági végzéseket, amelyek kizárólag formai okból utasították el az indítványozó kérelmét. Ennek következtében az indítványozó kérelmét érdemben egyáltalán nem bírálták el a bíróságok, annak ellenére sem, hogy az új, határidőben benyújtott kérelme már minden formai követelményt teljesített, valamint a bv. intézet parancsnoka által hozott – az indítványozó előzetes panaszát elbíráló – határozatban megalapozottnak találta az elhelyezési körülmények alapjogsértő jellegét állító kifogásokat.

  [21] 2. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alábbiak szerint felvázolja a bírósághoz fordulás jogának és a res iudicata elvének az alkotmányos összefüggéseit.

  [22] 2.1. Az Alkotmánybíróság értelmezésében a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jog körébe tartozik a hatékony bírói jogvédelem követelménye, amely szerint a jogi szabályozással szemben alkotmányos igény, hogy a perbe vitt jogokról a bíróság érdemben dönthessen {7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [24]; 36/2014. (XII. 18.) AB határozat, Indokolás [69]; 3384/2018. (XII. 14.) AB határozat, Indokolás [35]}. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a bírósághoz fordulás joga tartalmi követelményt foglal magában abban az értelemben, hogy a hatékony bírói jogvédelem lehetőségét kívánja biztosítani. Önmagában a bírói út igénybevételének formális biztosítása nem elegendő az alapjog érvényesüléséhez. Az alkotmányos szabályban előírt garanciák ugyanis éppen azt a célt szolgálják, hogy azok megtartásával a bíróság a véglegesség igényével hozhasson érdemi döntést {8/2015. (IV. 17.) AB határozat, Indokolás [65]}. A tisztességes eljárás alkotmányos követelményrendszerét kielégítő hatékony bírói jogvédelem érvényesülése konkrét esetben az irányadó eljárási szabályok függvényében ítélhető meg {7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [24]; 8/2011. (II. 18.) AB határozat, ABH 2011, 49, 80–81.; 3384/2018. (XII. 14.) AB határozat, Indokolás [63]}.

  [23] 2.2. Az Alkotmánybíróság a törvényes vád hiánya miatt megszüntetett büntetőeljárásban az ismételt vádemelés lehetőségének alkotmányosságát megállapító döntésében a következők szerint foglalta össze a res iudicata elvének lényeges vonásait. Az „ítélt dolog” és a ne bis in idem elvek összekapcsolása egy relatív eljárási akadályt fogalmaz meg a már elbírált, büntetendő cselekmények tekintetében. „Az alkotmányos szabály egyfelől alapjogi rendelkezés az állami büntetőhatalom visszaélésszerű gyakorlásával szemben, másfelől pedig a jogbiztonság érvényesülésének érdekében működő szabály, hiszen garantálja az érdemi bírósági döntések végleges jellegét.” {33/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [19]} Az „ítélt dolog” utóbb említett garanciája általános érvényű, így tehát nem kizárólag a büntetőeljárás során bír jelentőséggel, hanem minden eljárási törvény a res iudicata elvén keresztül biztosítja a jogerő tiszteletében megnyilvánuló jogbiztonság érvényesülését.

  [24] 2.3. A fentiekben kifejtettekből következik, hogy az „ítélt dolog” mint eljárási akadály alkotmányos érvényesülésének alapvető feltétele, hogy az adott döntés érdemi vizsgálat eredményeként szülessen meg, ugyanis a perbe vitt jogok érdemi elbírálását tartalmazó döntés igényt tarthat arra, hogy jogrendszerben véglegesnek ismerjék el.
  [25] Míg tehát az érdemi döntés véglegességének az igénye a jogbiztonság alkotmányos elvét szolgálja, addig az ilyen jellemzővel nem rendelkező döntések res iudicata-ban megnyilvánuló eljárási akadályként való – téves – értékelése éppen az Alaptörvény érvényesülése ellen hat, hiszen a bírósághoz fordulás jogát akadályozza.

  [26] 3. A res iudicata elvének és a bírósághoz fordulás jogának az Alaptörvénnyel összhangban történő értelmezésekor nagy jelentősége van az „érdemi határozat” mikénti értelmezésének is. Mindez nem függetleníthető az adott jogág specialitásaitól sem, ezért az Alkotmánybíróság vizsgálata során röviden áttekintette az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt igénybe vehető kártalanítás szabályozásának jelen ügy szempontjából lényeges rendelkezéseit.

  [27] 3.1. A jogintézményt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) teremtette meg a Bvtv. szabályainak kiegészítésével. A jog­alkotó célja a kártalanítás lehetőségének megteremtésével az volt, hogy „az EJEB elvárásainak megfelelő hatékony hazai jogorvoslat keretében, hazai fórum előtt legyenek orvosolhatók a zsúfolt körülmények közötti fogvatartás miatti jogsérelmek” (lásd: a Módtv. javaslat 22. §-ához írt részletes indokolás).
  [28] A rendelkezések 2017. január 1. napjától léptek hatályba, ezt követően lehet tehát kártalanítási igényt előterjeszteni. A szabályozás legfontosabb rendelkezései értelmében a kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár, annak összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszáz forint [Bvtv. 10/A. § (1) és (3) bekezdés].
  [29] A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek, a határidő elmulasztása jogvesztő.
  [30] A kártalanítás iránti igényt írásban, a külön jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon, a fogvatartás helye szerinti bv. intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már szabadult, annál a bv. intézetnél kell benyújtani, ahonnan a szabadítás történt. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen, melyik bíróság, milyen ügyszámon [Bvtv. 10/A. § (5) bekezdés].
  [31] A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az elítélt vagy – bizonyos kivételekkel – az egyéb jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt a Bvtv. 144/B. §-ában meghatározott – egyébként szintén a Módtv. által beiktatott – panaszt előterjessze a végrehajtásért felelős szerv vezetőjéhez [Bvtv. 10/A. § (6) bekezdés].
  [32] A kérelemről a büntetés-végrehajtási bíró dönt, amelyet a bv. intézet a véleményével együtt továbbít a büntetés-végrehajtási bíróhoz, azzal, hogy ha az elítélt az alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény miatt panaszt nyújtott be, a vélemény felterjesztésére csak a panasz elbírálását követően kerülhet sor. A véleményhez csatolni kell a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt által kifogásolt időszak elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonatát. A büntetés-végrehajtási bíró az elhelyezési körülményeket összességükben érté­keli, és az okozott sérelem mértékének megfelelően határozza meg a kártalanítás napi tételének az összegét, majd ezt követően állapítja meg a kártalanítás összegét a kártalanítás napi tételének és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartásban töltött időnek a szorzataként [Bvtv. 70/A. § (1), (2) és (4) bekezdés].

  [33] 3.2. A Bvtv. a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának általános szabályai között rögzíti, hogy a büntetés-végrehajtási ügy érdemében ügydöntő végzéssel kell határozni, de nem határozza meg azt, hogy mit tekint érdemi, ügydöntő határozatnak [Bvtv. 50. § (1) bekezdés, f) pont]. Az általános szabályok egyéb rendelkezései alapján megállapítható, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárás során hozott határozat, az előterjesztés vagy kérelem visszavonása okán történő eljárást megszüntető döntés, illetve a korábbi határozatot hatályon kívül helyező döntés, valamint az eljárást felfüggesztő döntés nem tekinthető érdemi határozatnak [Bvtv. 50. § (1) bekezdés,
  g)–i) pont].
  [34] A kártalanítási eljárás ismertetett, speciális szabályai alapján – a Bvtv. kifejezett rendelkezései alapján – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet a büntetés-végrehajtási bíró, ha a kérelem elkésett, vagy azt nem az arra jogosult terjesztette elő, illetve nem terjesztett elő előzetesen panaszt, végül, ha a kérelmezett időszakra vonatkozóan már részesült kártérítésben, illetve sérelemdíjban [Bvtv. 70/A. § (5) bekezdés].

  [35] 3.3. Az alapügyben eljárt bíróságok azért utasították el az indítványozó ismételt kérelmét, mert anyagi jogerő hatást tulajdonítottak annak a korábbi büntetés-végrehajtási bírói döntésnek, amely azért utasította el az indítványozó eredetileg benyújtott kérelmét, mert azt nem az arra előírt formanyomtatványon nyújtotta be.
  [36] Az Alaptörvény 28. cikkében foglalt, a bíróságokat terhelő értelmezési kötelezettségből következik, hogy büntetés-végrehajtási ügyben eljáró bíróságnak, amikor arról kell döntenie, hogy az előtte folyamatban lévő ügyben fennáll-e a res iudicata – mint eljárási akadály – a Bvtv. rendelkezéseit az Alaptörvénnyel – így annak XXVIII. ­cikkének (1) bekezdésével is – összhangban kell értelmeznie. Az Alkotmánybíróság emlékeztet állandó gyakorlatára, amely szerint a bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi ­panasz (Abtv. 27. §) az Alaptörvény 28. cikkének érvényesülését szolgáló olyan jogintézmény {3/2015. (II. 2.) AB határozat, Indokolás [18]}, amelynek elbírálása során az Alkotmánybíróság feladata, hogy az Alaptörvényben elismert alapjogoknak ténylegesen érvényt szerezzen. Ebből következően az Alkotmánybíróság feladatához tartozik annak megválaszolása is, hogy egy adott jogszabály mely jogalkalmazói értelmezése találkozik az Alaptörvényben elismert jogokban rejlő egyes követelményekkel. Az Alkotmánybíróság a konkrét büntetőbírói döntés és a döntést támadó alkotmányjogi panaszban előadott kifogások értékelése során figyelembe veszi az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontjában biztosított vizsgálati jogkörének határait is {13/2014. (IV. 18.) AB határozat, Indokolás [51]}. Ennek értelmében az Alkotmánybíróság mindaddig tartózkodik attól, hogy törvényértelmezési és szakjogi kérdésekben állást foglaljon {7/2013. (III. 7.) AB határozat, Indokolás [33], [38]}, amíg a jogalkalmazói jogértelmezés közvetlenül nem befolyásolja valamely alapjog gyakorolhatóságát és tényleges érvényesülését {13/2014. (IV. 18.) AB határozat, Indokolás [51]; megerősítve: 3208/2014. (VII. 21.) AB végzés, Indokolás [16]}.
  [37] Az Alkotmánybíróság – áttekintve a Bvtv. kártalanítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit – megállapítja, hogy e speciális büntetés-végrehajtási eljárásban az a döntés minősül érdemi döntésnek, amelyik kimeríti a kérelmet, tehát a fogvatartás körülményeit megvizsgálva, értékelve rendelkezik arról, hogy fennáll-e a kártalanítás jogalapja (alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények fennállásnak a feltétele), illetve igenlő válasz esetén az összegszerűségről is rendelkezik. Ezzel összhangban a Bvtv. ismertetett – érdemi vizsgálat nélküli elutasítást lehetővé tevő – rendelkezései alapján rögzíthető, hogy a felsorolt esetekben a büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet nem meríti ki, annak érdemi vizsgálatába nem bocsátkozik, mert olyan feltétel meglétének a fennállását állapítja meg, ami akadályát képezi az érdemi vizsgálatnak és döntésnek. Kétségtelen, hogy a Bvtv. 70/A. § (5) bekezdése nem sorolja fel a nem érdemi döntések között azt az esetet, amikor a büntetés-végrehajtási bíró azért utasítja el a kérelmet, mert nem az előírt formátumban nyújtották be, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy az ilyen tartalmú döntés érdemi, res iudicata tulajdonsággal rendelkező döntésnek minősülne, hiszen ebben az esetben is arról van szó, hogy egy formai feltétel fennállásnak a hiányában a büntetés-végrehajtási bíró nem bocsátkozik a kérelem érdemi vizsgálatába.
  [38] Az Alkotmánybíróság megállapította tehát, hogy az eljárt bíróságok az Alaptörvény 28. cikkében foglalt értelmezési kötelezettségüket elmulasztva minősítették „ítélt dolognak” az indítványozó korábbi kérelmét formális okból elutasító büntetés-végrehajtási bírói döntéseket.

  [39] 3.4. Az Alkotmánybíróság ezt követően azt is megvizsgálta, hogy a formális feltételek meglétének hiányában történő elutasító döntés értelmezhető-e res iudicata-tól eltérő, más olyan eljárási akadályként, amelyhez – az Alaptörvénnyel összhangban – a véglegesség igénye társulhat. Ugyanis a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog indítványozó által állított sérelme nem önmagában abban nyilvánul meg, hogy az eljárt bíróságok Alaptörvénybe ütköző módon tekintették „ítélt dolognak” a korábbi döntést, hanem a kifogásolt döntéseknek az a hatása bír relevanciával, hogy szükségtelenül akadályozták meg azt, hogy a kérelem érdemi elbírálásába bocsátkozhassanak a döntésre jogosult bíróságok.
  [40] Az Alkotmánybíróság e körben megállapította, hogy a Bvtv. a kérelem benyújtása feltételeinek elmulasztását kizárólag a határidő tekintetében szankcionálja jogvesztéssel. Amennyiben más, egyébként pótolható feltétel hiánya állapítható meg, – a Bvtv. kifejezett tiltó rendelkezése hiányában – nem zárható ki, hogy a jogvesztő határidőn belül az elítélt ismételt kérelmet adjon be. Amellett, hogy a Bvtv. ismertetett rendelkezései sem tiltják ezt, ez az értelmezés van összhangban a hatékony bírói jogvédelem alkotmányos követelményrendszerével is.

  [41] 4. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 1.Bv.484/2018/4. számú és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/4. számú, az alkotmányjogi panaszban megsemmisíteni kért végzésekben az eljárt bíróságok az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelmét eredményező jogértelmezést fejtettek ki, ezért az említett végzéseket megsemmisítette.
  [42] Az Alkotmánybíróság döntése folytán a megsemmisített végzésekben érdemben el nem bírált kérelmet Bvtv. alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak érdemben kell elbírálnia.

  [43] Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az ügyben az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének a sérelmét megállapította – állandó gyakorlatának megfelelően – a támadott bírói döntések alkotmányosságát az Alaptörvény további, sérülni vélt rendelkezéseivel összefüggésben nem vizsgálta.

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Horváth Attila s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró
   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   .

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   01/21/2019
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the judgement No. 3.Beüf.495/2018/2 of the Balassagyarmat Regional Court (compensation for the conditions of detention)
   Number of the Decision:
   .
   3335/2019. (XII. 6.)
   Date of the decision:
   .
   11/19/2019
   Summary:
   On the basis of a constitutional complaint, the Constitutional Court annulled the decision delivered by the Balassagyarmat Regional Court in a case of compensation for the conditions of detention. In the case underlying the constitutional complaint, the petitioner filed an application for compensation regarding the period from May 2010 to April 2018 for the conditions of detention that injured fundamental rights. The regional court had refused the application due to formal reasons and the court of second instance approved this decision. The petitioner then submitted in due time a repeated application for compensation, now with the proper formalities, by adding the period of time that lapsed meanwhile until July 2018. In the new procedure, the regional court found that the application was well-founded concerning the extended new period of time (April-July 2018), but it rejected the application with respect to the previous period (from May 2010 to April 2018), as – according to the reasoning of the court – it has already judged upon the relevant period in its earlier ruling as a “decision on the merits”. The court of second instance approved the ruling of first instance by stating that the earlier decision has become a “res iudicata”. In his complaint, the petitioner argued in the context of the violation of the right to fair court procedure that in their decisions the proceeding courts attributed an authority of res iudicata to the earlier decision of refusal, despite of the fact that in the preceding procedure the courts had not examined the merits of his application because of the very fact of establishing a formal deficiency. In its decision, the Constitutional Court outlined the constitutional context of the right to turn to court and the principle of res iudicata, and it emphasized that it is a fundamental precondition for the constitutional enforcement of “res iudicata” as a procedural blockage that the relevant decision should be the result of an examination on the merits, because a decision containing the adjudication of the merits of the rights brought in action may require acknowledgement in the legal system as a final decision. Accordingly, as the expectation of the decision on the merits being a final one serves the constitutional principle of the rule of law, the (false) evaluation of the decisions that do not possess this attribute, as a procedural blockage manifested in res iudicata has an effect of counteracting the enforcement of the Fundamental Law by blocking the right to turn to court. The Constitutional Court also emphasized that the Act on executing punishments sanctions with forfeiture the failure to comply with the conditions of submission only with respect to the deadline, and if any other – otherwise correctable – condition is missing, the convicted person may submit a repeated application within the forfeiting time limit. Thus the Constitutional Court stated that the proceeding courts had qualified the court decisions refusing, on formal grounds, the earlier application of the petitioner as “res iudicata” by failing to carry out their obligation of interpretation laid down in Article 28 of the Fundamental Law, therefore, the Constitutional Court annulled the rulings of the regional court.
   .
   .