Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01549/2022
Első irat érkezett: 07/01/2022
.
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, óvadék)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozói önkormányzat előadása szerint jelen per előzményeként az alapügyben felperesként járt el. A felperes és az alperes között polgári peres eljárás volt folyamatban. A Pécsi Ítélőtábla a jogerős részítéletével óvadék és perköltség megfizetésére kötelezte alperest, az indítványozót pedig késedelmi kamat fizetésére kötelezte. Teljesítés hiányában az indítványozó végrehajtási lap kiállítási iránti kérelemmel élt. Az indítványozó e-mailen és postai úton is nyilatkozatot küldött alperes részére, amely nyilatkozattal a vállalkozói díjtartozásba beszámította a jogerős részítéleten alapuló (óvadék) megfizetésére irányuló követelést, hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49. §-ára. A fennmaradó tartozás vonatkozásában végrehajtási eljárást kezdeményezett.
Az alperes nyilatkozata hiányában az indítványozó végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárást kezdeményezett, arra hivatkozással, hogy a követelések beszámításával a végrehajtási eljárás tárgyát képező alperesi pénzkövetelés megszűnt. A Zalaegerszegi Járásbíróság 8.G.20.825/2020/12. számú ítélete az indítványozó keresetét teljes egészében elutasította. A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.027/2021/6. számú ítélete az elsőfokú döntést helybenhagyta és kötelezte az indítványozót, hogy a másodfokú perköltséget fizesse meg az alperes részére. A Törvényszék megállapította, hogy a beszámított követelések nem egyneműek, mert a jogerős részítélet óvadékként kötelezte az alperest, mely az indítványozó szavatossági igényeinek kielégítésére szolgált. Miután az indítványozó szavatossági igényt nem terjesztett elő, így óvadékból történő kielégítési joga sem nyílt meg, így a követelés nem került az érvényesíthetőség létszakába. Az indítványozó perújítási kérelmet terjesztett elő a Zalaegerszegi Járásbíróságon, mely a 15.G.20.878/2021/9. számú végzésben a perújítási kérelmet elutasította. A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése a megfellebbezett határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a teljes eljárás során az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérült A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.027/2021/6. számú ítélete súlyosan jogszabálysértő és olyan egyszerre contra legem és constitutionem jogértelmezést alkalmaz, mely a Ptk. kógens szabályait teljességgel figyelmen kívül hagyja. A perújítási eljárás során meghozott további végzések pedig ezt az alapjogsértő döntést alaptörvény-ellenesen konzerválták, az indítványozót teljes egészében elzárva a hatékony bírói jogvédelemtől. A sérelmezett végzés a jogorvoslat megtagadásával, a jogalkotó hatáskörének elvonásával a hatalommegosztás elvét és a jogbiztonság követelményét, így az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdését és B) cikk (1) bekezdését sérti. .
.
Indítványozó:
  Lenti Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
  a Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1549_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1549_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .