Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01831/2019
Első irat érkezett: 11/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szolgáltai viszonya nyugállományba helyezéssel szűnt meg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 53. § b) pontja alapján. Szolgálati ideje alapján a BM Humánpolitikai Főcsoportfőnökség Nyugdíjmegállapító Osztálya 2005. július 26-án kelt 72-56/851/1/2005. számú határozatában szolgálati nyugdíjat állapított meg, a folyósítás kezdő időpontjaként 2017. május 9-ét jelölte meg. A határozat jelenleg is hatályban van, azonban az indítványozó nyugdíjának folyósítása nem kezdődött meg, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2017. május 11-i tájékoztatása szerint arra csak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a szerinti öregségi nyugdíjkorhatár (65. életév) betöltését követően kerülhet sor. Az indítványozó ezt követően fordult Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalához (elsőfokú szerv), kérelme a nyugdíj folyósításra irányult. Az elsőfokú szerv az indítványozó kérelmét elutasította arra hivatkozva, hogy a Hszt. 2005-ben hatályos 182. § (7) bekezdése alapján nem folyósítható szolgálati nyugdíj annak, akinek szolgálati jogviszonya az 53. § b) pont alapján szűnt meg. Hivatkozott továbbá arra is, hogy a Hszt. fenti bekezdését a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.) 58. § k) pontja hatályon kívül helyezte, és 2012. január 1-től nem lehet szolgálati nyugdíjat megállapítani. Az indítványozó fellebbezésére eljáró másodfokú szerv az elsőfokú döntést változatlan tartalommal helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel fordult a bírósághoz, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság keresetének helyt adott, és a társadalombiztosítási szervet új eljárás lefolytatására és őj határozatra utasította arra hivatkozva, hogy a társadalombiztosítási szerv határozata nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. A bíróság utalt arra is, hogy nem egyértelmű, hogy milyen hatályos jogszabályi rendelkezés írja elő a (Tny.) 18. § g) pontjának alkalmazását figyelemmel arra, hogy a Khtv. egyáltalán nem rendezi azt a kérdést, hogy miként kell a megállapított, de még nem folyósított nyugdíjak esetében eljárni. A közigazgatási szerv a bírói döntés ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, kérelmének a Kúria helyt adott, az elsőfokú bíróság ítéletetét megváltoztatva az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti a tisztességes eljáráshoz és indokolt döntéshez fűződő alapjogát, valamint a B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság elvét. A Kúria ugyanis nem tért ki arra, hogy az indítványozó által megjelölt ésa bíróság által elfogadott érveket miért nem vizsgálta, nem indokolta, hogy a Khtv. rendelkezéseiből miként következik, hogy egy mai napig hatályban lévő közigazgatási határozat alapján az indítványozó miért nem jogosult ellátásra. Az indítványozó álláspontja szerint nincs olyan jogszabályi rendelkezés, ami a jelenleg hatályos határozatban megjelölt összeg folyósítását kizárná. Tekintettel arra, hogy a folyósítás nélkül megállapított járandóságok helyzetét a jogalkotó nem szabályozta, az indítványozó szerint a Kúriának a joghézagot észlelnie kellett volna, és az Alkotmánybíróság eljárását kellett volna kezdeményeznie..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1831_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1831_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.