Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02974/2021
Első irat érkezett: 08/03/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.405/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás; betéti társaság megszűnése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/08/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Cgtf.25.450/2020/2. számú ítélete és a Kúria Gfv.VII.30.405/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan, az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján kéri a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:158. § (1) bekezdése, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 92. §-a, 116. § (1) bekezdés d) pontja, 118. § (2) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 409. § (2) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó kényszertörlés alatt álló, dohánytermékek kiskereskedelmével foglalkozó betéti társaság (bt.) beltagja. A korábbi beltag halálát követően a bt. intézkedett új beltag választásáról, azonban az új beltag belépéséhez a koncessziós szerződés alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. (ND Zrt.) hozzájárulása volt szükséges, amelyet az ND Zrt. a hagyatékátadó végzés hiányában nem adott meg. A társaság jóváhagyás hiányában nyújtotta be változásbejegyzés iránti kérelmét a cégbíróság felé. A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cgt.07-20-000199/4. számú végzésében megállapította, hogy mivel a beltag halálát követő hat hónapon belül a társaság nem teremtette meg a társasági szerződés módosításával a betéti társaságként való működés törvényes feltételeit, az indítványozó a Ptk. 3:158. § alapján jogutód nélkül megszűnt, egyben elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását. Az indítványozó a végzés ellen fellebbezést nyújtott be, a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla Cgtf.IV.25.450/2020/2. számú végzésével az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria Gfv.VII.30.405/2020/4. számú végzésével visszautasította.
A Ptk. sérelmezett 3:158. § (1) bekezdése szerint a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha valamennyi beltag vagy kültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit. Az indítványozó utal arra, hogy a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXX. törvény 10. §-a alapján 2021. július 1-i hatállyal módosult a Ctv. 92. §-a, amelynek értelmében amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárásban a társaság a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése szerinti követelmények igazolására nem képes, úgy a törvényességi felügyeleti eljárást a Cégbíróságnak intézkedés alkalmazása nélkül fel kell függesztenie az örökös személyének jogerős megállapításáig. A Ctv. 92. §-a elfogadását megelőző állapot szerint megindított kényszertörlési eljárások esetén ugyanakkor a Ptk. 3:158. § (1) bekezdése szerinti követelmények érvényesültek, amelyek ésszerűtlenül és aránytalan hátrányt okozva korlátozták a társaságok tulajdonhoz való jogát. A módosítással ugyanakkor hátrányos helyzetbe kerültek a Ptk. sérelmezett rendelkezésének önhibájukon kívül megfelelni nem tudó társaságok és azok tagjai a Ctv. módosítását követően indult kényszertörlési eljárásokkal érintett társaságokhoz és tagjaikhoz képest. A Ptk. sérelmezett rendelkezésének alkalmazásával eljáró bíróságok tehát a vállalkozás megszüntetésével a szükséges mértéket túllépve szankcionálták a társaság tagjait, amely a fentieken túlmenően a munka és foglalkozás szabad megválasztásához és a tisztességes bíróság eljáráshoz való alapjogai sérelmét is okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Győri Ítélőtábla Cgtf.25.450/2020/2. számú ítélete és a Kúria Gfv.VII.30.405/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2974_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_2974_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2974_2021.pdfSz_IV_2974_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.