Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00212/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Fővárosi Törvényszék 28.P.20826/2020/2. számú ítéletére is kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasza tárgyát képező ügy előzményeként előadja, hogy bírói szolgálati jogviszonyának 2012-ben, jogszabályváltozásból következő nyugdíjazással történt megszüntetését megelőzően büntető ügyszakos bíróként és bírósági vezetőként is széleskörű szakmai ismertséget és elismertséget szerzett, az országos bírói igazgatásban betöltött szerepénél fogva az igazságszolgáltatási szervezeten belül közismert és köztiszteletben álló személy. Bírósági vezetőként a feladatkörébe tartozott a bíróság üzemeltetésében álló üdülő működtetése is. E feladatának ellátásával összefüggésben az indítványozó ellen szolgálati jogviszonya megszűnését követően büntetőeljárás indult az Országos Bírósági Hivatal feljelentésére hűtlen kezelés vétségének alapos gyanúja miatt, amelyről több sajtótermék is beszámolt. Az indítványozót a bíróság - háromfokú eljárás eredményeként - felmentette. A legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát a Kúria elutasította. Ezt követően az indítványozó polgári pert indított az Országos Bírósági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség ellen becsülete és jóhírneve megsértése miatt. A keresetet a bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletekkel jogerősen elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a polgári perben hozott első- és másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény II. cikkét, VI. cikk (1) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését, mivel az eljáró bíróságok nem vették figyelembe azt a tényt, hogy az indítványozó felmentésére bűncselekmény hiányában került sor, és a büntetőeljárásnak már annak megindulásakor sem létezett valós alapja. A polgári perben eljáró bíróság ugyanakkor a büntetőeljárás törvényességére hivatkozva nem vizsgálta a nyilvánvaló alaptalanság tényét, ami pedig a polgári jogi felelősség alapját képezte volna..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 28.P.20826/2020/2. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_212_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_212_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla támadott ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó bírósági vezető
ellen szolgálati jogviszonya megszűnését követően büntetőeljárás indult az
Országos Bírósági Hivatal feljelentésére, hűtlen kezelés vétségének alapos
gyanúja miatt. Az ügyben az indítványozót a bíróság felmentette. Az
indítványozó ezt követően polgári pert indított az Országos Bírósági Hivatal és
a Legfőbb Ügyészség ellen becsülete és jóhírneve megsértése miatt, a keresetet
azonban az eljáró bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletekkel
jogerősen elutasította. Az ítéletekkel szemben az indítványozó az
Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint a támadott döntések
sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, az emberi méltósághoz való jogát
és a jó hírnévhez való jogát. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
hogy az ítélőtáblai döntés által is idézett, kimunkált bírói gyakorlat szerint
már a feljelentéssel megvalósul a személyiségi jogsértés, amennyiben egy
hatóság nyilvánvalóan alaptalanul emel vádat, hatáskörével visszaélve,
rendeltetésellenes céllal jár el. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy bírói
döntés alaptörvény-ellenességéhez az vezetett volna, ha a kifogásolt
ítélőtáblai ítélet nem vette volna számba a feljelentés benyújtásának, továbbá
a vádirat előterjesztésének azokat az eseteit, amelyek alkalmasak az
Alaptörvényben foglalt jóhírnév védelmének szükségtelen és aránytalan
korlátozását megvalósítani. Az ítélőtábla azonban az ítéletének indokolásában
ezeket az eseteket egyenként számba vette, azokat megvizsgálta, és az
alapjogvédelmi szempontok figyelembevételével releváns indokolást adott.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ítélőtábla
döntését az alapjogi szempontokat figyelembe véve alakította ki, így a döntés
nem sértette az indítványozó Alaptörvényben rögzített jogait, ezért az
Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_212_2021.pdfSz_IV_212_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.407/2020/6 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (infringement of reputation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.