Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01451/2014
Első irat érkezett: 08/26/2014
.
Az ügy tárgya: Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. tv. 2. §, 19. § (3) és (2) bekezdései, 21. § (3) bekezdése, 21. § (5) bekezdése, 45/A (1) b),c) pontjai, továbbá a 64/1998 (XII.31.) FVM rendelet 4. § (1), 5. § (2) a) pontja és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyesüléshez való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/08/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Pokol Béla Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján - kérte az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. tv. 2. §-ának "eb" kifejezése, 19. § (3) és (2) bekezdései, 21. § (3) és (5) bekezdései, 45/A (1) b) és c) pontjai, valamint a 64/1998 (XII.31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (2) a) pontja, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó előadja, hogy a jogalkotó módosította az állattenyésztési törvényt, melynek hatására az indítványozó már csak akkor végezhette alapszabályszerű tevékenységét, ha tenyésztő szervként elismerést kért. A kérelmét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal határozatában elutasította.
A határozatot az indítványozó a bíróság előtt megtámadta, amely a jelen indítvánnyal támadott ítéletében elutasította a keresetet.
Álláspontja szerint az egyesülési autonómia nem érvényesülhet, ha civil szervezeteket arra köteleznek, hogy kérjenek elismertséget korábban cél szerinti tevékenységként végzett tevékenységükre, amennyiben ezt nem kapják meg, akkor a működésük ellehetetlenül. Mindez összeegyeztethetetlen az önkéntesség, az önkormányzatiság, az államtól és más jogalanyoktól való függetlenség elvével, mint az egyesülési jog alapelveivel.
Véleménye szerint a fenti határozat és jogszabályok több alapvető jogát megsértették, többek között sérült az Alaptörvény B) cikkébe foglalt jogállamiság elve, az I. cikkbe foglalt joga, amely szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani, a VIII. cikk (2) bekezdésébe foglalt gyülekezési joga, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bíróság előtti eljáráshoz való joga, és a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga.
     .
.
Indítványozó:
  Hungária Collie Sheltie Corgi Tenyésztők Egyesülete
Támadott jogi aktus:
  Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. tv. 2. §, 19. § (3) (2) bekezdései, 21. § (3) bekezdése, 21. § (5) bekezdése, 45/A (1) b),c) pontjai, a 64/1998 (XII.31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (2) a) pontja
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
I. cikk
VIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1451_0_2014_inditvany. nonim.pdfIV_1451_0_2014_inditvany. nonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3267/2015. (XII. 22.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 12/14/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.12.14 12:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3267_2015_végzés.pdf3267_2015_végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-ának „eb” szövegrésze, 19. § (3) bekezdése, 21. § (3) és (5) bekezdése, 45/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a már hatályon kívül helyezett 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] Az indítványozó tenyésztő egyesület – jogi képviselője útján – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú jogerős ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint az ítélet alap­jául szolgáló egyes jogi rendelkezések, nevezetesen az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-ának „eb” szövegrésze, 19. § (3) bekezdése, 21. § (3) és (5) bekezdése, 45/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a már hatályon kívül helyezett 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását, mivel azok véleménye szerint ellentétesek az Alaptörvény B) cikkével, I. cikkével, VIII. cikk (2) bekezdésével, továbbá XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésével.
   [2] A panaszos mint az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló per felperese az alkotmányjogi panasszal párhuzamosan felülvizsgálati kérelmet is benyújtott a Kúriához. A Kúria 2015. március 8-án a felülvizsgálati kérelem alapján, a Kfv.II.38.111/2014/14. számú ítéletével a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítéletét, valamint a per alperesének, a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatalnak a 02.5/1503-3/2013. számú határozatát hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte.
   [3] Az Abtv. 59. §-a értelmében az Alkotmánybíróság kivételesen, nyilvánvalóan okafogyottá vált ügyek esetében a folyamatban levő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján az indítvány okafogyottá válik, ha „rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte”.
   [4] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság – figyelemmel az Abtv. 59. §-ára – az Ügyrend 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszüntette.
     Dr. Szívós Mária s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     08/26/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3267/2015. (XII. 22.)
     Date of the decision:
     .
     12/14/2015
     .
     .