Hungarian
Ügyszám:
.
III/00795/2021
Első irat érkezett: 04/08/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérte a Fővárosi Törvényszék előtt 105.K.708.006/2020. számon folyamatban lévő perben.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a bíró előadta, hogy a Korm. rendelet 1. §-a alapján az alperesi egyetemi alapítvány az 1/2020. (11. 27.) számú határozatában megállapította, hogy a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet fennállására tekintettel az egyetemen a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn, azok nem biztosíthatók, általa nem ellenőrizhetők. A rendkívüli helyzettel érintett félév nem számít be a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47. § (1) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 48/A. § a) pontja, valamint 53. § (4) bekezdése szerinti határidőbe, továbbá oktatási tevékenység az egyetemen nem végezhető. A felperesi egyetemi hallgatói önkormányzat közigazgatási jogvitát kezdeményezett az alperes intézkedéseivel szemben.
A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) alapján az egyetem fenntartói jogát gyakorló alperesi alapítványt a Kormány hozta létre, felette az alapítói jogokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, ő nevezi ki az alperes kuratóriumát, míg vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik. Az egyetemi autonómia megvalósulásához azonban nélkülözhetetlen, hogy a felsőoktatási intézmény a tudományos tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben autonómiával rendelkezzen a végrehajtó hatalommal szemben.
A bíróság álláspontja szerint alaptörvény-ellenes a Korm. rendeletből eredő azon szabályozás, amely a fenntartó részére ilyen széleskörű lehetőséget biztosít annak megállapítására, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű feltételei nem állnak fenn, vagy azok általa nem biztosíthatók, nem ellenőrizhetők. A fentiek alapján az alperes a fenti döntés meghozatalára nem lehet jogosult, mivel a döntés kétséget kizáróan a felsőoktatási intézmény autonómiájának sérelmét valósítja meg, megsértve az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében és a X. cikk (3) bekezdésében foglaltakat. .
.
Támadott jogi aktus:
    a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
X. cikk (3) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés
XI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_795_0_2021_indítvány.anonim.pdfIII_795_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_795_3_2021_amicusINNOVmin.anonim.pdfIII_795_3_2021_amicusINNOVmin.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő
egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-
ellenességének megállapítására, megsemmisítésére, valamint alkalmazási
tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezést. Az Alkotmánybíróság a
határozatában megállapította, hogy a támadott szabályozás érvényesülése nem
sérti az Alaptörvényben biztosított felsőoktatási autonómiát, amennyiben a
fenntartó a döntése meghozatala során a felsőoktatási intézménnyel
együttműködve, a felsőoktatási intézményi autonómia letéteményesének
egyetértésével hozta meg a támadott rendelet szerinti intézkedését. A szenátus
egyetértésének meglétét a rendes bíróságnak kell vizsgálnia az eljárása során.
A Színház- és Filmművészeti Alapítványról, a Színház és Filmművészetért
Alapítvány és a Színház és Filmművészeti Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvénnyel 2020 nyarán az Országgyűlés
felhívta a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Színház- és Filmművészetért Alapítvány közérdekű vagyonkezelő alapítvány
formában történő létrehozására, majd az egyetem fenntartói jogát alapítói
vagyoni juttatásként adja az alapítvány tulajdonába. Az egyetem fenntartói
jogát gyakorló alapítványt a Kormány létrehozta, felette az alapítói jogokat az
innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja. A Kormány 2020.
november végén hatályba lépett, a most vizsgált rendeletében foglaltak alapján
rendkívüli helyzetben, így a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a fenntartó
megállapíthatja, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének
feltételei nem állnak fenn vagy nem biztosíthatók, és a felsőoktatásban
résztvevők számára a rendkívüli helyzettel érintett félév nem számít bele a
finanszírozott félévek számába. Az indítványozó bíróság álláspontja szerint
alaptörvény-ellenes a kormányrendeletből eredő azon szabályozás, amely a
fenntartó részére ilyen széles körű lehetőséget biztosít annak megállapítására,
hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű feltételei nem állnak fenn. Az
egyetemi autonómia megvalósulásához nélkülözhetetlen, hogy a felsőoktatási
intézmény a tudományos tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben
autonómiával rendelkezzen a végrehajtó hatalommal szemben. Az indítványban
kifejtettek szerint a fenntartó ilyen a döntése sérti a tudományos és művészeti
élet szabadságát. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy
támadott szabályozás érvényesülése nem sérti az Alaptörvényben biztosított
felsőoktatási autonómiát, amennyiben a fenntartó a döntése meghozatala során a
felsőoktatási intézménnyel együttműködve, a felsőoktatási intézményi autonómia
letéteményesének egyetértésével hozta meg a támadott rendelet szerinti
intézkedését. A szenátus egyetértésének megléte vagy hiánya azonban olyan
tényállásmegállapítási, bizonyítási és bizonyítékértékelési kérdésnek minősül,
mely a rendes bíróság hatásköre és feladata. Az Alkotmánybíróság megállapította
továbbá, hogy a rendelet szabályozása a felsőoktatáshoz való jogot szükséges és
arányos mértékben korlátozza, mert az kizárólag a veszélyhelyzet időtartamára
vonatkozik, és egy speciális jog gyakorlását teszi lehetővé a fenntartó
részére, a felsőoktatási intézmény szenátusának egyetértésével. Az
elháríthatatlan rendkívüli körülmény megléte is a rendes bíróság által
felülvizsgálható ténykérdés, így a bíróság olyan megállapításra is juthat, hogy
a fellépő rendkívüli helyzet egyes jellemzői nem eredményezték azt, hogy a
helyzet ne lett volna elhárítható. Az Alkotmánybíróság teljes ülése ezért a
bírói kezdeményezést elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.22 10:00:00 Teljes ülés
2021.09.14 10:00:00 Teljes ülés
2021.09.28 13:00:00 Teljes ülés
2021.10.05 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_III_795_2021.pdfSz_III_795_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against the Government Decree 522/2020. (XI.25.) Korm. on certain rules relating to higher education during the period of state of danger (university autonomy, freedom of scientific life)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.