English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02001/2022
Első irat érkezett: 09/02/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas eljárás; vádindítvány aláírása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/19/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Czine Ágnes Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozót a bíróság pótmagánvádas eljárásban bűnösnek találta sikkasztás bűntettében, és szabadságvesztés-büntetést szabott ki vele szemben, amelyet próbaidőre felfüggesztett.
Az indítványozó előadja, hogy a bírósági eljárás alapjául szolgáló vádindítványt csak a sértett jogi képviselője látta el aláírásával, maga sértett nem, így az nem tekinthető joghatályosnak, az alapján - a Be. rendelkezései és a 3454/2021. (XI. 3.) AB határozatban foglaltak szerint - a büntetőeljárás lefolytatására nem lett volna lehetőség, az ítéletek sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint a törvény előtti egyenlőség elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2001_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_2001_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3312/2023. (VI. 21.) AB határozat
  .
  Az ABH 2023 tárgymutatója: jogi képviselet; pótmagánvádas eljárás; tisztességes eljáráshoz való jog mint contra legem jogalkalmazás tilalma
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/06/2023
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  B) cikk (1) bekezdés
  R) cikk (2) bekezdés
  XV. cikk
  XV. cikk (1) bekezdés
  XXVIII. cikk (1) bekezdés
  26. cikk (1) bekezdés
  28. cikk

  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Törvényszék támadott ítélete
  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
  alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozót a
  bíróság pótmagánvádas eljárásban bűnösnek találta sikkasztás bűntettében, és
  szabadságvesztés büntetést szabott ki vele szemben, amelyet próbaidőre
  felfüggesztett. Az indítványozó szerint amiatt, hogy a vádindítványt csak a
  sértett jogi képviselője látta el aláírásával, maga sértett nem, nem tekinthető
  joghatályosnak, az alapján a büntetőeljárás lefolytatására nem lett volna
  lehetőség, így az ítéletek sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való
  jogát, valamint a törvény előtti egyenlőség elvét. Az Alkotmánybíróság
  határozatában megállapította, hogy a bíróság valóban nem vette figyelembe a
  3454/2021. (XI. 3.) AB határozatban foglaltakat, így a bíróságok formai
  szempontból contra legem jogértelmezést folytattak. Önmagában azonban egy
  contra legem jogértelmezést tartalmazó ítélet még nem szükségképpen alaptörvény-
  ellenes. Az Alkotmánybíróság az eljárása során tehát azt vizsgálta, hogy a
  vádindítvány benyújtásához szükséges kettős aláírás formai követelményének
  mellőzése és a másodfokú bíróság indokolása olyan fokú bírósági önkényt tükröz-
  e, amely az ügy érdemére kiható alaptörvény-ellenesség szintjére emeli az
  eljáró bíróságok contra legem jogértelmezését. Az Alkotmánybíróság a 3454/2021.
  (XI. 3.) AB határozatban vizsgálta, hogy a kettős aláírás megkövetelésével a
  jogalkotó szándéka mire irányult. A döntésben rögzítettek szerint a
  pótmagánvádló aláírása azt fejezi ki, hogy kívánja a vádindítvány benyújtását
  és egyetért annak a tartalmával, a jogi képviselő aláírása pedig azt igazolja,
  hogy a vádindítvány a büntetőjogi és a büntetőeljárási szabályoknak megfelelően
  készült el. Az ügy érdemét befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételye tehát
  akkor merülhetne fel, ha a pótmagánvádló hiányzó aláírása után az ügy további
  körülményeiből kiderülne, hogy a pótmagánvádló nem kívánta a büntetőeljárás
  lefolytatását és nem értett egyet a vádindítvány tartalmával, ennek ellenére a
  bíróság lefolytatta az eljárást. A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában
  részletesen vizsgálta, hogy a hiányzó pótmagánvádlói aláírás ellenére a vádlói
  akarat mire irányult, és azt milyen körülmények támasztják alá. Az
  Alkotmánybíróság mindezek mérlegelése alapján arra az álláspontra jutott, hogy
  az ügyben eljáró bíróságok contra legem jogértelmezése nem éri el az
  alaptörvény-ellenesség szintjét, ezért az alkotmányjogi panasz elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.06 9:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3312_2023 AB határozat.pdf3312_2023 AB határozat.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   h a t á r o z a t o t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.
   I n d o k o l á s
   I.

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján (dr. Körcsönyei Éva ügyvéd) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 22.Bf.11640/2021/16. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.
   [2] A Budapesti Rendőr-Főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitánysága az indítványozó ellen – korábbi élettársa feljelentése alapján – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 375. § (1) bekezdésbe ütköző információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt 01090/2025/2017.bü. számon folytatott nyomozást megszüntette. Az eljárást megszüntető határozattal szemben a sértett-feljelentő jogi képviselője panasszal élt, de a panaszt a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség B.884/2017/13. számú, 2018. augusztus 6. napján kelt határozatával elutasította. A sértett jogi képviselője útján pótmagánvádlóként lépett fel, és vádindítványt nyújtott be az indítványozó ellen a Btk. 372. § (1) bekezdésbe ütköző és a (4) bekezdés a) ­pontja szerint minősülő sikkasztás bűntette miatt.
   [3] A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2021. október 7. napján kelt 9.B.20.543/2020/38. számú ítéletével az indítványozó bűnöségét megállapította a Btk. 372. § (1) bekezdésbe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő sikkasztás bűntettében, és ezért két év szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette.
   [4] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2022. május 19. napján jogerős 22.Bf.11640/2021/16. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének próbaidejét kettő évre mérsékelte.

   [5] 2. Az indítványozó 2022. augusztus 19. napján az Alkotmánybírósághoz, az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a meg­állapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a Törvényszék támadott döntése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, R) cikk (2) bekezdését, továbbá az Alaptörvény XV. cikk (1), valamint XXVIII. cikk (1) bekezdésében szereplő jogait, illetve a 26. cikk (1) bekezdését és a 28. cikket sérti.
   [6] Az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés vonatkozásában azt állítja, hogy a bíróságok contra legem jogalkalmazása miatt sérült a tisztességes bírói tárgyaláshoz való joga. A bíróság ugyanis a pótmagánvádló fellépését olyan vádindítvány alapján engedélyezte, amelyet a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 793. § (3) bekezdésében írt feltétel hiányában – a jogi képviselő aláírása mellett a pótmagánvádlóé is szerepeljen a vádindítványon – nyújtottak be. Az indítványozó hivatkozott a 3454/2021. (XI. 3.) AB határozatra (a továbbiakban: Abh1.), amely ezt a követelményt erősítette meg. Az indítványozó szerint a contra legem jogalkalmazás vizsgálatához szükséges hármas feltétel – a 20/2017. (VII. 18.) AB határozatra (a továbbiakban: Abh2.) tekintettel – ügyében azért áll fenn, mert a bíróságok
   – nem indokolták meg, hogy miért nem vették figyelembe a Be. hivatkozott rendelkezését, illetve az Abh1.-et és ítéleteiket olyan bírói gyakorlatra alapozták, amely nem követel meg kettős aláírást;
   – önkényesen jártak el, amikor az ügyben kötelező Be. rendelkezést és az ugyancsak kötelező erejű Abh1.-et nem vették figyelembe;
   – döntésüket egy olyan bírósági gyakorlatra alapították, a BH2020.100. számú döntésre, amely nem követel meg kettős aláírást, és amelyre nézve álláspontja szerint az Abh1. egyértelműen megállapította, hogy a kúriai döntésben szereplő jogértelmezés nem helytálló.
   [7] Az indítványozó az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésben foglalt törvény előtti egyenlőség sérelmét azzal támasztotta alá, hogy más ügyekben a Be. 793. (3) bekezdését a valós tartalmának megfelelően alkalmazták. Példaként hivatkozott a Nyíregyházi Járásbíróság 2021. április 23. napján kelt 28.B.86/2021/4. számú végzésére, ahol a sértett aláírása nélküli, csak a jogi képviselő által aláírt vádindítványt a bíróság elutasította (Abh1., Indokolás [4] és [9]).
   [8] Az indítványozó hivatkozott a 3213/2022. (V. 11.) AB határozatra, amely szerint az Alkotmánybíróság határozataival, az abból fakadó követelményekkel összhangban nem álló bírósági határozat ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével (Indokolás [53]).
   [9] Az indítványozó az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésére, a 26. cikk (1) bekezdésre és a 28. cikkre csak hivatkozott, de azokhoz érdemi indokolást nem fűzött.
   II.

   [10] 1. Az Alaptörvénynek az indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

   „R) cikk (2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.”

   „XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.”

   „XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a ­jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

   „26. cikk (1) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. A bírákat tisztségükből csak sarkalatos törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.”

   „28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alap­törvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulu­mát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

   [11] 2. A Be.-nek az indítvánnyal érintett rendelkezése:

   „793. § (3) A vádindítványt a jogi képviselő is ellátja aláírásával, illetve minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával.”
   III.

   [12] Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság törvényi feltételei­nek eleget tett-e.

   [13] 1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az Abtv. 27. §-ára alapozott alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet benyújtani az ügyben első fokon eljáró bírósághoz címezve. A Kúria támadott végzését az indítványozó jogi képviselője 2022. június 24. napján vette át. Az alkotmányjogi panaszt az indítványozó jogi képviselője útján 2022. augusztus 19. napján nyújtotta be elektronikus úton. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszt határidőben benyújtották.

   [14] 2. Az alkotmányjogi panasz részben eleget tett az Abtv. 52. § (1), illetve (1b) bekezdésében foglalt, az indítványokkal szemben támasztott követelményeknek, mert megjelölte az Alkotmánybíróság hatáskörét megalapozó törvényi rendelkezést (az Abtv. 27. §); az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit [B) cikk (1) bekezdés, R) cikk (2) bekezdés, XV. cikk (1) bekezdés, XXVIII. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1) bekezdés, 28. cikk]. Az indítvány tartalmazta a támadott bírósági határozatokat (a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 22.Bf.11640/2021/16. számú ítéleteit); továbbá ki­fejezett kérelmet a bírósági határozatok alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére. Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján az indítványozó a panasz benyújtására jogosultnak és érintettnek tekinthető, mivel az alapul szolgáló büntető ügyben terhelt volt.
   [15] Az Ügyrend 32. § (1) bekezdése szerint az Abtv. 27. § b) pontjában foglalt jogorvoslati lehetőség kimerítésének kötelezettsége nem vonatkozik a felülvizsgálatra, mint rendkívüli jogorvoslatra {pl. 3314/2017. (XI. 30.) AB határozat, Indokolás [22]}. Az Alkotmánybíróság ennek alapján megállapította, hogy az indítvány a befogadáshoz szükséges ezen feltételnek is eleget tett.
   [16] Az alkotmányjogi panasz azonban nem tett eleget a következő követelményeknek:
   – az Alkotmánybíróság az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével összefüggésben benyújtott panasszal összefüggésben fenntartotta korábban kialakított gyakorlatát: a jogbiztonság nem alapjog, annak sérelmére alkotmányjogi panaszt csak kivételes esetben lehet alapítani, mégpedig a visszaható hatályú jogalkotás és a felkészülési idő hiánya esetén {3268/2012. (X. 4.) AB végzés, Indokolás [14]–[17]; 3322/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [10]; 3323/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [9]; 3324/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [9]; 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [11]} – az indítványozó indokolásában nem ezekre a körülményekre hivatkozott, így a panasz ebben a tekintetben érdemi vizsgálatra nem alkalmas;
   – az indítványozó az Alaptörvény az R) cikk (2) bekezdés, a 26. cikk (1) bekezdés és a 28. cikk tekintetében alkotmányjogi szempontból értékelhető indokolást nem terjesztett elő – az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint ilyen indokolás hiányában az indítványi elem nem alkalmas érdemi elbírálásra {3075/2016. (IV. 18.) AB határozat, Indokolás [19]; 3231/2016. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [26]}.

   [17] 3. Az Alkotmánybíróság ezután az Abtv. 29. §-ában, az indítvány befogadásához szükséges további feltételek fennállását vizsgálta.
   [18] Az Abtv. 29. §-a alapján az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának feltétele, hogy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E két feltétel alternatív jellegű, így az egyik fennállása önmagában megalapozza az Alkotmánybíróság érdemi eljárását {3/2013. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [30], illetve 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [18]}. A feltételek meglétének vizsgálata az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.
   [19] Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XV. cikkével összefüggésben rámutat, hogy gyakorlata szerint „a törvény előtti egyenlőség megsértésére önmagában az ítéletek ellentmondása miatt az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz nem alapítható” {3195/2016. (X. 11.) AB határozat, Indokolás [26]}. Az Alkotmánybíróság következetes értelmezése szerint ugyanis „[a] bírósági jogértelmezésnek, jogalkalmazásnak közvetlenül kell valamely Alaptörvényben biztosított jog sérelmére vezetnie, nem pedig azáltal, hogy eltér bíróságok más ügyekben hozott döntéseitől” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [15]}. A hátrányos megkülönböztetés tilalma ön­magában ezért nem alapozhatja meg a bírói jogértelmezés érdemi vizsgálatát, hanem az indítványozónak közvetlen alapjogi összefüggést kell igazolnia {lásd például: 3095/2016. (V. 12.) AB végzés, Indokolás [11]–[12]}.
   [20] Az Alkotmánybíróság a bírói jogértelmezést kizárólag akkor vizsgálhatja, ha a jogértelmezésnek van alapjogi (Alaptörvényben biztosított jogi) vonatkozása. A konkrét esetben ugyanakkor az indítványozó ilyen közvetlen alapjogi összefüggést nem jelölt meg, arra nem hivatkozott. Önmagában az a körülmény, hogy az alkotmányjogi panasszal támadott bírói döntés eltér más ügyekben hozott bírói döntésektől, a bírói jogértelmezés alap­jogi relevanciáját, és ezáltal a XV. cikk (1) bekezdése sérelmének a lehetőségét nem alapozta meg {3078/2021. (III. 4.) AB határozat, Indokolás [21]}.
   [21] Az indítvány ezért az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésével összefüggésben sem veti fel a bírói döntés érdemére kiható alaptörvény-ellenesség kételyét, és nem alapoz meg alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem.
   [22] Az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt tisztességes eljárás jogának sérelmét ­állította, mert álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék másodfokú ítéletében kifejtett jogértelmezés contra legemnek minősül, mivel a Be. 793. § (3) bekezdése és a 3454/2021. (XI. 3.) AB határozat alapján a pótmagánvádlónak és a jogi képviselőjének egyaránt alá kell írnia a vádindítványt.
   [23] Az Alkotmánybíróság megítélése szerint felvetheti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételyét annak állítása, hogy a másodfokú bíróság indokolási kötelezettségét megsértve, önkényes döntést hozott.
   [24] Az előadó alkotmánybíró az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján – a befogadásról szóló döntés helyett – a panasz érdemi elbírálását tartalmazó határozat-tervezetet terjesztett az Alkotmánybíróság elé.
   IV.

   [25] Az alkotmányjogi panasz nem megalapozott.

   [26] 1. Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a támadott másodfokú ítélet az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát – a contra legem jogalkalma­zásra tekintettel – alaptörvény-ellenesen korlátozta-e.
   [27] A Be. 793. § (3) bekezdése szerint: „A vádindítványt a jogi képviselő is ellátja aláírásával, illetve minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával.” A jogszabályi rendelkezést a ­Kúria BH2020.100. számú döntésében már értelmezte és arra a következtetésre jutott, hogy kizárólag a pót­magán­vádló jogi képviselője által aláírt pótmagánvád is joghatályos. Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben a Be. rendelkezésének megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasítása során úgy foglalt állást, hogy a B) cikk (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményeinek megfelel a támadott jogszabályi rendelkezés. Az „is” szó ugyanis arra utal, hogy a jogalkotó kettős aláírást követel meg a pótmagánvád benyújtásához.
   [28] Jelen ügyben az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság ennek ellenére befogadta a vádindítványt és lefolytatta pótmagánvádas eljárást, amelyben az indítványozó bűnösségét megállapította sikkasztás bűntettében. A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a benyújtott vád­indítvány kizárólag a jogi képviselő aláírásával is joghatályosnak tekinthető. Indokolásában a körülmények mérlege­lése után rögzítette, hogy érdemben fel sem merülhetett volna az aggály, hogy a jogi képviselő nem a pótmagánvádló akaratának megfelelőn nyújtotta be a vádindítványt (támadott ítélet, Indokolás [11]). Indokolásában a Kúria BH2020.100. számú határozatára hivatkozott, amely az Alkotmánybíróság 14/2015. (V. 26.) AB határozatára támaszkodott. A másodfokú bíróság nem vette figyelembe az Abh1.-ben foglaltakat. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a bíróságok formai szempontból contra legem jogértelmezést folytattak.
   [29] Önmagában azonban egy contra legem jogértelmezést tartalmazó ítélet még nem szükségképpen alaptörvény-ellenes (contra constitutionem). Kivételesen, kellően súlyos esetekben egy contra legem jogalkalmazás is felemelkedhet alkotmányjogi szempontból értékelhető szintre, és a bírói döntés alaptörvény-ellenességének megállapításához vezethet {29/2021. (X. 10.) AB határozat, Indokolás [28]}. Ilyen kivételes esetként nevesítette az Alkotmánybíróság a 29/2021. (X. 10.) AB határozatában, ha a bíróság ítélete az Alaptörvény megszabta értel­mezési tartományt megsérti, és ezáltal a bírói döntés alaptörvény-ellenes lesz, a bíróságok ugyanis csak az Alaptörvény biztosította kereteken belül végezhetik a jogszabályok értelmezését. Ennek megfelelően, az Alkotmánybíróság nem avatkozhat be minden olyan esetben a bíróságok tevékenységébe, amikor valamilyen (állítólagos vagy tényleges) jogszabálysértő jogértelmezésre vagy jogalkalmazásra került sor, a bíró bármely ténybeli vagy jogi tévedése ugyanis nem teszi automatikusan tisztességtelenné az egész eljárást {lásd például: 3234/2021. (VI. 4.) AB határozat, Indokolás [68]}. Azokban az esetekben azonban, amikor az eljáró bíróságok túllépnek az Alaptörvény biztosította értelmezési tartományon, az Alkotmánybíróságnak nem csupán ­lehetősége, hanem az Alaptörvény védelmének legfőbb szerveként alkotmányos kötelezettsége az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntés megsemmisítése. Az Alkotmánybíróság a fentieken túlmenően már abban a kérdésben is állást foglalt, hogy az a bírói ítélet, amely alapos ok nélkül hagyja figyelmen kívül a hatályos jogot, fogalmilag nem lehet tisztességes {20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [23]; 3178/2022. (IV. 22.) AB határozat, Indo­kolás [34]}.
   [30] Az Alkotmánybíróság gyakorlata abban is következetes, hogy „az Alkotmánybíróság hatásköre az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálása során a bírói döntésben foglalt jogértelmezés alaptörvény-ellenességének, alapjogokkal való összhangjának vizsgálatára korlátozódik, és nem terjed ki a bizonyítékok bírói mérlegelésének és értékelésének, illetőleg a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülvizsgálatára” {legutóbb például: 3516/2021. (XII. 13.) AB határozat, Indokolás [48]}. Az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, hogy az indokolásban megjelölt bizonyítékok és megjelenő érvek, valamint a tényállás megalapozottak-e, illetőleg hogy a jogalkalmazó helytállóan értékelte-e az eljárásban beszerzett bizonyítékokat és előadott érveket, ugyanis a tényállás megállapítása, a bizonyítékok értékelése és mérlegelése az eljárási jogi szabályokban a jogalkalmazó számára fenntartott feladat {3309/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [5]}. A tisztességes eljárás alkot­mányos követelménye ugyanakkor a bírói döntésekkel szemben azt a minimális elvárást minden esetben megfogalmazza, hogy a bíróság az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi részeire vonatkozó észrevéte­leit kellő alapossággal megvizsgálja, és ennek értékeléséről határozatában számot adjon {7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [34]}. Az indokolt bírói döntéshez való jogból „nem következik a felek által felhozott minden észrevétel egyenként való megcáfolási kötelezettsége, különösen nem a szubjektív elvárásaikat is kielégítő mélységű érvrendszer bemutatása” {3107/2016. (V. 24.) AB határozat, Indokolás [38]}, azonban az indokolásnak az ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre minden esetben ki kell terjednie {legutóbb például: 3557/2021. (XII. 22.) AB végzés, Indokolás [28]}. Az Alkotmánybíróság e körben megjegyzi: ha az eljáró bíróság valamely jogkérdésben eltér az Alkotmánybíróság által valamely jogi norma Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezésére vonatkozó megállapításától, az eljáró bíróságnak különös gondossággal kell arra figyelemmel lennie, hogy ezen eltérés indokairól döntésében az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megfelelően számot adjon, ez az eltérés ugyanis minden esetben az ügy érdeme szempontjából releváns kérdésnek tekinthető {5/2022. (IV. 14.) AB határozat, Indokolás [66]}.
   [31] Az Alkotmánybíróság a kifejtett elvek alapján azt vizsgálta, hogy a vádindítvány benyújtásához szükséges kettős aláírás formai követelményének mellőzése és a másodfokú bíróság indokolása olyan fokú bírósági önkényt tükröz-e, amely az ügy érdemére kiható alaptörvény-ellenesség szintjére emeli az eljáró bíróságok contra legem jogértelmezését.
   [32] Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben vizsgálta azt is, hogy a kettős aláírás megkövetelésével a jogalkotó szándéka mire irányult. Az Abh1.-ben rögzített jogalkotói álláspont szerint „[a] pótmagánvádló aláírása azt fejezi ki, hogy kívánja a vádindítvány benyújtását és egyetért annak a tartalmával, a jogi képviselő aláírása pedig azt igazolja, hogy a vádindítvány a büntetőjogi és a büntetőeljárási szabályoknak megfelelően készült el” (Abh1., Indokolás [30]). Az ügy érdemét befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételye tehát akkor merülhetne fel, ha a pótmagánvádló hiányzó aláírása után az ügy további körülményeiből kiderülne, hogy nem kívánta a büntető­eljárás lefolytatását és nem értett egyet a vádindítvány tartalmával, ennek ellenére a bíróság – önkényesen – lefolytatta az eljárást.
   [33] A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában részletesen vizsgálta, hogy a hiányzó pótmagánvádlói aláírás ellenére a vádlói akarat mire irányult és azt milyen körülmények támasztják alá (támadott ítélet, Indokolás [11]). Az Alkotmánybíróság ugyancsak áttekintette a bírósági iratokat és megállapította, hogy a pótmagánvádló 2021. június 15. napján személyesen, jogi képviselője jelenlétében, valamint 2021. október 7. napján zárt láncú távközlési hálózat útján vett részt a tárgyaláson és egyik alkalommal sem utalt semmilyen körülmény arra, hogy a pótmagánvádló nem kívánja az indítványozó bűnösségének a megállapítását a vádindítványban szereplő bűncselekményben.
   [34] Az Alkotmánybíróság mindezek mérlegelése alapján arra az álláspontra jutott, hogy az ügyben eljáró bíróságok contra legem jogértelmezése nem éri el az alaptörvény-ellenesség szintjét.

   [35] 2. Az Alkotmánybíróság összefoglalóan rögzíti, hogy az indítványozó által kifejtett indokok – az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jog sérelme tekintetében – nem támasztják alá az alapul szolgáló büntető ügy érdemére kiható alaptörvény-ellenességet, ezért az alkotmányjogi panaszt el­utasítja.
     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Czine Ágnes s. k.
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.
     alkotmánybíró
     .
     Dr. Horváth Attila s. k.
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Miklós s. k.
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     09/02/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. 22.Bf.11640/2021/16 of the Budapest-Capital Regional Court (substitute private prosecution procedure; signing the indictment)
     Number of the Decision:
     .
     3312/2023. (VI. 21.)
     Date of the decision:
     .
     06/06/2023
     Summary:
     The Constitutional Court rejected the constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the challenged judgement of the Budapest-Capital Regional Court. In the case underlying the proceedings, the court found the petitioner guilty of embezzlement in a substitute private prosecution procedure and imposed a custodial sentence, suspended on probation. According to the petitioner, due to the fact that the indictment was signed only by the victim's legal representative and not by the victim himself means that it cannot be considered legally binding, that it would not have been possible to proceed with the criminal proceedings on the basis of it and that the convictions therefore violate his right to a fair trial and the principle of equality before the law. In its decision, the Constitutional Court found that the court had indeed failed to take into account the provisions of the Decision 3454/2021 (XI.3.), and that the courts had therefore formally interpreted the law in a contra legem manner. However, a judgement containing a contra legem interpretation of the law is not necessarily in itself contrary to the Fundamental Law. In its proceedings, the Constitutional Court therefore examined whether the omission of the formal requirement of a double signature for the filing of the indictment and the reasoning of the court of second instance reflected a degree of judicial arbitrariness which raised the interpretation of the law by the courts acting in the case in question to the level of an infringement of the Fundamental Law in a manner affecting the merits of the case. In the Decision 3454/2021 (XI.3.) AB, the Constitutional Court examined the purpose of the law-maker's intention in requiring the double signature. As stated in the decision, the signature of the substitute private prosecutor indicates that he or she wishes the indictment to be filed and agrees with its contents, and the signature of the legal representative certifies that the indictment has been prepared in accordance with the rules of criminal law and criminal procedure. The existence of a doubt about a violation of the Fundamental Law that influences the merits of the case could therefore arise if it were to emerge from further circumstances of the case, after the missing signature of the substitute private prosecutor, that the substitute private prosecutor did not wish the criminal procedure to be carried on and did not agree with the contents of the indictment, but the court nevertheless continued with the proceedings. In the reasoning of its judgement, the court of second instance examined in detail the purpose of the accuser's will and the circumstances supporting it, despite the lack of a signature of the substitute private prosecutor. The Constitutional Court, after considering all these factors, came to the conclusion that the contra legem interpretation of the law by the courts in the case did not rise to the level of an infringement of the Fundamental Law and therefore dismissed the constitutional complaint.
     .
     .