English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01286/2020
Első irat érkezett: 07/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
09/21/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben büntetőeljárás indult; az eljárás alatt bűnügyi őrizetben, majd előzetes letartóztatásban volt. Az ügyészség az indítványozóval szemben folyamatban volt eljárását megszüntette, azonban a megszüntető határozat nem tartalmazta a Be. 583. § (5) bekezdése szerinti, a kártalanítási igény előterjesztésével kapcsolatos tájékoztatást. A megszüntető határozat - kézbesítési vélelem alapján - 2016. március 9-én került kézbesítésre. Az indítványozó megkeresésére az ügyészség 2017. április 24-én kelt levelében tájékoztatta az indítványozót a kártalanítás igény előterjesztésnek lehetőségéről, egyben ismételten kézbesítette a nyomozást megszüntető határozatot. Az indítványozó ezt követően nyújtotta be kártalanítási igényét a Magyar Állam ellen. Keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, az előzetes letartóztatás miatt elszenvedett sérelmek reparációját indokoltnak és szükségesnek találta és - a kérelmezettnél alacsonyabb összegben - kártalanítást állapított meg. A bíróság álláspontja szerint a nyomozást megszüntető határozat közléséhez kötött határidő a Be. 583. § (5) bekezdésében írt tájékoztatás kézbesítésével a Be. 583. § (5) bekezdésében írt tájékoztatási kezdődik; az állam nevében eljáró hatóság mulasztása az ellenérdekű fél terhére nem értékelhető. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Magyar Állam a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezte; a Kúria az alkotmányjogi panaszban sérelmezett végzésével a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette. A Kúria indokolása szerint a Be. 583. § (5) bekezdése bár előírja az ügyészségnek a nyomozást megszüntető határozattal egyidejűleg a kártalanítási igény előterjesztésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatás megadását, a tájékoztatás elmaradása azonban nem eredményezheti a jogvesztő anyagi jogi határidő meghosszabbodását.
Az indítványozó álláspontja szerint a kártalanítási igénye keletkezéséről és az igényérvényesítés határidejéről történő tájékoztatás elmaradása alaptörvény-ellenes helyzethez vezet; a tájékoztatás megtörténtének bírói figyelembevétele nem méltányossági, hanem alkotmányossági kérdés, amelynek megsértése a tisztességes eljáráshoz való jogba ütközik. A Kúria döntése továbbá az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése és a XXIV. cikk (2) bekezdése sérelmét is okozza, valamint - az ítélkezési gyakorlattól eltérés miatt - a jogbiztonság követelményébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1286_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1286_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3139/2023. (III. 27.) AB határozat
  .
  Az ABH 2023 tárgymutatója: előzetes letartóztatás; kártalanítás; kártérítés; szabadsághoz és személyes biztonsághoz való jog; tájékoztatási kötelezettség; fogvatartottak
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/07/2023
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  B) cikk (1) bekezdés
  IV. cikk
  IV. cikk (1) bekezdés
  IV. cikk (4) bekezdés
  XXIV. cikk (1) bekezdés
  XXIV. cikk (2) bekezdés
  XXVIII. cikk (1) bekezdés
  28. cikk

  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-
  ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
  panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozóval szemben
  büntetőeljárás indult; az eljárás alatt bűnügyi őrizetben, majd előzetes
  letartóztatásban volt. Az ügyészség az indítványozóval szemben folyamatban volt
  eljárását megszüntette, azonban a megszüntető határozat nem tartalmazta a
  törvény szerinti kártalanítási igény előterjesztésével kapcsolatos
  tájékoztatást. A megszüntető határozat (kézbesítési vélelem alapján) 2016.
  március 9-én került kézbesítésre. Az indítványozó megkeresésére az ügyészség
  2017. április 24-én kelt levelében tájékoztatta az indítványozót a kártalanítás
  igény előterjesztésnek lehetőségéről, egyben ismételten kézbesítette a
  nyomozást megszüntető határozatot. Az indítványozó ezt követően nyújtotta be
  kártalanítási igényét. Keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, az
  előzetes letartóztatás miatt elszenvedett sérelmek reparációját indokoltnak és
  szükségesnek találta. A bíróság álláspontja szerint a nyomozást megszüntető
  határozat közléséhez kötött határidő a tájékoztatás kézbesítésével kezdődik; az
  állam nevében eljáró hatóság mulasztása az ellenérdekű fél terhére nem volt
  értékelhető. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Magyar
  Állam a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezte. A Kúria az alkotmányjogi
  panaszban sérelmezett végzésével a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is
  kiterjedően hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette. A Kúria indokolása
  szerint a vonatkozó törvényi rendelkezés bár előírja az ügyészségnek a
  nyomozást megszüntető határozattal egyidejűleg a kártalanítási igény
  előterjesztésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatás megadását, a tájékoztatás
  elmaradása azonban nem eredményezheti a jogvesztő anyagi jogi határidő
  meghosszabbodását. Az indítványozó álláspontja szerint a kártalanítási igénye
  keletkezéséről és az igényérvényesítés határidejéről történő tájékoztatás
  elmaradása alaptörvény-ellenes helyzethez vezetett, ennek folytán pedig sérült
  a tisztességes eljáráshoz való joga. Az Alkotmánybíróság a bíróságok által
  megállapított, és az indítványozó által sem vitatott tényállás és a bíróságok
  által a döntéseik meghozatala során alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
  egybevetése alapján megállapította, hogy a Kúria az indítványozó által támadott
  végzése meghozatala során a számára is irányadó szabályt tartalmazó törvény
  rendelkezéseinek megfelelően járt el. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a
  Kúria számára az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések kógens jellegére
  tekintettel nem állt rendelkezésre mozgásteret biztosító értelmezési tartomány,
  azaz jogalkalmazása során nem választhatott olyan értelmezést, amely a
  megkésetten kezdeményezett jogérvényesítés kapcsán a vonatkozó törvényben
  rögzített alaptörvényi garanciát, azaz a kár megtérítésére irányuló
  jogosultságot ennek és a jogszabály szövegének ellenére érvényre juttathatta
  volna. Az Alkotmánybíróság tehát a támadott végzés és az annak meghozatalához
  vezető eljárás vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy a kár
  megtérítéséhez való jog érvényesülését nem az eljáró bíróság korlátozta, hanem
  az alkalmazandó jogszabályi környezet, ezért a támadott kúriai döntés nem
  alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság erre figyelemmel a Kúria végzésének
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.09.21 12:00:00 3. öttagú tanács
  2023.03.07 13:00:00 3. öttagú tanács

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3139_2023 AB határozat.pdf3139_2023 AB határozat.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   h a t á r o z a t o t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.
   I n d o k o l á s
   I.

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Szegedi Zsolt ügyvéd) útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Az indít­ványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § alapján kérte a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   [2] Az indítványozóval szemben büntetőeljárás indult, az eljárás alatt először bűnügyi őrizetben volt, majd előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyészség az indítványozó ellen folyamatban lévő nyomozást megszüntette, a megszüntető határozat azonban nem tartalmazta a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: régi Be.) 583. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatást a kártalanítási igény előterjesztésével kapcsolatban. A megszüntető határozat – kézbesítési vélelem alapján – 2016. március 9-én került kézbesítésre. Az indítványozó megkeresésére az ügyészség 2017. április 24-én kelt levelében tájékoztatta az indítványozót a kártalanítás lehetőségéről, és ismételten kézbesítette a nyomozást megszüntető határozatot. Az indítványozó ezt követően 2017. május 17-én benyújtotta kártalanítási kérelmét az elsőfokú bíróságnál.
   [3] Az elsőfokú bíróság részben, az előzetes letartóztatás tekintetében helyt adott az indítványozó kártalanítási kérelmének. A bíróság kifejtette, hogy a nyomozást megszüntető határozat közléséhez kötött, a kártalanítási kérelem benyújtására nyitva álló határidő csak akkor kezdődik, amikor a tájékoztatás a terhelt részére kézbesítésre került. Az állam nevében eljáró hatóság mulasztása nem értékelhető a kártalanításra jogosult terhére. A fellebbezés folytán eljáró másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú határozatot. A másodfokú bíróság kifejtette, hogy az indítványozóval az ügyészség egy hiányos határozatot közölt, mert a határozat nem tartalmazta a régi Be. 580. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást a kártalanításról, amely a határozat kötelező tartalmi eleme.
   [4] A jogerős ítélet ellen a Magyar Állam felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben arra hivatkozott, hogy a régi Be. 583. § (1) bekezdésében foglalt, a kártalanítási igény érvényesítésére nyitva álló jogvesztő határidő 2016. szeptember 10-én lejárt, ezért az indítványozó 2017. május 17-én előterjesztett kártalanítási kérelme elkésett. A Kúria 2020. március 24-én meghozott Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzésében hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet és megszüntette a pert. A Kúria döntésében részletesen kifejtette, hogy a kártalanítási igény érvényesítésére nyitva álló határidő a nyomozás megszüntetésétől számított hat hónap, amely jogvesztő. A Kúria álláspontja szerint a kártalanítási igény előterjesztéséről szóló tájékoztatás elmaradása nem eredmé­nyezi a jogvesztő anyagi jogi határidő meghosszabbodását.

   [5] 2. Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 27. §-a alapján kéri a Kúria Pfv.VIII.20/268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   [6] Az indítványozó a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére hivatkozott azzal összefüggésben, hogy az ügyészség nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének a kártalanítás előterjesztésével kapcsolatosan. Az indítványozó hivatkozott arra az ítélkezési gyakorlatra, ami egyébként az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában is megjelent, miszerint a tájékoztatás elmaradása esetén az igényérvényesítéssel nem lehet késedelembe esni a jogállamiság és a személyi szabadság alkotmányos alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében. A ­Kúria eltért az ítélkezési gyakorlattól, mert az igényérvényesítés határidejének kezdetét nem a tájékoztatáshoz, ­hanem a megszüntető határozat átvételéhez kötötte. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ezzel a jogértelmezéssel visszatért a korábbi, alkotmányos jogi szabályozás hiánya miatti alkotmányellenes helyzethez, amely sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot és a személyi szabadsághoz való jogot.
   II.

   [7] 1. Az Alaptörvénynek az alkotmányjogi panaszban hivatkozott rendelkezései:

   „B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

   „IV. cikk (1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
   […]
   (4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.”

   „XXIV. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”

   „XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a ­jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

   [8] 2. A régi Be. indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „580. § (1) Kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért, a házi őrizetért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha
   I. a nyomozást azért szüntették meg, mert […]
   c) nem a gyanúsított követte el bűncselekményt, illetve a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el,”

   „583. § (1) A terhelt a nyomozást megszüntető határozat, a jogerős felmentő ítélet, a jogerős megszüntető végzés, az 580. § (1) bekezdés III. pontja és (2) bekezdése szerinti bűnösséget megállapító ítélet, a rendkívüli jogorvos­lat eredményeképpen hozott jogerős határozat vele történő közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthet elő kártalanítási igényt. E határidő elmulasztása jogvesztő.
   […]
   (5) A terheltet kártalanítási igényének jogalapjáról, az igény érvényesítésének határidejéről, a határidő kezdő időpontjáról és a határidő elmulasztásának jogvesztő jellegéről az (1) bekezdés szerinti határozat közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell.”
   III.

   [9] 1. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósága feltételeinek vizsgálatakor az alábbiakat állapította meg.
   [10] Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében előírtak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért tanácsban eljárva mindenekelőtt megvizsgálta, teljesültek-e az indítvány befogadhatóságának az Abtv.-ben meghatározott feltételei.
   [11] Az Abtv. 27. §-a alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indít­ványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [12] Az Alkotmánybíróság fenntartja korábbi értelmezését, mely szerint a jogbiztonság önmagában nem alapjog, így az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének sérelmére alkotmányjogi panaszt csak kivételes esetben – a visszaható hatályú jogalkotás és jogalkalmazás, valamint a felkészülési idő hiánya esetén {3051/2016. (III. 22.) AB végzés, Indokolás [15]–[16]} – lehet alapítani. Az indítványozó sérelme viszont nem tartozik a fentiek szerint megjelölt kivételes esetek körébe, az általa előadottak nincsenek összefüggésben a visszaható hatályú jogalkotással vagy jogalkalmazással, vagy a felkészülési idő hiányával. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével összefüggésben nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésének b) pontján alapuló feltételnek, így az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálatának nincs ­helye.
   [13] Az indítványozó beadványában hivatkozott arra is, hogy a sérelmesnek tartott bírói döntés az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését is sérti. Ezek az indítványozó által felhívott alaptörvényi rendelkezések a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogról, illetve a hatóságok által feladatuk teljesítése során jogellenesen okozott kár megtérítéséhez való jogról rendelkeznek. Az Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott, vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alaptalan szabadságelvonás miatti kártérítési kérelmének a kérdésben kizárólag bírói fórumok döntöttek. Ennek alapján az Alkotmánybíróság arra a meg­állapításra jutott, hogy az indítványozó számára sérelmezett eredménnyel záruló ügyében kizárólag bíróságok jártak el a bíróságokra irányadó eljárási szabályok szerint, ezért az indítványozónak az Alaptörvény XXIV. cikk (1) és (2) bekezdésében biztosított, a hatóságok, azaz alapvetően a ­közigazgatási szervek által lefolytatott el­járásokhoz kapcsolódó jogai kétséget kizáróan nem sérülhettek, ilyen – az indítványozó jogsérelme okozásának elvi lehetőségét magában hordozó – hatósági eljárás vagy eljárások hiányában. Az alkotmányjogi panasz ezen elemének érdemi vizsgálatára és elbírálására tehát az Alkotmány­bíróságnak az Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pontjában írt feltételnek való meg nem felelése miatt nem volt lehetősége.

   [14] 2. Az Abtv. 29. §-ában meghatározottak szerint az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának további feltétele, hogy az alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételyét vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E két feltétel alternatív jellegű, így bármelyik kimerítése önmagában megalapozza az Alkotmánybíróság érdemi eljárását, jelen ügy befogadását azonban mindkét szempont alátámasztotta.
   [15] A panasz azt az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést veti fel, hogy összeegyeztethető-e az Alaptörvény IV. cikk (1) és (4) bekezdésével a régi Be. 583. § (1) és (5) bekezdése közötti kapcsolat hiánya, azaz, hogy a terhelt kártalanítási igényének jogalapjáról, az igény érvényesítésének határidejéről, a határidő kezdő időpontjáról és a határidő elmulasztásának jogvesztő jellegéről való, a régi Be. 583. § (5) bekezdésében előírt tájékoztatás nélkül is a régi Be. 583. § (1) bekezdése szerinti határozat, ítélet vagy végzés közlésével kezdődik a hathónapos határidő. A bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességhez vezethet az, hogy a hatóságok, amelyek az előírt tájékoztatás megtételét elmulasztják, e mulasztásukkal megsértik a tisztességes hatósági eljárás követelményét, valamint a IV. cikk (1) bekezdése szerinti szabadsághoz való jog egyik garanciájától megfosztják az érintetteket.

   [16] 3. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt 2021. július 12-én befogadta.
   IV.

   [17] Az alkotmányjogi panasz nem megalapozott.

   [18] 1. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének állított sérelmének alátámasztására az indítványozó az Alaptörvény IV. cikk (1) és (4) bekezdésének sérelme tekintetében előadottakat ismétli, illetve a jelen ügyben az Alaptörvény IV. cikk (1) és (4) bekezdésének sérelme a tisztességes eljárás sérelme szempontjából speciális. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének állított sérelmével kapcsolatban előadottakat az Alaptörvény IV. cikk (1) és (4) bekezdésének sérelme vizsgálata során bírálta el.

   [19] 2. Az Alkotmánybíróság 7/2022. (IV. 26.) AB határozatában foglalkozott részletesen a kártalanításról való tájékoztatás elmulasztásának alkotmányossági kérdéseivel. A testület hangsúlyozta, mivel a régi Be. 583. § (5) bekezdésében írt tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának nincs semmilyen jogkövetkezménye, nem az ügyészség határozata vagy az eljáró bíróságok kártalanítási igényt elkésettség miatt elutasító végzései üresítették ki a régi Be. 583. § (5) bekezdésében írt szabályt (Indokolás [41]).
   [20] Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az alkotmányjogi panasz benyújtására okot adó ügyben elbírált kártalanítási igény benyújtásakor hatályban volt és alkalmazandó, a kártalanítási igények elbírálására vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmazták, hogy az érintettek számára az alaptalan vagy törvénysértő szabadságkorlátozásukból eredő káruk érvényesítésére hat hónap áll rendelkezésükre, a határidő kezdő időpontja – a ­jelen ügy tényállása szerint – a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatnak a terhelttel való közlése. A törvény kifejezett rendelkezése szerint ez a határidő jogvesztő, azaz a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
   [21] Az Alkotmánybíróság megerősíti a 3198/2022. (IV. 29.) AB határozatában a vonatkozó szabályozással kapcsolatban részletesen kifejtett álláspontját, miszerint a szabályozás a kártalanítási igényeik sikeres érvényesítésében elsősorban az érdekelteket, érintett személyeket, főképpen pedig jogi képviselőiket a szóban forgó igényeik előterjesztése során gondos és körültekintő eljárásra ösztönzi. Ez jelen esetben is azt eredményezte volna, hogy igényeiket az előírt tájékoztatás elmaradásától függetlenül is a törvényes határidőn belül terjesztik elő, betartva a törvényben írt transzparens, követhető és egyértelmű ­szabályokat ugyanúgy, ahogyan hasonló feltételek létezésével és teljesítésük számonkérésével minden más igényérvényesítés esetében is a potenciális jogosultaknak számolniuk kell (Indokolás [30]).
   [22] Az Alkotmánybíróság ebben az ügyben, és jelen ügy kapcsán is megerősíti a 7/2022. (IV. 26.) AB határozatában a vonatkozó szabályozás hiányosságára való megállapításait. Az említett törvények rendelkezéseinek alkotmányosságát ezen hiányossággal összefüggésben azonban az Alkotmánybíróság a jelen ügyben – egymástól eltérő okokból – nem vizsgálhatta (ezzel kapcsolatban lásd bővebben: (Indokolás [45]–[46]).

   [23] 3. Az alkotmányjogi panasz alapján a konkrét ügyben alkalmazásra került jogszabályi rendelkezések vizsgálatát követően az Alkotmánybíróságnak a továbbiakban azt kellett eldöntenie, hogy a Kúria alaptörvénybe ütköző módon zárta-e el az indítványozót az Alaptörvény IV. cikkében számára garantált jogának érvényesítésétől arra való hivatkozással, hogy az igény előterjesztése elkésett.
   [24] Az Alkotmánybíróság rendelkezésére álló iratokból megállapíthatóan, továbbá az indítványozó által sem vitatottan az indítványozó 2014. november 20-tól 2014. november 21-ig bűnügyi őrizetben, 2014. november 21-től 2015. március 20-ig volt előzetes letartóztatásban embercsempészés bűntette miatt vele szemben folytatott büntetőeljárás során. Az ügyészség 2015. március 20-án megszüntette az indítványozóval szemben a nyomozást, mert nem találta megállapíthatónak, hogy bűncselekményt követett el. A nyomozást megszüntető határozatnak a terhelt részére kézbesíteni rendelt kiadmány „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az ügyészségre. Az ügyészség a kézbesítési vélelem beálltának napját 2016. március 9-ében állapította meg. Az indítványozó 2017. április 4-én kelt megkeresésére az ügyészség 2017. április 24-én kelt levelében tájékoztatta a terheltet a kártalanítás lehetőségéről, és egyben ismételten kézbesítette a nyomozást megszüntető határozatot. Az indítványozó felperes 2017. május 17-én terjesztette elő a kártalanítás megfizetése iránti keresetlevelét.
   [25] A Kúria határozatában hivatkozott a következetes bírói gyakorlatra, miszerint a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat kézbesítésétől számított 6 hónap jogvesztő határidő, amelyre irányadó a 4/2003. Polgári Jogegységi Határozat is. A Kúria elismerte, hogy az ügyészségnek a nyomozás megszüntetésével egyidejűleg tájékoztatni kellett volna a terheltet a kártalanítási igény előterjesztéséről, a tájékoztatás elmaradása azonban nem eredményezi a jogvesztő anyagi határidő meghosszabbodását. A Kúria fenntartotta a Pfv.III.21.314/2017/4. számú határozatában már kifejtett álláspontját, hogy a jogvesztő határidő letelte azzal a következménnyel jár, hogy megszűnik a jogosult igényérvényesítési lehetősége, függetlenül attól, hogy terheli-e őt felróható mulasztás vagy sem. A Kúria azt is kiemelte, hogy a kártalanítási igény határidőben való előterjesztésének vizsgálata során a bíróság nem járhat el méltányosan. Erre tekintettel a Kúria hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket és megszüntette a pert.
   [26] Az Alkotmánybíróság a bíróságok által megállapított és az indítványozó által sem vitatott tényállás és a bíróságok által a döntéseik meghozatala során alkalmazandó jogszabályi rendelkezések egybevetése alapján megállapította, hogy a Kúria az indítványozó által támadott végzése meghozatala során a számára is irányadó – az ­abban foglaltaktól eltérést nem engedő, mérlegelést vagy méltányosságot lehetővé nem tevő – szabályt tartalmazó régi Be. rendelkezéseinek megfelelően járt el és hozta meg döntését. Jelen eljárásban az Alkotmánybíróság a bírói döntés vizsgálata és értékelése során figyelemmel volt az Alaptörvény 28. cikkében foglaltakra is, amely szerint a bíróságoknak a jogalkalmazásuk során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezniük. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a Kúria számára az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések kogens jellegére tekintettel nem állt rendelkezésre számára bármilyen mozgásteret biztosító értelmezési tartomány, azaz jogalkalmazása során – szembe menve a normával, contra legem – nem választhatott olyan értelmezést, amely a megkésetten ­kezdeményezett jogérvényesítés kapcsán a régi Be.-ben rögzített alaptörvényi garanciát, azaz a kár megtérítésére irányuló jogosultságot ennek és a jogszabály szövegének ellenére érvényre juttathatta volna.

   [27] 4. Az Alkotmánybíróság a támadott végzés és az annak meghozatalához vezető eljárás vizsgálatának eredményeként – korábbi határozataiban foglaltakkal összhangban – megállapította, hogy az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdésében foglalt szabadsághoz való jog, valamint a IV. cikk (4) bekezdése szerinti kár megtérítéséhez való jog érvényesülését nem az eljáró bíróság korlátozta, hanem az alkalmazandó jogszabályi környezet, a jogvesztő határidő és a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának hiányzó jogkövetkezménye. Az Alkotmány­bíróság a támadott végzés kapcsán megállapította, hogy nem a bíróság jogalkalmazása korlátozta az Alap­törvény IV. cikk (1) és (4) bekezdései érvényesülését, hanem az irányadó jogszabályi környezet, és ezért a Kúria végzése nem alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság erre figyelemmel a Kúria végzésének megsemmisíté­sére irányuló indítványt elutasította.
     Dr. Salamon László s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Szabó Marcel s. k.,
     alkotmánybíró
     .
     Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     07/24/2020
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.VIII.20.268/2019/4 of the Curia (compensation for deprivation of liberty, time limit for the enforcement of claim)
     Number of the Decision:
     .
     3139/2023. (III. 27.)
     Date of the decision:
     .
     03/07/2023
     Summary:
     The Constitutional Court rejected the constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the challenged ruling of the Curia. In the case underlying the proceedings, the petitioner was the subject of criminal proceedings; during the proceedings, he was in criminal custody and then in pre-trial detention. The prosecutor's office terminated the proceedings against the petitioner, but the termination decision did not contain information on how to submit a claim for compensation under the law. The termination decision was served on 9 March 2016 (according to a presumption of service). At the request of the petitioner, the prosecutor's office informed the petitioner by letter dated 24 April 2017 of the possibility to submit a claim for compensation, and re-sent the decision terminating the investigation. The petitioner then submitted a claim for compensation. His claim was partially upheld by the court of first instance, which found that reparation for the harm suffered as a result of his pre-trial detention was justified and necessary. In the court's view, the time limit for the notification of the decision to terminate the investigation starts to run from the date of service of the information; the failure of the authority acting on behalf of the State to act could not be imputed to the party with opposing interest. The court of second instance upheld the judgement of the court of first instance. The Hungarian State initiated a review of the final judgement. In the ruling challenged in the constitutional complaint, the Curia annulled the final judgement, including the judgement of the first instance, and terminated the proceedings. According to the Curia's reasoning, although the relevant statutory provision requires the prosecution to provide information on the possibility of submitting a claim for compensation at the same time as the decision terminating the investigation, the failure to provide such information cannot result in the extension of the forfeit statutory limitation period under substantive law. In the petitioner's view, the failure to inform him of the generation of his claim for compensation and the time limit for asserting the claim led to a situation being in conflict with the Fundamental Law and, as a result, his right to a fair trial was infringed. On the basis of a comparison of the facts of the case established by the courts and not disputed by the petitioner, and the provisions of the law applicable by the courts in making their decisions, the Constitutional Court found that the Curia, in delivering the ruling challenged by the petitioner, acted in accordance with the provisions of the law containing the prevailing rule in respect of the Curia, too. The Constitutional Court emphasised that the Curia, in view of the mandatory nature of the applicable legal provisions, did not have a margin of interpretation, i.e. it could not choose an interpretation in its application of the law that would have asserted the constitutional guarantee enshrined in the relevant law, i.e. the right to compensation for damages, in spite of this and the wording of the law. The Constitutional Court therefore concluded, as a result of its examination of the contested ruling and the procedure leading to its adoption, that asserting the right to compensation was not restricted by the proceeding court, but by the applicable legislative context, and that the contested decision of the Curia was therefore not contrary to the Fundamental Law. Bearing that in mind, the Constitutional Court rejected the petition for annulment of the Curia's ruling.
     .
     .