Ügyszám: IV/01461/2014
.
Első irat érkezett: 08/29/2014
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.068/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyház normatív és kiegészítő támogatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:07/13/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben hozott 10.K.27.068/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti az Alaptörvény XV. cikkében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mert egyházi kiegészítő állami támogatást az indítványozó részére nem állapítottak meg, miközben az Ehtv. mellékeltében szereplő szervezetek közfeladatot ellátó intézményei tekintetében a támogatást folyósították. Érvelése szerint az ítélet sérti a XIII. cikkben garantált tulajdonhoz való jogot, mert az indítványozó tulajdonát érintő határozatok meghozatalakor nem vették figyelembe jogi státuszát, és elvonták a neki járó kiegészítő egyházi normatívát. Az ítélet az indítványozó szerint sérti továbbá a VII. cikkben biztosított vallásszabadsághoz való jogát, mert tulajdonának diszkriminatív elvétele ellehetetlenítette karitatív tevékenységének mint vallásos cselekménynek a gyakorlását..

.

Támadott jogi aktus:
  Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.068/2014/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VII. cikk
XIII. cikk
XV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1461_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1461_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
  Bíróság 10.K.27.068/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének
  megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás
  megindításának indokaként az indítványozó előadta, hogy nyilvántartásba vett
  egyházként működött, de a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény
  hatályba lépését követően az Országgyűlés elutasította egyházkénti elismerési
  kérelmét és az indítványozó egyesületté alakult át. Tekintettel egyházi
  státusza elvesztésére, az általa fenntartott szociális szolgáltató intézmény
  után a 2012. évre nem folyósították számára a költségvetésből a kiegészítő
  egyházi normatívát. Az indítványozó a vonatkozó alkotmánybírósági határozat
  közzététele után kérelmet terjesztett elő az illetékes törvényszéken, hogy
  vegyék (ismételten) nyilvántartásba mint egyházat; a törvényszék a kérelemnek
  helyt adott. A Magyar Államkincstár elrendelte az állami normatíva
  visszafizetési kötelezettségét, ugyanakkor a kiegészítő egyházi normatíva
  kifizetése iránti kérelmet elutasította. Az elsőfokú határozattal szemben az
  indítványozó fellebbezést terjesztett elő, amelyben arra hivatkozott, hogy
  egyházi jogállását nem veszítette el. A fellebbezést a másodfokú hatóság
  elutasította, a jogerős hatósági döntéssel szemben előterjesztett
  felülvizsgálati kérelmet a közigazgatási bíróság ítéletével szintén
  elutasította, arra hivatkozással, hogy az indítványozó nem szerepelt a
  miniszter által vezetett egyházi nyilvántartásban. Az indítványozó a bíróság
  döntésével szemben ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Az
  Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét az indítványozó abban látja,
  hogy az egyházi kiegészítő állami támogatást részére nem állapítottak meg,
  holott az indítványozót is nyilvántartásba kellett volna vennie egyházként a
  miniszternek. A vallásszabadsághoz való jog vonatkozásában pedig arra
  hivatkozott, hogy tulajdonának diszkriminatív elvétele ellehetetlenítette
  karitatív tevékenységének mint vallásos cselekménynek a gyakorlását. Az
  Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt. A közösségi célok
  meghatározásában – az Alaptörvény keretei között – az államnak viszonylag
  szabad mozgástere van; általában véve nem köteles valamely vallási közösség
  által kitűzött célok megvalósításában közreműködni, ha a tevékenységgel
  összefüggésben egyébként nem vállal állami feladatot. A vallásszabadsághoz való
  joggal összefüggő jogok érvényesítésében meglévő gyakorlati különbségek
  alkotmányos határok között maradnak mindaddig, amíg nem diszkriminatív jogi
  szabályozásból erednek, illetve amíg nem diszkriminatív gyakorlat eredményei.
  Akár az állam által vállalt közösségi feladatok megoldásáról, akár a vallási
  közösségek számára hozzáférhetővé tett anyagi támogatásokról, akár pedig az
  állam és a bevett egyházak kötelező közösségi együttműködéséről van szó,
  mindhárom esetkörben érvényesülnie kell az állam világnézeti semlegességének.
  Az indítványozó azt nem támasztotta alá, hogy a fenti szolgáltatásai az azt
  igénybe vevők vallásszabadságának érvényesüléséhez szorosan kapcsolódnának. Az
  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány nem jelölt meg olyan
  megalapozott alkotmányos indokot, amely alapján közigazgatási bíróságnak a
  támadott rendelkezést az ítéletbe foglaltaktól eltérően lehetett és kellett
  volna értelmeznie, ezért az ítélet alaptörvény-ellenességére irányuló
  indítványt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.07.13 9:00:00 2. öttagú tanács
  2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács

  .
  .  .