Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00804/2018
Első irat érkezett: 05/07/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.VI.37.549/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, győzteskompenzáció)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §, 26. § és a Ve. 233. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kvk.VI.37.549. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó kéri továbbá az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 15. § (1/b) bekezdése alkotmányos normakontroll vizsgálatát is.
A Nemzeti Választási Bizottság 964/2018. számú határozatával megállapította az országgyűlési képviselők 2018. évi választása országos listás szavazatának eredményét. A határozat ellen egy magánszemély által benyújtott felülvizsgálati kérelmet a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indítványozó ezen döntés ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó szerint a támadott döntés sérti a választójogi jogalanyiságát, a tisztességes választási eljáráshoz való jogát és az egyenlőséghez való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 15. § (1/b) bekezdés
  Kúria Kvk.VI.37.549/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
C) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
VIII. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_804_0_2018_inditvany_anonimizált.pdfIV_804_0_2018_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3178/2018. (V. 22.) AB végzés
  .
  Az ABH 2018 tárgymutatója: érintettség (alkotmányjogi panasz eljárásban)
  .
  A döntés kelte: Budapest, 05/10/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.05.10 17:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3178_2018 AB végzés.pdf3178_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.VI.37.549/2018/2. számú végzése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. és 27. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Kúria Kvk.VI.37.549/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a támadott végzés sérti az Alaptörvény B) cikk (3)–(4) bekezdését, II. cikk (1) bekezdését, XXII. cikk (1) bekezdését, valamint a XV. cikk (1)–(2) bekezdését, a támadott jogszabályhely pedig az Alaptörvény XV. cikk (1)–(2) bekezdését. A támadott törvényhely tekintetében az indítványozó a 26/2014. (VII. 23.) AB határozatra hivatkozva kérte az alaptörvény-ellenesség megállapítását. Az indítványozó – jellemzően felsorolásszerűen – hivatkozott még indítványában a B) cikk (1)–(4) bekezdésére, a C) cikk (1)–(2) bekezdésére, az R) cikk (2)–(3) bekezdésére, a T) cikk (3) bekezdésére, az I. cikk (1)–(2) bekezdéseire, a VIII. cikk (3) bekezdésére, a XXIV. cikk (1) bekezdésére, és a 24. cikk (1) és (3) bekezdéseire.

  [3] 2. Az Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2018. április 27-én kelt 964/2018. számú határozatában (a továbbiakban NVBh.) megállapította az országgyűlési képviselők 2018. évi választása országos listás szavazásának eredményét. Az NVB döntésével szemben egy kérelmező felülvizsgálati kérelemmel élt, ennek tárgyában született a jelen alkotmányjogi panasz tárgyát képező kúriai végzés. A felülvizsgálati kérelem előterjesztője kérte az NVBh. megsemmisítését és a teljes választás megismétlését, a választási eljárás nyilvánosságának biztosítását a szavazatok újraszámlálását, a szavazólapokkal kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalát, a töredékszavaztok megismételt kiosztását és a választási eredmény megváltoztatását. A kérelmező érintettségét abban jelölte meg, hogy választópolgár, aki ellenzéki szavazatot adott le és nem szavazott nemzetiségi listára.

  [4] 2.1. Az indítvánnyal támadott végzésében a Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan, mivel a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata, valamint az NVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be felülvizsgálati kérelmet. A Kúria hivatkozott azon gyakorlatára, miszerint az érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. A közvetlen érintettség igazolása a kérelmező terhére esik. A Kúria abban az esetben, ha az érintettségre a kérelmező nem hivatkozik, nem jelöl meg olyan tényt, körülményt, adatot, amiből érintettségére lehet következtetni, illetve ilyen tény, körülmény, adat az ügy iratai alapján sem állapítható meg, a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. A Kúria megállapította, hogy a kérelmező által felvetett absztrakt érdek- és jogsérelmek nem alapozzák meg közvetlen érintettségét: önmagában a választópolgári minőség, az ellenzéki szavazókénti minősítés, illetve a nemzetiségi listára nem szavazó választói minőség nem elegendő a közvetlen érintettség igazolására. A Kúria ezért megállapította, hogy a kérelem érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

  [5] 2.2. Az indítványozó az alapul fekvő eljárásban tehát nem vett részt. Az indítványozó alkotmányjogi panasz előterjesztésére való jogosultságával kapcsolatosan arra hivatkozott, hogy korábban a „győzteskompenzációs szabály ügyében” fordult az NVB-hez, amely kifogását az NVB 944/2018. számú határozatával elutasította. A jelen panaszában viszont egy más által kezdeményezett eljárásban hozott végzéssel szembeni kezdeményezéshez „szeretne kapcsolódni”, mint kifejti: „érveimmel szeretném támogatni beadványát”.

  [6] 2.3. A Kúria végzésével kapcsolatosan az indítványozó arra hivatkozott, hogy az nem differenciál kellőképpen az érintettséget illetően „és még a szavazatokra vonatkozóan sem állapítja meg a választópolgár közvetlen érintettségét”, így az NVBh. emiatt érdemben nem vitatható a Kúria előtt. Ugyanezen alapon – mint „választásokon résztvevő állampolgár” – terjesztette elő alkotmányjogi panaszát.

  [7] 3. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) bekezdése értelmében elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatósága törvényi feltételeinek fennállását, a befogadás formai és tartalmi feltételeinek meglétét vizsgálta meg. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz formai és tartalmi vizsgálatát az Abtv. 26–27. §-a, 29–31. §-ai és az 52. § (1) és (1b) bekezdései alapján végezte el.

  [8] 3.1. Az indítványozó az alkotmányjogi panasz benyújtására vonatkozó jogosultságát nem igazolta.

  [9] 3.2. Az Abtv. 26. §-a és 27. § a) és b) pontjai értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat a Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [10] Az indítványozó az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló eljárásban nem vett részt. Érintettsége tekintetében az indítványozó kizárólag választópolgári minőségére hivatkozott. A választópolgári minőség azonban önmagában nem felel meg az Abtv. 26. § (1) bekezdésében érintettség kritériumainak: érintettség indítványozó által felvetett tág értelmezésére az Abtv. 26. § (1) bekezdés alapján nincs lehetőség. Az Abtv. 27. §-a alapján az érintettség pusztán azon az alapon, hogy a Kúria jogértelmezése általában véve megjelöli – állandó gyakorlatára hivatkozással –, hogy az előtte folyó eljárásban ki minősül érintettnek, valamint hogy ennek következményét a kérelmezőre nézve levonja az alapeljárásban semmilyen formában részt nem vett panaszos esetében olyan távoli és hipotetikus kapcsolatot jelent, aminek következtében az Abtv. 27. §-a szerinti érintettség ugyancsak nem állapítható meg.

  [11] 3.3. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó érintettségének hiányában az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, ezért azt a befogadhatóság egyéb feltételei vizsgálatának mellőzésével, az Abtv. 56. § (3) bekezdésére figyelemmel, az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének c) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Salamon László s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   05/07/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. Kvk.VI.37.549/2018/2 of the Curia (election case, compensation of the winner)
   Number of the Decision:
   .
   3178/2018. (V. 22.)
   Date of the decision:
   .
   05/10/2018
   .
   .