English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00753/2018
Első irat érkezett: 04/25/2018
.
Az ügy tárgya: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése, 35/M. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi adatok)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/09/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése, 35/M. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint egy közérdekű feladat végrehajtásához a szükséges személyes adatok összegyűjtését a támadott jogszabályi rendelkezés kizárólag olyan módon teszi lehetővé, hogy egyúttal univerzálisan és végérvényesen elvonja a polgárok jogát a jogorvoslathoz, ugyanis személyes adatok állami kezelése során fellépő jogsérelem esetén egyetlen esetben sincs jogorvoslat..
.
Indítványozó:
  Dr. Alexin Zoltán
Támadott jogi aktus:
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont 5. § (2) bekezdés c) pont 14. § c) pont 21. § (1) bekezdés a) pont
  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdés 14/A. § (1) bekezdés d) pont 30. § (7a) bekezdés 35/F. § (3) bekezdés 35/H. § (1) bekezdés 35/I. § (2) bekezdés 35/J. § (2) bekezdés 35/M. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_753_0_2018_inditvany_anonimizáltz.pdfIV_753_0_2018_inditvany_anonimizáltz.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3018/2019. (I. 21.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 01/15/2019
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.01.15 15:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3018_2019 AB végzés.pdf3018_2019 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10/A. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése és 35/M. § (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, továbbá 21. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó (dr. Alexin Zoltán) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Indítványában az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 10/A. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése és 35/M. § (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, továbbá 21. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
  [2] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában általános jelleggel hivatkozik arra, hogy a támadott rendelkezések kapcsán felmerül az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésének sérelme, amely szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, [...]”, továbbá sérül szerinte az Alaptörvény II. cikke, az emberi méltósághoz fűződő alapvető jog. Az indítványozó ugyanakkor nem fejti ki, hogy konkrétan az Eüatv. és az Infotv. egyes rendelkezéseit melyik Alaptörvényben biztosított jogába ütközőnek tartja, és miért.

  [3] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az Ügyrendben meghatározottak szerinti tanácsban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt feltételeit, különösen a 26. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
  [4] Az alkotmányjogi panasz nem felelt meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt, az indítványokkal szemben támasztott követelményeknek.
  [5] Az indítványozó megjelölte bár az Alkotmánybíróság hatáskörét megalapozó törvényi rendelkezést, valamint az Eüatv. és az Infotv. azon rendelkezéseit, amelynek megsemmisítését kérte. Alkotmányjogi panasza nem tartalmaz azonban határozott kérelmet arra nézve, hogy az Eüatv., illetve az Infotv. egyes rendelkezéseit konkrétan az Alaptörvény mely rendelkezésébe ütközőnek tartja. Indítványában nincs így indokolás arra vonatkozóan sem, hogy az Eüatv. és az Infotv. rendelkezéseit miért tartja az Alaptörvényben biztosított jogába ütközőnek. Az alkotmányjogi panaszában nem fejtette tehát ki a támadott törvényi rendelkezések kapcsán konkrétan „az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont], illetve az „indítványban foglalt kérelem részletes indokolását” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont].
  [6] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza: indokolás hiányában a kérelem nem felel meg határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdésében írt követelményének, annak elbírálására nincs lehetőség. Az indítványban kifejezetten meg kellett volna jelölni, hogy a támadott törvényi rendelkezések az indítványozó melyik alapvető jogát és miért sértik {34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [212]}.
  [7] Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján megállapította, hogy az indítvány nem felelt meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltaknak, ezért az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Stumpf s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   04/25/2018
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against Section 5 (1) b), Section 5 (2) c), Section 14 c), Section 21 (1) a) of the Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information as well as against Section 10 (4), Section 14/A (1) d), Section 30 (7a), Section 35/F (3), Section 35/H. § (1), Section 35/I (2), Section 35/J (2), Section 35/M (1) of the (IV/753/2018) of the Act XLVII of 1997 on the Handling and Protection of Medical and Related Personal Data (healthcare data)
   Number of the Decision:
   .
   3018/2019. (I. 21.)
   Date of the decision:
   .
   01/15/2019
   .
   .