English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01484/2020
Első irat érkezett: 09/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése és a költségmentesség és költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 18. §-a elleni alkotmányjogi panasz (személyes költségmentesség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Horváth Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.640.528/2018/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.53.176/2017/16. számú végzése és a költségmentesség és költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint az elsőfokú bíróság előtt közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása ügyében folyó ügyben az akkor hatályos 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet rendelkezései szerint költségmentességi kérelmet nyújtott be.
A kérelmét a bíróság elutasította a nettó bevételeire hivatkozással, melyet a fellebbezése során eljáró bíróságok helybenhagytak.
Álláspontja szerint alapjogsértőek a bírósági döntések. .
.
Támadott jogi aktus:
  a költségmentesség és költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 18. §
  a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.640.528/2018/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.53.176/2017/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
III. cikk
XV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1484_0_2020_indítvány_anonimi.pdfIV_1484_0_2020_indítvány_anonimi.pdf
.
A döntés száma: 3339/2022. (VII. 21.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 06/28/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.06.28 9:00:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3339_2022 AB végzés.pdf3339_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése, e végzéssel összefüggésben a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.640.528/2018/4. számú végzése, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.53.176/2017/16. számú végzése ellen, azok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérve. Az indítványozó álláspontja szerint a végzések ellentétesek az Alaptörvény II. cikkével, III. cikk (1) bekezdésével és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseivel.
  [2] Az indítványozó – az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján – a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kmtv.) 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályhely sérti az Alaptörvény II. cikkét, III. cikkét, XV. cikkének (4) bekezdését, XXIV. cikkének (1) bekezdését és XXVIII. cikkének (1) bekezdését.

  [3] 1.1. Az indítványozó felperes 2017. július 21. napján keresetet terjesztett elő közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránt. Keresetlevelén eljárási illetéket nem rótt le, személyes költségmentesség engedélyezését kérte. E kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította. Később az indítványozó beadványában ismételten személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, melyet a Kmtv. 5. § (1) bekezdés e) pontjára alapított. Az elsőfokú bíróság végzésével határidő tűzésével, a személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem elutasításának terhe mellett felhívta az indítványozót, hogy csatoljon 60 napnál nem régebbi vagyonnyilatkozat nyomtatványt, továbbá csatolja utolsó 3 havi bankszámla kivonatát. Az indítványozó a végzést átvette, azonban az abban foglalt felhívásnak nem tett eleget, fenntartotta, hogy személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmének elbírálására a Kmtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság álláspontja szerint a Kmtv. rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben, nem pedig a 2018. január 1-jén és az azt követően előterjesztett költségmentességi kérelmekre kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy az indítványozó jövedelmi és vagyoni viszonyait a jogszabályban meghatározott módon nem ­igazolta, továbbá maga hivatkozott arra, hogy vagyoni-, jövedelmi helyzetében első kérelmének benyújtása óta érdemi változás nem történt, a bíróság a személyes költségmentesség engedélyezésének jogszabályi feltételeit továbbra sem látta fennforogni, ezért kérelmét a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése, 7. § (2) bekezdése alapján elbírálva elutasította. Az elsőfokú bíróság felhívta az indítványozót, hogy a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának terhe mellett a végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 nap alatt rójon le 21 000 Ft kereseti illetéket.
  [4] A végzés ellen határidőben az indítványozó fellebbezést terjesztett elő, mely azonban hiányos volt, ezért őt a másodfokú bíróság végzésével fellebbezése hiányainak pótlására hívta fel. A végzést az indítványozó átvette, azonban az abban foglaltaknak nem tett eleget. Erre tekintettel a másodfokú bíróság a fellebbezést hivatalból elutasította.
  [5] A másodfokú bíróság végzése ellen az indítványozó fellebbezett. Jogorvoslati kérelme a végzés hatályon kívül helyezésére és arra irányult, hogy a másodfokú bíróság engedélyezze számára a költségmentességet. Az indítványozó előadta, hogy a hiánypótlás elmulasztásáról a másodfokú végzés átvételekor értesült. Arra hivatkozott, hogy a bíróság nem tájékoztatta, milyen jogszabályi rendelkezése alapján kell a fellebbezést teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni, a korábbiakban benyújtott fellebbezéseivel kapcsolatban ilyen feltételt a bíróság nem támasztott. Az ítélőtábla szerint a fellebbezés alaptalan volt, a másodfokú bíróság helyesen járt el, amikor a beadvány hitelességét hivatalból vizsgálta, és annak egyszerű magánokirati jellegére tekintettel a fellebbezést hiánypótlásra adta vissza, a hiánypótlásra szabott teljesítési határidő pedig eredménytelenül telt el. A fellebbezési kérelemről a másodfokú bíróság helytállóan, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal döntött, az ítélőtábla a másodfokú bíróság végzését helybenhagyta.

  [6] 1.2. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [7] Az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszában előadta, hogy álláspontja szerint a végzések ellentétesek az Alaptörvény II. cikkével, III. cikk (1) bekezdésével és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseivel.
  [8] Az indítványozó panaszában az Alaptörvény II. cikkének, III. cikk (1) bekezdésének sérelmével kapcsolatban indokolást nem adott elő, az alapjogi sérelmet pusztán állította. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseinek sérelme tekintetében az indítványozó előadta, hogy az, hogy az ítélőtábla végzésével szemben nincs helye fellebbezésnek, elvágja őt a jogorvoslat lehetőségétől.
  [9] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszának az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti elemében előadta, hogy álláspontja szerint a Kmtv. 18. §-a sérti az Alaptörvény II. cikkét, III. cikkét, XV. cikkének (4) bekezdését, XXIV. cikkének (1) bekezdését és XXVIII. cikkének (1) bekezdését, mivel bíróságok eljárása méltánytalan volt.

  [10] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében előírtak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért tanácsban eljárva mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e a törvényben előírt befogadhatósági feltételeknek.

  [11] 2.1. Az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panasz az elfogadott igazolási kérelemre tekintettel határidőben érkezett. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában megjelöli az Alkotmánybíróság hatáskörét és az indítványozó jogosultságát megalapozó törvényi rendelkezést, az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit [II. cikk, III. cikk (1) bekezdése, XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdései], a támadott bírói döntéseket, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzését, a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.640.528/2018/4. számú végzését, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.53.176/2017/16. számú végzését, továbbá kifejezett kérelmet a bírói döntések megsemmisítésére. Az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, valamint jogosultsága és érintettsége egyértelmű, mivel saját egyedi ügyével összefüggésben terjesztette elő alkotmányjogi panaszát.
  [12] Az Abtv. 52. §-a szerinti határozott kérelem követelményének részét képezi az indokolás előterjesztésének a kötelezettsége is [52. § (1b) bekezdés b) és e) pont]: „Indokolás hiányában a kérelem nem felel meg a határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdésében írt követelményének, annak elbírálására nincs lehetőség” {34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [212]}. Az indítvány az Alaptörvény II. cikkével, III. cikk (1) bekezdésével és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseivel összefüggésében az indítvány nem tartalmaz releváns, alkotmányjogilag értékelhető indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett bírósági végzések miért lennének ellentétesek az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel. A kifejtettek alapján e vonatkozásokban az egyéb törvényi feltételek teljesülése ellenére sem kerülhetne sor érdemi alkotmányossági vizsgálatra.

  [13] 2.2. Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdés szerinti panaszában pusztán állította az Alaptörvény II. cikkének, III. cikkének, XV. cikk (4) bekezdésének, XXIV. cikk (1) bekezdésének és XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelmét a Kmtv. 18. §-ának tekintetében, ahhoz azonban indokolást nem fűzött. Erre tekintettel az alkotmányjogi panasz ebben a részében nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésének b) pontján alapuló feltételnek, így az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálatának nincs helye.

  [14] 3. Fentiek alapján az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt befogadhatósági feltételeknek. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Juhász Miklós s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Juhász Imre
    alkotmánybíró helyett
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    09/04/2020
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the ruling No. 1.Pkf.25.004/2020/2 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal and section 18 of the Act CXXVIII of 2017 on the Application of Cost Exemption and the Prenotation of Costs in the Civil and Administrative Court Procedure (personal cost exemption)
    Number of the Decision:
    .
    3339/2022. (VII. 21.)
    Date of the decision:
    .
    06/28/2022
    .
    .