Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01718/2013
Első irat érkezett: 11/22/2013
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75.771/2012/5.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tárgyalási nap tűzése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/24/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75.771/2012//5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Álláspontja szerint a 2.Gf.75.771/2012/2. számú idéző végzés sérti az Alaptörvény XXIV. cikke szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, mivel az eljáró bíróság olyan érthetetlenül távoli tárgyalási napot tűzött, amellyel a perbeli felek mindegyikét kizárta a további jogorvoslat lehetőségéből, mert közben megváltozott a jogi környezet. Ezzel megsértette a tisztességes és ésszerű határidőn belüli ügyintézés elvét..
.
Indítványozó:
  Virtuális Ipari Park Kft.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75.771/2012/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
1718_2013_inditvany_kieg_anonim.pdf1718_2013_inditvany_kieg_anonim.pdf1718_2013_inditvany_anonim.pdf1718_2013_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3148/2014. (V. 9.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1953
  .
  A határozat kelte: Budapest, 05/05/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.05.05 8:30:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75771/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
    [1] 1.1. Az indítványozó gazdasági társaság ügyvezetője 2013. november 22-én – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 27. §-a alapján – alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75771/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított jogainak sérelmére hivatkozással.
    [2] Az Alkotmánybíróság főtitkára (főtitkár) megküldte az alkotmányjogi panaszt az elsőfokon eljárt bíróságnak, ahol azt joghatályosan be kellett volna nyújtani. A Pesti Központi Kerületi Bíróság átirata szerint a támadott ítéletet 2013. május 21-én kézbesítették az indítványozónak. Az indítványozót a főtitkár erről, valamint az igazolás lehetőségéről tájékoztatta, amire az indítványozó a felhívásban meghatározott időben igazolási kérelemmel élt és hivatkozott gyermeke születésére és az azt övező egészségügyi problémákra. Az Alkotmánybíróság – egyesbíróként eljárva – az igazolási kérelmet elfogadta, s a továbbiakban úgy tekintette, mintha az ügyet határidőben nyújtották volna be.

    [3] 1.2. Az indítványozó előadja, hogy ügyében a számára kedvező elsőfokú ítéletet (PKKB 10.G.300.924/2011/31., kelt 2012. május 23-án) követően az alperes fellebbezést terjesztett elő. Az alperesi fellebbezést az idéző végzéssel együtt 2012. augusztus 20-án vette kézhez a felperes, de az abban szereplő tárgyalási időpont 2013. március 21-ei tárgyalási időpontra szólt. A másodfokú bíróság ítélete az elsőfokú bíróság ítéletét – fellebbezett részében – megváltoztatta és a felperesi keresetet elutasította. Időközben hatályba lépett a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (Pp.) is módosító, az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Ppm.) 7. §-a, amely felemelte a felülvizsgálati értékhatárt, s amelynek hatálybaléptető rendelkezése úgy szól, hogy a Ppm. hatálybalépését követő 60. nap után jogerőre emelkedett ítéletek tekintetében kell alkalmazni az új felülvizsgálati értékhatárt.
    [4] Az indítványozó érvelése szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését, az ésszerű időn belül való eljárási kötelezettséget és a részrehajlásmentes eljárás követelményét sértette a Fővárosi Törvényszék, amikor szokatlanul távoli időpontra kitűzött tárgyalással mindkét felet megfosztotta a felülvizsgálat mint rendkívüli perorvoslat lehetőségétől.

    [5] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e a törvényben előírt formai, valamint az Abtv. 26–27. §§-ban, és az Abtv. 29–31. §§-ban foglalt tartalmi természetű befogadhatósági feltételrendszernek.

    [6] 2.1. Bár az indítványozó az alkotmányjogi panaszban kifogásolt bírói döntés kiadmányát 2013. május 21-én vette kézhez, az alkotmányjogi panaszt 2013. november 22-én, vagyis az Abtv. 30. § (1) bekezdésében előírt hatvan napos határidőn túl terjesztette elő. Mivel igazolási kérelmét az Alkotmánybíróság – egyesbíróként eljárva – elfogadta, így e körben a továbbiakban úgy tekintette az Alkotmánybíróság, mintha az alkotmányjogi panaszt határidőben terjesztették volna elő.
    [7] Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 52. § (1) és (1b) bekezdésének megfelelően határozott kérelmet tartalmaz a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75771/2012/5. számú ítélete megsemmisítésére, ezért a panasz a befogadás formai természetű feltételeinek eleget tesz.
    [8] 2.2. Az indítványozó az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló polgári peres ügyben felperesként szerepel, így az Abtv. 27. §–a alapján érintettsége az egyedi ügyben megállapítható. Jelen ügyben az indítványozó a fellebbezési lehetőségének kimerítését követően, a Fővárosi Törvényszék másodfokú, jogerős ítéletével szemben nyújtotta be alkotmányjogi panaszát, amely így megfelel az Abtv. 27. §-ában előírt jogorvoslati lehetőségek kimerítésére vonatkozó követelményeknek is.
    [9] Ugyanakkor egy másik ügyben az Alkotmánybíróság egy bírósági határozat megsemmisítésére irányuló indítvány vonatkozásában az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésével összefüggésben kifejtette: „Az indítványozó által hivatkozott XXIV. cikk (1) bekezdése szerint: »Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.« Az Alaptörvény ezen rendelkezése nem a bírósági eljárásokra, hanem a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozik. Az indítványozó által hivatkozott ezen alaptörvényi rendelkezés és a támadott bírósági ítéletek közötti összefüggés tehát hiányzik. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az említett összefüggés hiánya az indítvány befogadásának tartalmi akadálya {3130/2013. (VI. 24.) AB végzés, Indokolás [17]}.” {3040/2014. (III. 13.) AB végzés, Indokolás [13]}. Tekintettel a fentiekre, az indítványozó által állított alapjogsértés és a felhívott alaptörvényi rendelkezés között hiányzik az összefüggés, amely megalapozhatná az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálatát.
    [10] Fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz befogadására nincs lehetőség. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt ezért az Abtv. 47. § (1) bekezdése, 50. §-a és az 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdései alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján – visszautasította.
     Dr. Kovács Péter s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Kiss László s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     11/22/2013
     .
     Number of the Decision:
     .
     3148/2014. (V. 9.)
     Date of the decision:
     .
     05/05/2014
     .
     .