English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00222/2023
Első irat érkezett: 01/30/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria 1/2022. számú BPJE határozata és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzlefoglalás utáni kamatigény érvényesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Előadó alkotmánybíró: Czine Ágnes Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria 1/2022. számú BPJE határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri. Továbbá kéri az Abtv. 28. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése alkotmányossága vizsgálatát.
Az indítványozó, mint örökös, az ügy előzményeként előadja, hogy az örökhagyó ellen indított büntetőeljárás során a házkutatás alkalmával talált készpénzt a nyomozóhatóság biztosítási intézkedésként lefoglalta, majd a bíróság elrendelte annak zár alá vételét, melyet a bíróság később feloldott és a készpénzt az örökösöknek kiadni rendelte. Az indítványozó ezt követően polgári pert indított a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a lefoglalt készpénz után járó kamatigénye érvényesítése érdekében.
A legfőbb ügyész a jelen üggyel szorosan összefüggő Kúria Pfv.III.21.047/2020/18. számú végzése kapcsán kezdeményezte a Kúria jogegységi eljárását, amelynek nyomán a Kúria összevont Büntető és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa meghozta a jelen alkotmányjogi panaszban támadott, a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről szóló 1/2022. Büntető-polgári jogegységi határozatot, amely szerint az R.-ben szabályozott kamatigény kizárólag büntetőeljárásban érvényesíthető.
Erre tekintettel a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése a pert megszüntette, melyet a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogegységi határozat sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését, mivel a Pp. 1. § (1) bekezdésével ellentétesen utasította büntetőeljárási útra az igény elbírálását, ezáltal az őt megillető kamatigényt nem érvényesítheti, mert a büntetőeljárás már lezárult, ami a tulajdonhoz való joga sérelméhez vezet. Emellett hivatkozik az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének megsértésére is..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria 1/2022. számú büntető-polgári jogegységi határozata a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről
  Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_222_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_222_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3384/2023. (VII. 27.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 07/04/2023
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.07.04 8:45:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3384_2023 AB végzés.pdf3384_2023 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria 1/2022. BPJE határozata és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdése és 37. § (2) bekezdése alapján – jogi képviselő útján (dr. Kovács Vince ügyvéd) – alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben kérte a Kúria 1/2022. BPJE határozat alaptörvény-ellenességének a megállapítását és megsemmisítését. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 28. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, vizsgálja felül a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022. számú, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022. számú eljárása alkotmányosságát is.

  [2] 1.1. A megelőző bírósági eljárásban az indítványozó felperesként vett részt. Az eljárt bíróságok által megállapított tényállás szerint a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 2006. május 9. napján foganatosított házkutatás során biztosítási intézkedésként lefoglalt 97 000 000 forint készpénzt. Az ügyben II. rendű alperesként eljáró Legfőbb Ügyészség, és a III. rendű alperesként eljáró Fővárosi Törvényszék elrendelte a pénzösszeg zár alá vételét. A Fővárosi Ítélőtábla az 5.Bf.299/2019/83. számú – a Kúria Bhar.I.456/2021/12. számú végzésével helybenhagyott – ítéletével a fenti pénzösszeg zár alá vételét feloldotta, és azt az indítványozó részére rendelte kiadni.
  [3] Az indítványozó jogi képviselője a 2022. március 21. napján kelt keresetlevélben kérte a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 89. § (1) és (2) bekezdése alapján a zár alá vett pénzösszeg után kamat megfizetését. Keresetében az indítványozó az I. rendű alperest 1 909 439 forint, a II. rendű alperest 26 588 560 forint, míg a III. rendű alperest 32 508 089 forint megfizetésére kérte kötelezni.
  [4] A Budapest Környéki Törvényszék mint elsőfokú bíróság a 4.P.20.360/2022/5. számú végzésével a pert megszüntette, mert az elsőfokú eljárás alatt a Kúria meghozta az 1/2022. BPJE határozatát a lefoglalással összefüggő közjogi- magánjogi igény érvényesítéséről. A jogegységi határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint „[a] lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 89. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott kamatfizetési igény kizárólag a büntető eljárásban érvényesíthető. Amennyiben az érintett szerint a büntetőeljárásban – a lefoglalással összefüggésben – jogellenesen jártak el vele szemben, a polgári ügyben emiatt érvényesített igény – a kamatigényt is ideértve – jogalapja a közhatalom gyakorlásával (államigazgatási jogkörben) okozott kár.”
  [5] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó keresetét kizárólag a Rendelet 89. § (1) és (2) bekezdésére alapította, ezért a kamat megfizetése iránti igénye a büntetőbíróság hatáskörébe tartozik.
  [6] A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 4.Pkf.25/825/2022/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A fellebbezésben foglaltakra tekintettel kiemelte, hogy a III. rendű alperes helyesen utalt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 42. § (1) bekezdésére, amely szerint a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező. Egyebekben megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállást helyesen állapította meg és az abból levont jogkövetkeztetése is helytálló. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 176. § (1) bekezdés b) pontja és 240. § (1) bekezdése alapján ezért a per megszüntetésének volt helye.

  [7] 1.2. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria 1/2022. BPJE határozata sérti az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdését, a XXVIII. cikk (1) bekezdését és a 28. cikkét.
  [8] Az indítványozó álláspontja szerint sérti a hatalommegosztás elvét [Alaptörvény C) cikk (1) bekezdés], hogy a Kúria nem értelmezte a Rendelet rendelkezéseit, hanem felülírta, ­illetve kiegészítette azt. Sem a Rendelet, sem egyéb törvény nem rendelkezett arról, hogy mely bíróság köteles a Rendelet 89. § (1)–(2) bekezdései szerinti kamatigény elbírálására, így a Pp. 1. § (1) bekezdése értelmében ezen igényt a polgári bíróságoknak kell elbírálnia. Az indítványozó érvelése szerint ezt az értelmezést a Kúria semmilyen – az Alaptörvény 28. cikkében foglalt – jogértelmezési elv nyomán sem írhatta volna felül.
  [9] Az indítványozó az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésének a sérelmét arra tekintettel állította, hogy álláspontja szerint a jogegységi határozatban foglalt értelmezés folytán valójában elesik a kamatigény érvényesítésének lehetőségétől. A Rendelet 89. § (1)–(2) bekezdése szerint az indítványozót megilleti a lefoglalt összeg után járó kamatigény, amely nem pusztán egy reménybeli várakozás, hanem egy jogszabályon alapuló konkrét igény. Ennek elvonása ezért sérti a tulajdonhoz való alkotmányos jogát.
  [10] Az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének a sérelmét részben arra tekintettel állította, hogy álláspontja szerint a Kúria azzal, hogy a Pp. 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételek hiányában, a Rendelet szabályainak értelmezésével rendelte a büntetőbíróságok hatáskörébe a kamatról való döntéshozatalt – a jogszabályban számára biztosított értelmezési tartományból kilépve – önkényes rendelkezést alkotott. Az indítványozó e körben összegezve érveit előadta, hogy „habár a kógens törvényi rendelkezések értelmében a polgári bíróságnak kellett volna elbírálnia az ügyet, az a Kúria alaptörvény-ellenes jogegységi határozata alapján – szintén alaptörvény-ellenesen – megállapította hatásköre hiányát, s így – mivel a törvényes bíróság nem hozott érdemi döntést az ügyben – elvonásra került indítványozónak a bírósághoz forduláshoz való alapvető joga”.

  [11] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e a törvényben előírt befogadhatósági kritériumoknak.

  [12] 2.1. Az indítványozó jogi képviselője részére a másodfokú végzést 2022. november 21-én kézbesítették. Az indítványozó az alkotmányjogi panaszt jogi képviselő útján 2023. január 19-én terjesztette elő. Megállapítható tehát, hogy az indítványozó az alkotmányjogi panaszt határidőben terjesztete elő [Abtv. 30. § (1) bekezdés].

  [13] 2.2. Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt határozott kérelem követelményének a támadott jogegységi határozat vonatkozásában eleget tesz.
  [14] Az indítványozó megjelölte a) azt a törvényi rendelkezést [Abtv. 26. §, 37. § (2) bekezdés], amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, és amely az indítványozó jogosultságát megalapozza; b) az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét; c) az Alkotmánybíróság által vizsgálandó jogegységi határozatot (a Kúria 1/2022. BPJE határozata); d) az Alaptörvény általa megsértettnek vélt rendelkezéseit [Alaptörvény C) cikk (1) bekezdés, XIII. cikk (1) bekezdés, XXVIII. cikk (1) bekezdés, 28. cikk]; e) az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogegységi határozat miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel, valamint f) a kifejezett kérelmet a jogegységi határozat megsemmisítésére.
  [15] Nem felel meg ugyanakkor az alkotmányjogi panasz az Abtv. 52. § (1b) bekezdésben foglalt határozott kérelem követelményének a támadott bírói döntés (Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése) vonatkozásában. Az indítványozó ugyanis nem jelölte meg azt a törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, nem adott elő indokolást arra nézve, hogy a bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével, továbbá nem terjesztett elő kifejezett kérelmet a bírói döntés megsemmisítésére.

  [16] 2.3. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának törvényi feltétele [Abtv. 26. § (1) bekezdés a) pont], hogy az indítványozó Alaptörvényben biztosított jog sérelmére hivatkozzon. Az indítvány e feltételnek csak részben tesz eleget. Az Alkotmánybíróság gyakorlata következetes abban, hogy az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdése nem tartalmaz az indítványozó számára Alaptörvényben biztosított jogot, így arra alkotmányjogi panaszt alapítani az indítványozónak nincs lehetősége.
  [17] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában hivatkozott az Alaptörvény 28. cikkének sérelmére is. Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy gyakorlata értelmében az Alaptörvény 28. cikkében foglalt, a bíróságoknak címzett jogértelmezési segédszabály nem tekinthető olyan Alaptörvényben biztosított jognak, amelynek sérelmére hivatkozva alkotmányjogi panaszt lehetne benyújtani {3084/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [6]; 3176/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [29]}.

  [18] 2.4. Az Alkotmánybíróság a fentieken túl megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz befogadásának egyéb feltételei fennállnak. Az indítványozó ugyanis érintett az ügyben, mivel a megelőző peres eljárásban félként vett részt (Abtv. 26. §, Abtv. 51. §), továbbá a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeit kimerítette [Abtv. 26. § (1) bekezdés b) pont].

  [19] 3. Az Alkotmánybíróság az alábbiakban az Abtv. 29. §-a szerinti befogadási feltételeket vizsgálta. A feltételek meglétének a vizsgálata az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.

  [20] 3.1. Az indítványozó szerint a támadott jogegységi határozat azért sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében rögzített jogát, mert az abban foglalt jogértelmezés – álláspontja szerint – elvonta a Rendelet 89. § (1)–(2) bekezdésén alapuló kamatigény érvényesítésének a lehetőségét.
  [21] Az Alkotmánybíróság e körben mindenekelőtt arra mutat rá, hogy a tulajdonhoz való jog sérelme a konkrét ügyben nem merülhet fel, mert a támadott jogegységi határozatban foglalt jogértelmezés nem vonta el a Rendelet 89. § (1)–(2) bekezdésén alapuló kamatigény érvényesítését. A jogegységi határozat rendelkező részének 1. pontja azt a jogértelmezési kérdést döntötte el, hogy a kamatfizetési igény kizárólag a büntetőeljárásban érvényesíthető. A jogegységi határozat ezen rendelkező részi pontja emellett azt is kimondja, hogy amennyiben az érintett szerint a büntetőeljárásban – a lefoglalással összefüggésben – jogellenesen jártak el vele szemben, a polgári ügyben emiatt érvényesített igény – a kamatigényt is ideértve – jogalapja a közhatalom gyakorlásával (államigazgatási jogkörben) okozott kár. A jogegységi határozat indokolása ezzel összefüggésben rámutatott arra, hogy a Ptk. hatálya alá a közhatalom gyakorlása és a hatósági feladatok ellátása során történő károkozás tartozik, amely a Ptk. 6:548–549. §-ai alapján többek között akkor is érvényesíthető, ha azt a közhatalom gyakorlásának az elmulasztásával okozták. A Kúria kifejezetten utalt arra is, hogy a Rendelet 89. §-a szerinti kamatigényről való döntés elmulasztása ide tartozik (Indokolás [21]).

  [22] 3.2. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria azzal, hogy a jogegységi határozatban a Pp. 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételek hiányában, a Rendelet szabályainak értelmezésével rendelte a büntetőbíróságok hatáskörébe a kamatról való döntéshozatalt – a jogszabályban számára biztosított értelmezési tartományból kilépve – önkényes jogértelmezésen alapuló rendelkezést alkotott. Ennek következtében megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés].
  [23] Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az Abtv. 37. § (2) bekezdése alapján folytatott alkotmányjogi panasz eljárásban a jogegységi határozatnak is kizárólag az alkotmányossági szempontú felülvizsgálatára van hatásköre. Az Alkotmánybíróság a jogegységi határozatok vizsgálatakor sem tekinthető a Kúria felülbírálati fórumának, a jogegységi határozatokkal kapcsolatos hatásköre is az Alaptörvény védelmét biztosítja.
  [24] Nem alapozza meg az Alkotmánybíróság eljárását az, hogy az indítványozó nem ért egyet a jogegységi határozatban foglaltakkal. Az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdése alapján a Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. A jelen ügyben ezért megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a támadott jogegységi határozatban foglalt jogértelmezési kérdések megítélése a Kúria döntésének Alkotmánybíróság általi felülmérlegelését igényelné, amelyre azonban az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is tartózkodik annak vizsgálatától, hogy a Kúria jogegységi határozatában megjelölt érvek megalapozottak-e, vagy a Kúria az egyes szakjogi kérdéseket helytállóan értelmezte-e.

  [25] 3.3. Az indítványozó a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét a bírósághoz fordulás jogával összefüggésben is állította, mert a támadott jogegységi határozat nyomán nem pusztán sérült, de véleménye szerint meg is szűnt az igény bírói úton való érvényesíthetősége azzal, hogy a jogegységi határozat kizárta a polgári bíróság hatáskörét. Az indítványozó e körben utalt a törvényes bíróhoz való jog sérelmére is.
  [26] A bírósághoz fordulás joga a tisztességes eljáráshoz való jogból ered, annak egyik részjogosítványa, amely azt a kötelezettséget rója az államra, hogy a jogviták elbírálására bírói utat biztosítson {3153/2016. (VII. 22.) AB határozat, Indokolás [35]}. Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a különböző típusú bírósági eljárások „megindítására és lefolytatására bizonyos alkotmányos és törvényi garanciák megtartása mellett, vagyis a rájuk irányadó jogszabályi előírások szabta keretek között van lehetőség. Önmagában ezért az a tény, hogy az egyébként általánosságban rendelkezésre álló (vagyis jogszabályba foglalt) bírói jogvédelmi lehetőség igénybevételével összefüggésben az adott ügyben eljáró bíróság a jogalkalmazó tevékenysége körében, annak törvényi (esetleg alaptörvényi) kereteit át nem lépve – az adott eljárás lefolytathatóságának feltételeire vonatkozó jogszabályi előírások értelmezése alapján – azt állapítja meg, hogy az eljárás lefolytatásának feltételei nem állnak fenn, vagy éppen annak megindítására az eljárás kezdeményezője nem jogosult, nem hozható összefüggésbe a bírósághoz fordulás jogának sérelmével.” {3404/2020. (XI. 13.) AB végzés, Indokolás [27]} Annak „megítélése, hogy egy polgári ügyre valamely bíróság kizárólagosan illetékes-e, ­illetve ennek esetleges hiánya egyben a hatáskör hiányát is jelenti – főszabály szerint – önálló jogértelmezési kérdésnek minősül” {3063/2015. (IV. 10.) AB végzés, Indokolás [11]}.
  [27] Az Alkotmánybíróság e körben utal továbbá a törvényes bíróhoz való joggal összefüggő azon gyakorlatára is, amely szerint nem vizsgálható egy egyszerű hatásköri vagy illetékességi kérdés, ha az jogértelmezési vagy tényállás-megállapítással összefüggő problémaként vagy eljárásjogi problémaként merül fel, még akkor sem, ha a jogsértés egyébként megállapítható {3076/2020. (III. 18.) AB határozat, Indokolás [21]}.
  [28] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság ismételten rámutat, hogy a jogegységi határozatban foglalt jogértelmezés nem fosztotta meg az indítványozót a kamatigény érvényesítésének lehetőségétől. A jogegységi határozat szerint a Rendelet 89. §-ában meghatározott kamatigényről való döntési kötelezettség a nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódik, arról – amennyiben fennállnak a feltételei – a lefoglalás megszüntetésekor e szerveknek kell rendelkezniük. A Pp. 1. § (2) bekezdéséből pedig nem vezethető le olyan tartalmú kiterjesztő értelmezés, hogy a perrendtartás arra jogosítja fel a polgári perekben eljáró bíróságot, hogy a büntetőeljárási jogszabályok alapján eljáró nyomozó hatóság, ügyészség, büntetőbíróság feladatába tartozó eljárási cselekményt helyettük elvégezze (elvonja a hatáskört) és helyettük döntsön erről.
  [29] Az Alkotmánybíróság ezért megállapította – utalva a 3.1. pontban (Indokolás [20] és köv.) kifejtettekre is –, hogy az indítványozó a kamatigényt büntetőeljárásban érvényesítheti. Ha pedig erről a büntető eljárásban mégsem dönt a bíróság, az polgári perben a közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítését alapozza meg.

  [30] 3.4. Az Alkotmánybíróság a fentiekben kifejtettek alapján megállapította, hogy sem az Alaptörvény XIII. cikkével, sem a XXVIII. cikkével összefüggésben nem merül fel az Abtv. 29. §-a szerinti befogadást megalapozó alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés.

  [31] 4. Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz részben nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés a), b), e) és f) pontjában foglalt követelményeknek, részben pedig az Abtv. 26. §-ában és 29. §-ában írt befogadási kritériumoknak. Erre tekintettel az indítványt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.
    alkotmánybíró
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    01/30/2023
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the BPJE decision No. 1/2022 of the Curia and the ruling No. 4.Pkf.25.825/2022/2 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (claiming interest on a cash seizure)
    Number of the Decision:
    .
    3384/2023. (VII. 27.)
    Date of the decision:
    .
    07/04/2023
    .
    .