Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01578/2017
Első irat érkezett: 08/01/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (útdíj megfizetésének elmulasztása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/15/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.Kpk.50.078/2016/2. számú végzése és a Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Kérte továbbá a közigazgatási határozatok és végzések megsemmisítését is.
Az indítványozó a Cseh Köztársaságban bejegyzett gazdasági társaság. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az útdíj megfizetésének elmulasztása miatt bírságot szabott ki az indítványozóval szemben, és az ideiglenes biztosítási intézkedésről hozott végzésével a pénzkövetelés biztosítása érdekében a gépjármű visszatartását rendelte el. A végzést az Országos Rendőrfőkapitány határozatával helybenhagyta.
Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.Kpk.50.078/2016/2. számú végzésével a határozatot hatályában fenntartotta. A Kúria a bíróság végzése elleni felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozó szerint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi eljárása során sérült a tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, és a diszkrimináció tilalma. Álláspontja szerint a Kúria végzése sérti a diszkrimináció tilalmát, mert az csak magyar nyelven került kézbesítésre az indítványozó ügyvédje részére, és a cseh nylvre való fordíttatás költsége az indítványozót terhelte..
.
Indítványozó:
  ATC TRADE s.r.o.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése
  Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.Kpk.50.078/2016/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1578_4_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1578_4_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1578_0_2017_indítvány_anonimizalt.pdfIV_1578_0_2017_indítvány_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3143/2018. (IV. 25.) AB végzés
  .
  Az ABH 2018 tárgymutatója: érdemi döntés; érdemi, vagy az eljárást befejező döntés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/17/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.04.17 16:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3143_2018 AB végzés.pdf3143_2018 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A jogi képviselő nélkül eljáró indítványozó gazdasági társaság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyben kérte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10000-137/117/2016.UD számú végzése, az Országos Rendőr-főkapitány 29000/212/18/2/2016/ált. számú határozata, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.Kpk.50.078/2016/2. számú végzése és a Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

  [2] 1.1 A panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozóval szemben a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az útdíj megfizetésének elmulasztása miatt bírságot szabott ki és az ideiglenes biztosítási intézkedésről hozott végzésével a pénzkövetelés biztosítása érdekében a gépjármű visszatartását rendelte el.
  [3] A végzést az Országos Rendőrfőkapitány határozatával helybenhagyta.
  [4] Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, amit az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatályában fenntartott.
  [5] A Kúria a bíróság végzése elleni felülvizsgálati kérelmet a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 271. § (1) bekezdés l) pontja alapján hivatalból elutasította, tekintettel arra, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Knp.) 3. § (4) bekezdése alapján a bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

  [6] 1.2. Az indítványozó álláspontja szerint az Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, az Országos Rendőrfőkapitány és az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntései sértik az Alaptörvény IV. cikk (2) bekezdésében foglalt szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogot, a XV. cikk (2) bekezdésében foglalt diszkrimináció tilalmát és a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, tekintettel arra, hogy nem volt biztosítva az eljárásban az anyanyelvhasználat joga. Hivatkozik továbbá az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok megsértésére is.
  [7] Az indítványozó az Alkotmánybíróság főtitkárának felhívására tett indítvány kiegészítésében kérte a Kúria végzésének megsemmisítését is, mivel álláspontja szerint a Kúria végzése sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglalt diszkrimináció tilalmát, mert az csak magyar nyelven került kézbesítésre az indítványozó ügyvédje részére, és a cseh nyelvre való fordíttatás költsége az indítványozót terhelte.

  [8] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatósága törvényi feltételeinek fennállását vizsgálta meg.

  [9] 2.1. Az indítványozó az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 27. §-ára alapozza, amely szerint alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

  [10] 2.2. Az indítványozó az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzését 2016. december 29-én, a Kúria végzését 2017. május 29-én vette kézhez, az alkotmányjogi panaszt 2017. július 26-án adta postára.
  [11] Az Alkotmánybíróság a 3269/2016. (XII. 20.) AB végzésben akként foglalt állást, hogy „a Kúria mint felülvizsgálati bíróság […] az indítványozó felülvizsgálati kérelmét – törvénybe foglalt kizáró ok fennállása alapján – hivatalból elutasító végzése nem minősül sem az ügy érdemében hozott döntésnek, sem pedig a bírósági eljárást befejező egyéb döntésnek. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírósági eljárást érdemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság […] végzése zárta le. […] Az indítványozó a jogerős végzés ellen törvényes határidőn belül alkotmányjogi panaszt nem terjesztett elő. Az, hogy az indítványozó az Alaptörvényben biztosított jog sérelme kapcsán – egyebek mellett – az eljárás egészét illető törvényességi kifogásokat is tett, a Kúria érdemi elbírálást nem tartalmazó végzésének alkotmányossági vizsgálatát nem alapozza meg” (Indokolás [17]).
  [12] Annak okán, hogy a Knp. 3. § (4) bekezdése törvénybe foglalt kizáró okát képezi a Kúria felülvizsgálati eljárásának, a jelen ügyben az Abtv. 27. §-a értelmében a Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú, a felülvizsgálati kérelmet a régi Pp. 273. § (2) bekezdésének a) pontja alapján hivatalból elutasító végzése nem minősül az ügy érdemében hozott döntésnek vagy a bírósági eljárást befejező döntésnek. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította, hogy az indítványozó Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős 9.Kpk.50.078/2016/2. számú végzése minősül az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírósági eljárást érdemben lezáró, eljárást befejező döntésnek, amely ellen az indítványozó az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti törvényes határidőn belül nem terjesztett elő alkotmányjogi panaszt.

  [13] 3. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt – az Abtv. 56. § (3) bekezdésére figyelemmel – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Salamon László s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   08/01/2017
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. Kfv.II.37.224/2017/2 of the Curia (failure to pay road toll)
   Number of the Decision:
   .
   3143/2018. (IV. 25.)
   Date of the decision:
   .
   04/17/2018
   .
   .